Doktorské studium - Teorie a dějiny umění

Přijímací řízení do prezenční a kombinované formy doktorského studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění na akademický rok 2023/24

 

Uchazeči o teoretické doktorské studium (v kombinované nebo prezenční formě) se mohou přihlásit do programu:

 • Teorie a dějiny moderního a současného umění

Požadavky na uchazeče

 • Ukončené magisterské studium ve stejném nebo příbuzném oboru (humanitně zaměřené studijní programy, nebo obory)
 • Předpoklady k samostatné odborné a výzkumné práci
 • Dokonalá znalost českého jazyka u občanů jiné státní příslušnosti než české a slovenské (požadováno je osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úrovně C1)

Jak se přihlásit

Zájemci se přihlašují pouze prostřednictvím elektronické přihlášky, jejíž formulář je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.umprum.cz). Elektronická přihláška bude přístupná začátkem měsíce dubna 2023.

 

Poslední termín pro podání přihlášky je 30. 04. 2023.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 870,- Kč (při platbách ze zahraničí musí být tato částka dosažena po odečtení všech poplatků) musí být uhrazen na účet UMPRUM před odesláním přihlášky.

BANKOVNÍ SPOJENÍ A ÚDAJE

Název banky: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-5599810247 / 0100
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol: 
401
Specifický symbol: 
<číslo přihlášky>
IBAN: CZ1401000000195599810247
Swift kód: KOMBCZPP

Platby složenkou se nepřijímají! V případě vkladu na účet (na pobočce KB), uveďte jméno a příjmení uchazeče a číslo přihlášky.

 

Povinné přílohy přihlášky, bez kterých nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení a které musí být spolu s přihláškou odeslány elektronicky (naskenované dokumenty) do 30. 04. 2023, jsou:

 • Motivační dopis – zdůvodnění svého zájmu o zvolené studium
 • Životopis
 • Doklad o absolvované praxi včetně razítka a podpisu oprávněné osoby dané instituce (případně čestné prohlášení o tom, že jste OSVČ).
 • Přehled dosavadní profesní činnosti, seznam výstav, publikací apod.
 • Doporučení významného odborníka z oboru včetně jeho podpisu
 • Písemně formulovaná koncepce disertační práce, tj. výzkumného projektu vycházejícího z rámcových témat vypsaných Oborovou radou doktorského studia UMPRUM (viz doporučená struktura doktorských projektů)
 • Úředně ověřená kopie diplomu (absolventi magisterských studií), v případě občanů jiné státní příslušnosti než české nebo slovenské – nostrifikace tohoto diplomu; nebo písemné potvrzení příslušné školy (razítko a podpis oprávněné osoby jsou nezbytné) o tom, že student studuje v posledním ročníku příslušného studijního programu.
 • Kopie dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení – upozorňujeme, že příkaz k úhradě není platným dokladem (postačí printscreen z internetového bankovnictví).
 • Úředně ověřená kopie osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince prokazující znalost českého jazyka na úrovni C1 splněná v kterémkoli jazykovém centru Univerzity Karlovy nebo zahraničním jazykovém centru Univerzity Karlovy, nebo na jiné veřejné vysoké škole v ČR (pouze uchazeči s jinou státní příslušností než českou a slovenskou), nemusí dokládat zahraniční uchazeči, kteří doloží potvrzení ze studia (středoškolského, nebo vysokoškolského) probíhajícího v českém jazyce.
 • Informace o tom, v jakém cizím jazyce bude uchazeč konat test (anglický/německý/francouzský).
 • Uchazeči mají možnost doložit k přihlášce souhlas předpokládaného školitele, s nímž uchazeč v předstihu dohodne rámcově téma disertace a formu jejího zpracování. (Nejedná se o podmínku zařazení přihlášky do přijímacího řízení).

Doporučená struktura doktorských projektů:

 • Název projektu
 • Anotace
 • Charakteristika projektu
 • Vymezení konkrétní problematiky, která má být doktorským projektem řešena
  - Zdůvodnění tématu projektu

  Cíle projektu a přínos pro cílové skupiny
  Shrnutí současného stavu řešené problematiky
  Výchozí odborná literatura
  Předpokládaný metodický postup
  Časový plán řešení po jednotlivých letech

Rámcová témata doktorských prací schválení oborovou radou rpogramu: 

 • Historie, teorie, a metodologie hodnocení designu a nových médií
 • Dějiny moderního a současného umění, designu a architektury a metodologie psaní o nich
 • Uměleckoprůmyslová škola v kontextu vývoje moderního designu  - teorie a praxe

Jednotlivé návrhy témat disertačních prací by měly vycházet z výše uvedených rámcových témat. Doporučujeme je konzultovat s potenciálními školiteli.

 Katedra teorie a dějin umění vypisuje v rámci výše uvedených rámcových témat     následující konkrétní téma:

  Odborné školství a pedagogika v oblasti uměleckého průmyslu

 

Termín konání přijímacích zkoušek je 11. 5. 2023 a 24. - 25. 5. 2023. Náhradní termín není vypsán.

 

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se zahajuje doručením platné přihlášky s předepsanými povinnými přílohami do výše uvedeného data.
Na základě platné přihlášky obdrží uchazeč písemnou pozvánku k přijímacím zkouškám s uvedením podrobností o čase a místnosti na jím uvedenou kontaktní adresu (v případě, že nebude uvedena kontaktní adresa, bude pozvánka odeslána na adresu trvalého bydliště).

Přijímací zkouška

Teorie a dějiny moderního a současného umění

Přijímací řízení do studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění probíhá dvoukolově.

 1. kolo probíhá formou testu z anglického / německého / francouzského jazyka. (UMPRUM uznává státní jazykové zkoušky na úrovni C1 z veřejných vysokých škol). Pro postup do 2. kola je nutné mít správnost testu z cizího jazyka alespoň na 60%.
 2. kolo probíhá formou pohovoru s komisí jmenovanou rektorem a schválenou oborovou radou doktorského programu Teorie a dějiny moderního a současného umění. Výchozím požadavkem při přijímacím pohovoru jsou znalosti historických a teoretických problémů oboru a jejich souvislostí, základní literatury oboru, zájem o jeho aktuální proměny i orientace v současném uměleckém provozu. Jeho součástí bude i prezentace a obhajoba projektu a rozprava o něm, včetně literatury.

Hodnocení

Předpoklady jednotlivých kandidátů hodnotí přijímací komise jmenovaná rektorem a své hodnocení vyjadřuje bodováním v rozpětí 0 - 5 bodů podle těchto kritérií: kvalita předloženého projektu, argumentace, přínos pro UMPRUM, další činnost

K přijetí jsou navrženi uchazeči, kteří dosáhli alespoň 12 bodů ve 2. kole. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů, k přijetí jsou navrženi uchazeči s nejvyšším počtem bodů. Podrobné podmínky přijetí viz příloha.

Přijetí ke studiu

O konečném přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor UMPRUM v Praze na základě doporučení přijímací komise.
Nejvyšší počet přijímaných studentů v programu Teorie a dějiny moderního a současného umění je 5 uchazečů.
Celkový počet přijatých uchazečů závisí také na limitních počtech studentů v prvním ročníku stanovených MŠMT i na volné kapacitě. O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn písemnou formou (doporučeným dopisem) na kontaktní adresu nebo adresu trvalého bydliště.

Počet přihlášených do doktorského studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění v minulém akademickém roce – 4, počet přijatých – 4.

Zveřejněno dne 16. 12. 2022