UMPRUM UMPRUM
Vytvořeno: 10. 2. 2016 od Architektura II

Témou semestra bolo riešenie vzťahu súčasnej budovy UMPRUM a budúcej budovy umeleckých dielní UMPRUM na Mikulandskej ulici.

Stavbou budovy umeleckých dielní vzniká pre UMPRUM nová situácia. Obe budovy sa vzájomne ovplyvnia, zároveň ovplyvnia priestor medzi nimi. Škola a život školy sa teda neodohráva izolovane v jednej alebo druhej budove, ale aj v priestore medzi nimi. Škola sa stáva mestom a mesto školou.

Je faktom, že projekt umeleckých dielní UMPRUM bude v blízkej budúcnosti realizovaný. Je teda dôležité uvažovať nad dopadom, ktorý bude mať na otázky vzájomného vzťahu dvoch budov v meste, školy ako inštitúcie s mestom a vlastného života študentov v škole a v meste.

Publikácia obsahuje súbor prác na túto tému. Vďaka individuálnemu prístupu študentov, spojeného s vlastnou existenciou v škole a v meste, vznikli rôznorodé výstupy riešiace nielen konkrétne priestorové otázky školy a mesta, ale aj viac teoretické práce zaoberajúce sa obecnými témami mesta, vzťahu Starého mesta Prahy, jeho architektúry a urbanizmu a pamiatkovej ochrany.