Design a digitální technologie

Gratulujeme 

Julie Dítětová získala Cenu NEON za svou diplomovou práci

Vytvořeno: 16. 9. 2022
 

FIKMAT - Ateliér designu a digitálních technologií na festivalu FIK

Událost: 19. 11. 2021 - 21. 11. 2021
Výstava na přehlídce Pokoje 

LED driver

Událost: 10. 11. 2021 - 17. 11. 2021
 

UMPRUM nově otevírá Ateliér designu a digitálních technologií

Vytvořeno: 1. 7. 2021
 

Koncepce nového Ateliéru designu a digitálních technologií

Vytvořeno: 30. 6. 2021
 

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu do nově otevřeného Ateliéru designu a digitálních technologií pro akademický rok 2021/22

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu Grafika a vizuální komunikace, do nově otevřeného Ateliéru digitálních technologií pro akademický rok 2021/22

Přijímací řízení do navazujícího magisterského programu Grafika a vizuální komunikace, do nově otevřeného Ateliéru designu a digitálních technologií, forma studia prezenční, pro akademický rok 2021/22.

 

Uchazeči se mohou přihlásit  výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.vsup.cz). Podrobné informace a pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka) je 31. 07. 2021.

 

 

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-  Kč (při platbách ze zahraničí musí být tato částka dosažena po odečtení všech poplatků) musí být uhrazen na účet UMPRUM před odesláním přihlášky.

Bankovní spojení a údaje

Název banky: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-5599810247 / 0100
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol:  401
Specifický symbol: <číslo přihlášky>

IBAN:  CZ1401000000195599810247
Swift kód:  KOMBCZPP

Platby složenkou se nepřijímají!

V případě vkladu na účet (na pobočce KB), uveďte jméno a příjmení uchazeče a číslo přihlášky.

 

Adresa pro zaslání přihlášky s přílohami:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Studijní oddělení
náměstí Jana Palacha 80
116 93 Praha 1

 

Požadavky na uchazeče:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v odpovídajícím / příbuzném studijním programu  - bakalářský nebo magisterský stupeň (v době talentových zkoušek může být uchazeč studentem posledního ročníku)
 • Znalost českého jazyka u občanů jiné státní příslušnosti než české a slovenské (požadováno je osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úrovně B1)
 • Zájem o příslušný obor

Povinné přílohy přihlášky, jejíž tištěná, podepsaná kopie musí být spolu s některými přílohami (viz níže) odeslána poštou (doporučeně) do 31. 07. 2021, bez kterých nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení, jsou:

 • PORTFOLIO dle požadavků vedení ateliéru (odevzdává se elektronicky prostřednictvím elektronické přihlášky) – podoba portfolia a způsob odevzdání viz příloha
 • Motivační dopis – zdůvodnění svého zájmu o zvolený ateliér (odevzdává se elektronicky prostřednictvím elektronické přihlášky)
 •   Životopis (odevzdává se elektronicky prostřednictvím elektronické přihlášky)

  Pozn. Elektronické dokumenty pojmenujte dle typu dokumentu a přidejte svoje jméno a příjmení, např. portfolio_Jan_Novak, motivacni_dopis_Jan_Novak, zivotopis_Jan_Novak.

 • Úředně ověřená kopie bakalářského diplomu (absolventi bakalářských nebo magisterských studií) nebo písemné potvrzení příslušné školy (razítko a podpis oprávněné osoby jsou nezbytné) o tom, že student studuje v posledním ročníku příslušného studijního programu, v případě vzdělání získaného na jiné než české nebo slovenské vysoké škole nostrifikace diplomu (odesílá se v papírové formě spolu s přihláškou)
 • Kopie dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení – upozorňujeme, že příkaz k úhradě není platným dokladem (postačí printscreen z internetového bankovnictví), (odesílá se v papírové formě spolu s přihláškou)
 • Úředně ověřená kopie osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince prokazující znalost českého jazyka na úrovni B1 splněná v kterémkoli jazykovém centru Univerzity Karlovy nebo zahraničním jazykovém centru Univerzity Karlovy (pouze uchazeči s jinou státní příslušností než českou a slovenskou), nemusí dokládat zahraniční uchazeči, kteří doloží diplom z české vysoké školy (ze studia probíhajícího v českém jazyce), (odesílá se v papírové formě spolu s přihláškou)

 

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se zahajuje doručením platné přihlášky s předepsanými povinnými přílohami do výše uvedeného data (poštou).
Na základě platné přihlášky obdrží uchazeč doporučeně písemnou pozvánku s uvedením podrobností o čase, místnosti, pomůckách, průběhu aj. na jím uvedenou kontaktní adresu (v případě, že nebude uvedena kontaktní adresa, bude pozvánka odeslána na adresu trvalého bydliště).

Talentové zkoušky probíhají ve dvou kolech.

 

První kolo probíhá distančně dne 16. 08. 2021. V průběhu tohoto kola je hodnoceno

 • portfolio uchazeče s životopisem i ostatní podklady, které jsou povinnými přílohami přihlášky.

Uchazeč je hodnocen známkou i body, které jsou zaznamenány do protokolu a schváleny ateliérovou komisí:

 • 12 – 10 bodů odpovídá stupni hodnocení výborně
 • 9 – 7 bodů odpovídá stupni hodnocení velmi dobře
 • 6 – 4 body odpovídá stupni hodnocení dobře
 • 3 – 0 bodů odpovídá stupni hodnocení neuspěl

Pro postup do druhého kola je nutné, aby uchazeč dosáhl nejméně 7 bodů.

 

Druhé kolo
Druhé kolo probíhá prezenčně v termínu 25. - 26. 8. 2021 (náhradní termín není vypsán) různou formou podle požadavků jednotlivých ateliérů. Výsledky z druhého kola jsou za jednotlivé úlohy hodnoceny katedrovou komisí známkou i body (stupnice – viz první kolo), které jsou zaznamenány do protokolu.

V průběhu druhého kola se hodnotí:

 • pohovor
 • výtvarný úkol (může se skládat z více podúkolů)
 • portfolio

Na základě výsledků ve druhém kole navrhuje katedrová komise jednotlivé uchazeče k přijetí. Uchazeči navržení na přijetí musí dosáhnout minimálně 25 bodů.

 

Přijetí ke studiu

O konečném přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor UMPRUM na základě doporučení hlavní přijímací komise, jejímiž členy jsou vedoucí jednotlivých kateder, Kolegium rektora a vedoucí příslušného ateliéru. Podrobné podmínky přijetí viz příloha.

O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn písemnou formou (doporučeným dopisem) na kontaktní adresu nebo adresu trvalého bydliště.

Ověření podmínek pro přijetí ke studiu: 30. 08. 2021

 

Zveřejněno dne 26. 6. 2021

 

 

Událost: 31. 7. 2021
 

Přijímací řízení do bakalářského programu do nově otevřeného Ateliéru designu a digitálních technologií pro akademický rok 2021/22

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Grafika a vizuální komunikace, do nově otevřeného Ateliéru digitálních technologií pro akademický rok 2021/22

 

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Grafika a vizuální komunikace, do nově otevřeného Ateliéru designu a digitálních technologií, forma studia prezenční, pro akademický rok 2021/22.

Uchazeči se mohou přihlásit výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž. Elektronická přihláška bude z administrativních důvodů otevřena nejdříve na začátku července.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka) je 31. 07. 2021.

 

 

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč (při platbách ze zahraničí musí být tato částka dosažena po odečtení všech poplatků) musí být uhrazen na účet UMPRUM před odesláním přihlášky.

Bankovní spojení a údaje

Název banky: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-5599810247 / 0100
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol:  401
Specifický symbol: <číslo přihlášky>

IBAN:  CZ1401000000195599810247
Swift kód:  KOMBCZPP

Platby složenkou se nepřijímají! V případě vkladu na účet (na pobočce KB), uveďte jméno a příjmení uchazeče a číslo přihlášky.

 

Adresa pro zaslání přihlášky s přílohami:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
Studijní oddělení
náměstí Jana Palacha 80
116 93 Praha 1
 

Požadavky na uchazeče:

 • Ukončené středoškolské vzdělání (v době talentových zkoušek může být uchazeč studentem maturitního ročníku)
 • Znalost českého jazyka u občanů jiné státní příslušnosti než české a slovenské (požadováno je osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úrovně B1)
 • Zájem o příslušný obor

Povinné přílohy přihlášky, jejíž tištěná, podepsaná kopie musí být spolu s některými přílohami (viz níže) odeslána poštou (doporučeně) do 31. 07. 2021, bez kterých nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení, jsou:

 • PORTFOLIO dle požadavků vedení ateliéru (odevzdává se elektronicky prostřednictvím elektronické přihlášky) – součástí tohoto souboru je i úkol zadaný vedením ateliéru, podoba portfolia a způsob odevzdání viz příloha
 •   Motivační dopis – zdůvodnění svého zájmu o zvolený ateliér (odevzdává se elektronicky prostřednictvím elektronické přihlášky)
 • Životopis (odevzdává se elektronicky prostřednictvím elektronické přihlášky)

  Pozn. Elektronické dokumenty pojmenujte dle typu dokumentu a přidejte svoje jméno a příjmení, např. portfolio_Jan_Novak, motivacni_dopis_Jan_Novak, zivotopis_Jan_Novak.

 •  Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo písemné potvrzení příslušné školy (razítko a podpis oprávněné osoby jsou nezbytné) o tom, že student studuje v posledním, maturitním ročníku, v případě vzdělání získaného na jiné než české nebo slovenské střední škole nostrifikace maturitního vysvědčení (odesílá se v papírové formě spolu s přihláškou)
 • Kopie dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení – upozorňujeme, že příkaz k úhradě není platným dokladem (postačí printscreen z internetového bankovnictví), (odesílá se v papírové formě spolu s přihláškou)
 • Úředně ověřená kopie osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince prokazující znalost českého jazyka na úrovni B1 splněná v kterémkoli jazykovém centru Univerzity Karlovy nebo zahraničním jazykovém centru Univerzity Karlovy (pouze uchazeči s jinou státní příslušností než českou a slovenskou), nemusí dokládat zahraniční uchazeči, kteří doloží maturitní vysvědčení z české školy (ze studia probíhajícího v českém jazyce), (odesílá se v papírové formě spolu s přihláškou)

 

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se zahajuje doručením platné přihlášky s předepsanými povinnými přílohami do výše uvedeného data (poštou).
Na základě platné přihlášky obdrží uchazeč doporučeně písemnou pozvánku k talentovým zkouškám s uvedením podrobností o čase, místnosti, pomůckách, průběhu aj. na jím uvedenou kontaktní adresu (v případě, že nebude uvedena kontaktní adresa, bude pozvánka odeslána na adresu trvalého bydliště).

 

Talentové zkoušky probíhají ve dvou kolech:

První kolo:

První kolo probíhá distančně dne 16. 08. 2021. V průběhu tohoto kola je hodnoceno

 •  portfolio uchazeče s životopisem i ostatní podklady, které jsou povinnými přílohami přihlášky.

Hodnocení je pouze dvoustupňové - uspěl, neuspěl. Pokud uchazeč uspěje v prvním kole, postupuje do 2. kola. Informace o postupu do 2. kola bude zveřejněna na webu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (www.vsup.cz).

 

Druhé kolo:

Druhé kolo probíhá prezenčně v termínu 25. - 26. 8. 2021 (náhradní termín není vypsán). Tato část přijímacího řízení je zahájena testem z dějin umění a celkového kulturního přehledu - doporučená literatura: Ernst Hans Gombrich - Příběh umění, vyd. nakl. Argo v r. 2006 (publikace je též dostupná v anglické verzi), vzorový test k nalezení níže. Dále je posuzováno portfolio uchazeče, výsledky výtvarných úloh zpracovávaných v průběhu dvou dní i jeho předpoklady pro studium zvoleného oboru, které jsou ověřovány během pohovorů s vedením ateliéru.

 

V průběhu 2. kola se hodnotí:

 • test z dějin umění,
 • 3 výtvarné úkoly vypracované uchazečem,
 • ústní pohovor.

Uchazeč je hodnocen známkou i body za každou část 2. kola zvlášť, hodnocení je zapsáno do protokolu a schváleno ateliérovou komisí (portfolio a výtvarné úkoly) a komisí Katedry dějin umění (test z dějin umění):

 • 12 – 10 bodů odpovídá stupni hodnocení výborně
 • 9 – 7 bodů odpovídá stupni hodnocení velmi dobře
 • 6 – 4 body odpovídá stupni hodnocení dobře
 • 3 – 0 bodů odpovídá stupni hodnocení neuspěl

Na základě výsledků ve druhém kole navrhuje katedrová komise jednotlivé uchazeče k přijetí. Uchazeči navržení na přijetí musí dosáhnout minimálně 40 bodů. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů v rámci ateliéru.

 

Přijetí ke studiu

O konečném přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor UMPRUM na základě doporučení hlavní přijímací komise, jejímiž členy jsou vedoucí jednotlivých kateder, Kolegium rektora a vedoucí příslušného ateliéru. Podrobné podmínky přijetí viz příloha.

O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn písemnou formou (doporučeným dopisem) na kontaktní adresu nebo adresu trvalého bydliště.

 

Zveřejněno dne 26. 6. 2021

 

 

 

Událost: 31. 7. 2021

Ateliér designu a digitálních technologií

Jinými slovy: digitální playground - kreativně aplikované technologie, inovace, prostor pro bádání, hru a experiment

 

Vznikající tvář nového ateliéru vnímáme jako odpovědnost, ale i jako výzvu v rámci liberalizace tohoto procesu, která klade velkou část zodpovědnosti na samotné studenty. Od tohoto formátu očekáváme flexibilitu a intenzivnější zapojení samotných studentů do procesu výuky, samotného formování ateliéru, sdílnost praktickou tak i intelektuální. Součástí tohoto procesu by mělo být sebepoznání, otevřenost nejrůznějším tématům, kritické bádání po hlubších spojitostech a “návratu” k nadšenecké analýze, až dětské hravosti.

 Základní premisou pro vytvoření odborně umělecko-technologického klimatu by mělo být, aby si studenti za dobu studia vyzkoušeli a poznali široké spektrum digitálních/interaktivních médií, mezi něž patří; virtuální/augmentovaná realita, motion design, gamifikace, elektrotechnika, kybernetika aj. Technické vybavení bude součástí nové budovy, ale i samotného ateliéru. Odborně-teoretická část mimo základní studijní program bude naplněna formou workshopů, hostovaných přednášek umělců a odborníků, spoluprací s jinými školami a institucemi.

 

Profil uchazeče/uchazečky o studium:
Budoucí studenty a studentky by měl spojovat zájem o sebevzdělávání v oblasti technologií a uměnovědných oborů. S ohledem na jejich vlastní zaměření a seberozvoj (není preferováno, zda inklinují k ilustrativní formě, typografii či animaci atd.). 

Profil absolventa/absolventky:
Vytváří most mezi uměleckým a technickým smýšlením. Absolvent/ka je kreativní osoba, která dokáže uvažovat v intencích technologií a dovede designovat produkt pro nová média, či vytvářet kreativní zadání z pozice art directora (nejen pro kodéry). Nachází způsoby jak využít stávající či nové technologie inovativním způsobem na základě kritického myšlení a daného kontextu, které následně aplikuje v komerční praxi ale i jako užitý nebo autorský umělec.

Klíčová slova: - digitální paměť - blockchain - responzivita - multiplatformita - aplikace - instalace - virtuální realita - rozšířená realita - interaktivita - gamifikace - gamestudies - motion - ux

 

Vedoucí ateliéru:
MgA. Jan Netušil
jan.netusil@umprum.cz
www.jnetusil.cz

Asistent ateliéru:
MgA. Jiří Hölzel
jiri.holzel@umprum.cz
www.jiriholzel.cz