Humpolec očima studentů architektury
Vytvořeno: 18. 6. 2020 od Architektura II

Publikace z projektu Humpolec očima studentů

https://issuu.com/8smicka/docs/huosaallonline

Humpolec očima studentů architektury
Semestrální projekty 2019/2020

 

27. 6. - 31. 8. 2020
vernisáž: 26. 6. od 17 hodin

Rekreativní zahrada, Hradská 280, Humpolec

 

Studenti Ateliéru architektury II společně se svými kolegy z ČVUT budou na venkovní výstavě v Humpolci prezentovat své semestrální projekty, které se zabývaly právě tímto městem. Projekt si kladl za cíl kultivaci veřejnosti a soukromých investorů, seznámení s prací architektů a jejich úhlem pohledu a docílení přemýšlení v souvislostech.
 

Vizemi pro Humpolec se celý zimní semestr 2019/20 v projektu Humpolec očima studentů architektury (HUOSA) zabývaly dva ateliéry. Ateliér architektury II UMPRUM pod vedením Ivana Kroupy a Jany Moravcové a ateliér Novotný – Koňata – Zmek Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Projekt Humpolec očima studentů vznikal na pozadí několika zásadních vizí:

  •  poukazuje na to, že všechny městské i soukromé investice je nezbytné provádět v kontextu celého města
  •  má navazovat na práci územního plánování, urbanistických studií a koncepcí, které jsou prvopočátkem pro další práci architektů a urbanistů
  • chce kultivovat myšlení veřejnosti a soukromých investorů ve vztahu k práci architektů a jejich nezastupitelnému úhlu pohledu
  • představuje a nastiňuje výhody spolupráce měst se školními ateliéry architektury, přináší inspirativní pohledy očima studentů

Humpolec má silný rozvojový potenciál a k jeho uspokojivému naplnění je nezbytné pečlivě prověřovat jeho urbanistické možnosti. Výrazně poškozená urbanistická struktura města vyžaduje větší péči a intenzivní práci k nastartování vnímání nepsaných regulací u každého konkrétního stavitele, ať už se jedná o opravu domu na náměstí, rozšíření výrobního provozu nebo čistě developerské stavění. Studentské projekty přinášejí naivní, ale i velice reálné
a inspirativní návrhy, které otevírají diskusi nad rozvojem a budoucností města, jedná se o pohled nastupující generace obyvatel a jejich architektů,“ uvádějí za humpolecké inicitátory projektu architekti Tereza a Rostislav Mihulkovi.

 Studentské práce se představí na 15 velkoformátových panelech. Hledají potenciál a kvality Humpolce, definují hranice města a jeho přesahy, zabývají se prolínáním do krajiny, doplňují městské struktury, vstupy do města, propojují dvě centra města, původního českého a německého náměstí, koncentrují výrobní a skladové prostory a kultivují je, řeší dopravu, vodu ve městě, nové funkce, vybavenost, bydlení… a mnohem více… Projekt Humpolec očima studentů architektury připravila zóna pro umění 8smička ve spolupráci s oběma vysokými školami.

Spolupráce s UMPRUM je pro nás již tradicí, v loňském roce jsme podpořili dvě výstavy studentské galerie NIKA. Na výstavách v 8smičce se kurátorsky a v rámci odborné spolupráce podílejí studenti či doktorandi, v týmu 8smičky najdeme další absolventy, spolupráce probíhá na mnoha rovinách a studentský projekt HUOSA je zatím, co se týče aktvní spolupráce s UMPRUM, nejrozsáhlejší. V případě FA ČVUT je to pro nás projektová premiéra a jsme rádi, že se portfolio naší spolupráce takto významně rozšířilo,“ komentuje projekt ředitelka 8smičky Marcela Straková.

Vernisáž výstavy Humpolec očima studentů architektury se uskuteční v pátek 26. 6. 2020 od 17:00 v REKREAtivní zahradě (Hradská 280, Humpolec) a 15 velkoformátových panelů bude v Humpolci k vidění celé léto až do 31. 8. 2020. 

Veřejná prezentace s komentářem zástupců obou ateliérů: Jany Moravcové (A2 UMPRUM) a Tomáše Zmeka (ateliér NKZ FA ČVUT) se uskuteční ve středu 5. 8. 2020 v 17:00 v parku Stromovka v Humpolci v rámci programu, který je věnovaný tématům veřejného prostoru a města s názvem Sirény (více na 8smička.com).

 

Počáteční intenzivní workshop v Humpolci (3.–5. 10. 2019) rozdělil studenty obou škol do devíti smíšených skupin, které samostatně zkoumaly potenciál města s nejasnou, narušenou (a stále narušovanou) urbanistickou strukturou. Na závěr třídenního workshopu následovala v  8smičce  společná prezentace výsledků a pojmenování témat. Hledání potenciálu a kvalit Humpolce, definice hranic města a jeho přesahů, prolínání do krajiny, doplňování městské struktury, vstupy do města, propojování dvou center, původního českého a německého náměstí, koncentrace a kultivace výrobních a skladových prostor, doprava, voda ve městě, nové funkce, vybavenost, bydlení… Podařilo se, že způsob vnímání města, měřítko úkolů i řešení konkrétních lokalit byl různorodý. Řadu pohledů jak vnímat město, jeho prostředí a budoucnost jsme prožívali na pravidelných pracovních prezentacích. Zástupcům vedení města a 8smičky jsme je představili v polovině listopadu 2019 na UMPRUM.  Druhá polovina semestru už byla zkouškou rezistence proti časovému stresu, kdy každý ze studentů
FA ČVUT rozpracoval individuální projekt na základě svého urbanismu,“ hodnotí projekt Tomáš Novotný, Jakub Koňata a Tomáš Zmek z Fakulty architektury ČVUT.

 

V jaké formě, a jestli vůbec, přežije humpolecká civilizace,
to je aktuální téma pro studenty vysokých škol.
Osobní pohledy nastupující generace na architekturu,
na spektrum vývojových možností, z různých úhlů, různých měřítek.
Práce a řešení bez limitů profesního života,
ale s úsilím a poctivostí k vytyčeným vizím.
Otevřít, posunout, přispět fyzickému více však nefyzickému vnímání,
architektury, životního prostředí, světa, vesmíru, a Bůh ví co eště.

 

 Ivan Kroupa ve spolupráci s Janou Moravcovou z ateliéru Architektura II na UMPRUM.

 

Humpolec očima studentů architektury
Semestrální projekty 2019/2020
3. 10. 2019 – 26. 6. 2020

3.–5.10. 2019 / workshopy a přednášky v Humpolci
listopad 2019 / prezentace rozpracovaných projektů na UMPRUM
leden 2020 / odevzdání studentských prací
26. 6. 2020 v 17:00 / vernisáž výstavy s výstupy jednotlivých skupin a studentů
5. 8. 2020 v 17:00 / veřejná prezentace projektů a uvedení publikace
31. 8. 2020 / dernisáž

 

Koncept: Tereza & Rostislav Mihulkovi
Odborná spolupráce: Jana Moravcová, Tomáš Zmek & Anna Křížová
Spolupráce: Jana Strejčková, Natálie Brzoňová
Pořadatel: 8smička – zóna pro umění / Nadační fond 8smička
Spolupořadatelé a partneři: Ateliér architektury II UMPRUM, Ateliér Novotný-Koňata-Zmek FA ČVUT, Město Humplec

 

8SMICKA.COM