Centrum doktorských studií

CENTRUM DOKTORSKÝCH STUDIÍ UMPRUM

 

Centrum doktorských studií se zabývá jednak koordinací studia v doktorských programech na UMPRUM s vědou a výzkumem, jednak napomáhá studujícím v záležitostech týkajících se organizace postgraduálního studia, mezinárodních kontaktů a vědecké práce. Cílem jeho činnosti je mimo jiné zvýšení kvality teoretického a uměleckého doktorského studia a efektivity jeho organizace, zlepšení péče o studující při průchodu studiem, vytváření praktických podmínek pro projekty interdisciplinární spolupráce a posílení možností sdílení výsledků doktorských programů s celou školou. Společně se Zahraničním oddělením se také zaměřuje na oblast internacionalizace doktorského studia. V neposlední řadě se zasazuje o rozvoj koncepce uměleckého výzkumu jako klíčové oblasti zájmu školy.

 

CDS prakticky zajišťuje pravidelná zasedání oborových rad doktorských programů, konání zkušebního kolokvia, stará se o informovanost studujících v záležitostech výuky a příležitostí v oblasti vědy a výzkumu, zahraničních mobilit a dalších aktivit studujících. Zasazuje se o metodologickou podporu rozvoje doktorských programů. CDS pracuje v úzké spolupráci se Studijním oddělením, které má v gesci standardní záležitosti spojené s přijímacím řízením, průchodem studiem a jeho ukončením.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakty a agendy:

prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Vedoucí Centra doktorských studií řídí a koordinuje aktivity doktorského studia a je přímo podřízena prorektorovi pro vědu a výzkum

e-mail: milena.bartlova@umprum.cz

 

Ing. Iva Henault

Administrativní podpora Centra doktorských studií (příprava zasedání oborových rad a doktorských kolokvií, sběr formulářů pro doktorské studium v rámci semináře k disertační práci a umělecké odborné a pedagogické činnosti)

e-mail: iva.henault@umprum.cz

 

Ing. Iveta Antálová

Referentka Studijního oddělení pro studenty doktorského studia

e-mail: iveta.antalova@umprum.cz

 

Programy doktorského studia

Výtvarná umění              Teorie a dějiny moderního a současného umění