Diplomové práce LS 2019
Vytvořeno: 31. 7. 2019 od Architektura II

Diplomové práce LS 2019

Eliška Málková / Metro D - Druhý plán jižní periferie

Anotace:

Metro D je stavbou, jejíž plány existují od začátku 80. let. Infrastrukturou, která má dokončit síť pražského metra a obsloužit kolejovou dopravou další významnou část Prahy - jih.
Už nyní je jasné, že spolu s výstavbou metra dojde také k mocnému rozvoji ploch ve spádových oblastech stanic. Zatímco po technické stránce je invenčnost a jedinečnost stavby často zmiňovaná a popisovaná, její dopad na město - jeho strukturu a systém se od prvního plánu v podstatě nezměnil.

Jak by měla oblast pražské jižní periferie po výstavbě metra fungovat? Jaké jsou její limity, hodnoty a možnosti? Odpovídá těmto plánům současná linka metra, nebo by mělo dojít k její proměně? Jak by měl pak vypadat rozvoj oblasti?

Diplomová práce se snaží odpovědět na tyto otázky.

 

Jaromír Čížek / Údolní niva řeky Mže v Plzni

Anotace:

Realizace nejlidnatějšího plzeňského sídliště na Severním Předměstí
v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století výrazně zasáhla do
urbanistického uspořádání celého města. Těžištěm nedořešených důsledků
těchto proměn je severní hrana centra města a navazující údolí řeky Mže, které
jsou výrazně zatíženy jedním z mála dopravních napojení zmíněného sídliště se
zbytkem města.
Cílem práce je nalézt alternativní napojení Severního Předměstí s dalšími
městskými částmi a zároveň podpořit jedinečný charakter svébytné plzeňské
čtvrti Roudná a přiléhající zemědělské krajiny v údolní nivě řeky Mže.

 

Martin Pertl/ Moje místo

Anotace:

Příběh o jedné konkrétní krajině, o jednom konkrétním údolí, popisuje rozvoj místa, staveb a vztahů.  Příběh jedné konkrétní rodiny, která se odhaluje až intimně. Příběh o jejich domě. Tato diplomová práce sleduje proces přípravy a realizace architektonického díla v kontextu historie, ochrany přírody, současných architektonických přístupů, zdravých ambic a rozumu.

Natália Kaňová/ Kysuce

Anotácia:
Diplomová práca sa zakladá na podpore osobitosti Kysuckého regiónu a mesta Čadca. Skúma možnosti využitia potenciálu okolitej krajiny a plánovaného medzinárodného diaľničného prepojenia – predpokladaný zdroj prílivu novej energie. Návrh predkladá víziu urbanizmu a architektúry na pomedzí novo vznikajúcej diaľnice, priemyselnej zóny a historického jadra, zároveň posilňuje hybridný vzťah mesta a krajiny.

Vojtěch Tecl/ Praha, prostory dopravní infrastruktury uvnitř města
https://www.youtube.com/watch?v=vMLb8xFuCo8&fbclid=IwAR3FjxnUjKoQpA-vQcSX0w7Riyk-0A4NK8SZBIYiJFeL6_d_DgrUAIfOudo

Anotace:

Motivací pro téma diplomové práce je fascinace územím dopravního koridoru Masaryovo nádraží -Krejcárek-Balabenka-Horní Libeň. Zabývám se vztahem města a infrastruktury, místy, kde jedno s druhým neumí komunikovat i místy, kde z toho vztahu vzniká nová kvalita.V teoretické části se zabývám tématem hranice, kterou dopravní infrastruktura přirozeně vytváří. Ta má formy enklávy, zdi čí zony s různými stupni prostupnosti a symetriemi. Dá se srovnat s obecným pohledem na hranice, avšak s odlišnými důsledky. V politicko-územním smyslu ztrácí význam, v tom městském však může být nástrojem proti urbanizaci, gentrifikaci, může přenést těžiště dané čtvrti a vytvořit místa, kde si lze od města odpočinout. Poznatky z obecného chápání hranic konfrontuji s řešeným dopravním koridorem. Výsledkem je zmapování prostředí řešené dopravní infrastruktury a jednotlivých urbanisticko-architektonických strategií.

Eliška Málková / Metro D- Druhý plán jižní periferie

Kristýna Šimíková / Zlín, Otrokovice