EDIČNÍ PLÁN 2020

Jan Solpera, Tomáš Brousil, Jan Čumlivski
Solpera A–Z
Jan Solpera, dlouholetý pedagog UMPRUM a její profesor, oslaví 80. narozeniny. Při této příležitosti se ukazuje, že neexistuje relevantní tištěná publikace, která by se zabývala jeho dílem – jedinou dostupnou publikací zůstává brožura … jen písmena a číslice, kterou sestavil sám. Nejenom vzhledem k jubileu, ale i k významu a rozsahu díla Jana Solpery pro československou tvorbu písma a typografii je UMPRUM iniciátorem vzniku knihy, která přehledně shrne jeho nepřehlédnutelnou tvorbu, studium u Františka Muziky v Ateliéru užité grafiky ke knižní úpravě a plakátu, pedagogickou práci na UMPRUM, kde od roku 1973 vedl 30 let Ateliér knižní grafiky a písma, a mnoho dalšího. Grafika Jan Solpera, Tomáš Brousil a Jan Čumlivski. Vychází v česko-anglické verzi a s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci programu Výzva pro připomínku 30. výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu.
-----------------------
Tomáš Brousil je vedoucím Ateliéru tvorby písma a typografie UMPRUM. Je zakladatelem písmolijny suitcasetype.com, spolu s Radkem Sidunem založili písmolijnu Briefcase, jejímž prostřednictvím propagují a distribuují písma českých autorů. Je držitelem mnoha významných ocenění (Czech Grand Design 2013, ED-Awards 2011, 2013).
----------------------
Jan Čumlivski je absolventem Ateliéru tvorby písma a typografie UMPRUM, nyní odborným asistentem Katedry grafiky. Jeho grafické práce byly oceněny v mnoha soutěžích, např. Nejkrásnější české knihy (2016, 2017, 2018). Realizoval autorské knihy Union – Ideální stát (2008), Střed / The Core (2011), Simulator 1.0 (2014), Póvl (2018). 

 

Radek Sidun
Diakritický manuál / Diacritical Manual
Zeměpisné umístění UMPRUM a samotná četnost akcentů v českém jazyce nás předurčují být jedním z míst, kde se výuka tvorby písma soustřeďuje i na komplexní vytváření nejrůznějších diakritických znaků jazyků latinky současných i historických písem. Obrazová učebnice, určená jak studentům písma, tak i ostatním písmovým návrhářům, systematicky zpracovává celou problematiku diakritiky. Jedná se o ucelený systém řešení, který usnadňuje vytváření specifických lokálních znaků. Namísto podrobného textového popisu je vše zpracováno vizuální formou. Publikace, na níž autor postavil svou úspěšnou habilitaci na UMPRUM v říjnu 2019 a která shrnuje více než deset let autorových zkušeností a výzkumu, má ambice stát se klíčovým zdrojem informací problematiky jazykové podpory latinkových písem. Vychází v české a anglické jazykové mutaci a v grafické úpravě autora knihy.
------------------------
Radek Sidun se věnuje hlavně písmu a typografii. Je absolventem pražské UMPRUM, kde v současnosti vyučuje v Ateliéru tvorby písma a typografie. Figuruje jako konzultant mnoha písmových designérů a písmolijen po celém světě. Spolu s Tomášem Brousilem založil písmolijnu Briefcase, která distribuuje písma českých autorů.

 

Laura Amann, Jimena Mendoza, Aleksandra Vajd
Ha? – Ha? Ha! – Ha. Ha. Ha…
Tato publikace se primárně pokouší postihnout volně probíhající a kontinuální spolupráci mezi uznávanými umělkyněmi Aleksandrou Vajd a Jimenou Mendozou. Do současnosti toto tvůrčí duo realizovalo řadu společných výstav (např. causalidad/causalidad, Complexity nebo Cosmology). Postupným vývojem idiosynkratického přístupu, který překračuje běžné limity jazyka, materiálu, média a kultur, Vajd a Mendoza testují potenciál komunikace pomocí imitace i nepochopení a skrze proces řízeného pronikání vlastních uměleckých praxí utvářejí prostor pro nově vyjednanou praxi společnou. Umělecké přístupy jsou sdruženy a přeloženy do vizuální, haptické a konceptuální podoby, která umožňuje proměnit knihu v hybrid mezi katalogem, výstavou a soběstačným dílem kontextualizovaným a navrženým architektkou a kurátorkou Laurou Amann. Grafika Laura Amann. Bilingvní česko-anglické vydání. Vychází s přispěním Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze a Ministerstva kultury Slovinské republiky.
-------------------------
Laura Amann, kurátorka a architektka působící ve Vídni a Praze, spoluzaložila galerii a kurátorskou platformu Significant Other, zaměřenou na symbiotický vztah mezi současným uměním a architekturou a vzájemnou výměnu a komunikaci mezi uměleckými institucemi.
-------------------------
Jimena Mendoza, mexická umělkyně žijící a pracující v Praze, je absolventkou Ateliéru intermediální konfrontace UMPRUM. V její práci lze vysledovat prvky spojené s užitým uměním, řemeslem a designem. Primárně pracuje s keramikou, sklem, kresbami a kolážemi.
-------------------------
Aleksandra Vajd vystudovala obor fotografie na FAMU. V letech 2005–2015 spolupracovala převážně s Hynkem Altem. Vedoucí Ateliéru fotografie je od roku 2008. Vede také seminář teorie fotografie na AVA v Lublani.

 

Robin Kinross
Moderní typografie: esej v kritické historii
4. svazek Edice Katedra

Popularizační kniha Moderní typografie: esej v kritické historii (Modern typography: an essay in critical history; vyd. 1992) představuje zásadní a hluboký příspěvek k tématu tisku a typografie a je životním dílem Robina Kinrosse, které se postupem času stalo součástí základní typografické literatury. Kinross v ní přichází s originální myšlenkou, že modernismus v typografii se neobjevil až koncem 20. let minulého století, ale již se sebereflexí tisku a s rozvojem racionalizace tiskařských procesů a nástrojů. Tento pohyb Kinross zaznamenává kolem roku 1700 a odsud pak sleduje vývoj tzv. modernistické typografie. Na rozdíl od většiny historií typografie tak nechápe modernismus jako odchylku od tradiční typografie, ale zároveň zvažuje i jiné než pouze vizuální aspekty, čímž se vyhýbá bibliofilské nostalgii, pro typografickou kulturu tak typickou. Kniha obsahuje řadu barevných ukázek typografických prací. Překlad Jan Čumlivski. Grafika Kateřina Šuterová.
……………………………………………
Robin Kinross (1949) je londýnský nakladatel (Hyphen Press), typograf a editor časopisu Typography Papers. Spolu s Marií Neurath je rovněž autorem knihy Transformátor: principy tvorby Isotypových grafů (české vydání UMPRUM, 2019).

 

Anežka Minaříková
Clara
Clara Istlerová, práce a život
Publikace Clara mapuje život a práci Clary Istlerové (1944), významné české typografky, ilustrátorky a grafické designérky, která ovlivnila řadu svých studentů a kolegů a jejíž práce patří k nejzajímavějším a nejosobitějším projevům české typografické scény. Kniha má formu chronologicky se odvíjejícího rozhovoru – a zároveň fotografického pásma z dobových realizací Istlerové a jejího osobního života – mezi editorkou knihy Anežkou Minaříkovou a Clarou Istlerovou, v němž typografka vzpomíná na svou spletitou cestu životem a typografií. Rozhovor je doplněn autorskými komentáři k vybraným realizacím, biografickým přehledem, studií Jana Rouse a zamyšlením Zuzany Lednické. Grafika Anežka Minaříková.
-------------------------
Anežka Minaříková je absolventkou Ateliéru grafického designu a nových médií na pražské UMPRUM. V současnosti pokračuje ve studiu na Yale University School of Art. Je autorkou grafické podoby knihy Za Zelenou liškou (UMPRUM 2018).

 

Milena Bartlová
Dějiny českých dějin umění 1945–1969
Věda o umění je vědou o člověku
Kniha poprvé představuje na základě rozsáhlého archivního studia a diskurzivní analýzy textů dějiny akademického oboru dějiny a teorie umění v nynějším Česku od konce druhé světové války do počátku normalizace. Specifikum oboru rozkročeného mezi vědou a uměním určuje konkrétní chronologické mezníky i výzkumnou metodu, jež si všímá jak diskurzivní roviny, tak i praxe. Dějiny umění jsou sledovány trojím způsobem: jako biografie významných osobností, jako institucionální dějiny vysokoškolských a muzejních oborových pracovišť a jako dějiny idejí či diskurzů. Pozornost se věnuje specifickým tématům, jako jsou genderový systém oboru, vztah k zahraničí a k německým vyhnancům, vztah k aktuálnímu umění atd. Kniha poskytuje plastický obraz jedné humanitní disciplíny v dynamickém historickém období zahrnujícím třetí republiku a vyrovnávání s válečnými lety, nástup diktatury KSČ a roky stalinismu, poststalinské období a dobu pražského jara. Zároveň je obecnějším příspěvkem ke kulturním dějinám této doby. Grafika Jan Čumlivski. Kniha vychází s podporou Grantové agentury ČR.
---------------------
Milena Bartlová přednáší dějiny umění na UMPRUM. Je spoluautorkou a editorkou katalogu Budování státu (UMPRUM 2015) a autorkou knih Co bylo Československo? (UMPRUM 2017), Retrospektiva (UMPRUM 2018) a revidovaného Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění (UMPRUM 2018). Připravila k vydání výbor textů britského historika umění Michaela Baxandalla pod názvem Inteligence obrazu a jazyk dějin umění (UMPRUM 2019). Publikuje v českých i zahraničních vědeckých časopisech a sbornících; píše kritiku a kulturně-politickou publicistiku. 

 

Filip Blažek
Grafické zpracování tiskovin
Publikace je určena studentům a začínajícím grafickým designérům, které provede základními principy tvorby různého typu tiskovin (plakátů, brožur, knih, časopisů, katalogů apod.). Vysvětlí, jak připravit bezchybný tiskový výstup. Příručka se zaměří především na ty aspekty tvorby tiskovin, které studentům působí největší problémy. Přílohou je útlá brožurka s ukázkami nastavení aplikací pro efektivní zpracování tiskovin a jejich předtiskovou přípravu. Publikace vychází v grafické úpravě autora. 
------------------------------
Filip Blažek je grafický designér a spoluautor knihy Praktická typografie. Byl zakladatelem a členem redakce časopisu Typo, členem a českým delegátem mezinárodní organizace ATypI a zakládajícím členem české Unie grafického designu. Vyučuje na UMPRUM a ARCHIP.

 

Jan Tschichold
Nová typografie
Edice Katedra / Legenda
Tschicholdova publikace Die Neue Typographie vyšla poprvé v Berlíně roku 1928 a ihned se stala jedním z úhelných textů, které konstituovaly teorii moderního typografického designu a systematizovaly principy modernistické tvorby. Tschichold ve své knize představuje nejnovější dobové technologie tisku a na základě myšlenek evropských konstruktivistů definuje klíčový pojem „nová typografie“, kterou demonstruje a obhajuje na četných příkladech, jež mají zároveň posloužit jako manuál pro praktikující designéry a tiskaře. V letech, které předcházely vydání Nové typografie, korespondoval Tschichold s čelnými představiteli evropských avantgard (Kurt Schwitters, El Lisickij, Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Piet Zwart, Ladislav Sutnar aj.), od nichž získával řady ukázek jejich soudobé progresivní praxe, z nichž některé později vstoupily do obecného kulturního povědomí. První české vydání respektuje původní Tschicholdovu grafickou úpravu a je doplněno předmluvou Jana Rouse. Překlad Eva Císlerová. Grafika Jan Tschichold (historická rekonstrukce originálu).
………………………………….
Jan Tschichold (1902–1974) je jedním z nejdůležitějších typografů 20. století. Typografii se začal věnovat už v raném věku. Vyrostl v Německu, úzce spolupracoval s Paulem Rennerem, tvůrcem písma Futura, a po vzestupu nacismu uprchl do Švýcarska. Jeho důraz na novou asymetrickou typografii a bezpatková písma byl považován za hrozbu pro kulturní dědictví Německa, které tradičně používalo typografii gotickou.

 

Anna Pleštilová
Autorská kniha na našem území
Proměny od 60. let 20. století, kontext a historické inspirace
3. svazek Edice Dizertace P.S.
Dizertační práce se zabývá v našem prostředí dosud takřka nezpracovaným žánrem autorské knihy. Jeho vymezení vychází ze zahraničních studií s přihlédnutím k specifikům tuzemské tvorby. Příklady jsou vybrány s důrazem na pestrost a hloubku žánru, přičemž nejvýraznější osobnosti a díla autorka nachází v 60.–80. letech 20. století. Úvodní a obecná část práce se týká otázek spojených s vymezením média autorské knihy. Je zde též zařazena přednáška Lucie Rohanové „Autorská kniha jako kniha“. Náplní hlavní části je klasifikace typů autorské knihy. Tato klasifikace vychází z děl, která vznikla v našem prostředí. Je tedy podřízena jeho specifikům, odlišnostem a limitům. Má paralely v rozvržení typů autorské knihy v díle americké teoretičky Johanny Druckerové The Century of Artists’ Books. Jednotliví autoři jsou zmiňováni i na více místech, základní údaje o klíčových osobnostech zkoumaného období jsou proto umístěny do samostatné závěrečné části. V té nalézáme také oddíl věnovaný kulturně-historickým předpokladům. Zvolené historické příklady mají dokreslit kontext zrodu autorské knihy, nelze je však považovat za jediná či uvědomovaná východiska. Grafika Josefina Karlíková.
----------------------------------
Anna Pleštilová, absolventka Ateliéru tvorby písma a typografie UMPRUM, je zakladatelkou nakladatelství Bylo nebylo. Je autorkou knížky Ruční slepotisk a zlacení (UMPRUM 2016).

 

Jan Tschichold
Význam tradice pro typografii
Tato drobná knížka je novým vydáním textu přednášky významného typografa Jana Tschicholda, kterou pod názvem „Význam tradice pro typografii“ proslovil na podzim roku 1964 v Památníku národního písemnictví v Praze. Text přednášky má nadčasovou hodnotu a může být cenným orientačním vodítkem pro současné studenty typografie i pro profesionály z tohoto oboru. Vydání publikace je pokračováním projektu digitalizace původního českého typografického písma Oldřicha Menharta. Překlad z němčiny dr. Alfons Hubala. K tisku připravil a s přihlédnutím k původnímu vydání graficky upravil Otakar Karlas. 
………………………………….
Jan Tschichold (1902–1974) byl jedním z nejvýraznějších a nejvlivnějších typografů 20. století. Kaligrafii, písmařství a typografii se intenzivně věnoval už během svých studií. Působil nejprve v Německu, kde se narodil, po vzestupu nacismu uprchl do Švýcarska, ve kterém se usídlil trvale. Tschichold je také autorem řady odborných publikací. Patrně nejznámnější z nich je přelomová kniha Die Neue Typographie (1928), která systematizovala principy modernistické tvorby. Jan Tschichold byl čestným členem londýnského The Double Crown Club. Jeho typografické dílo bylo v roce 1954 oceněno zlatou medailí The American Institute of Graphic Arts (AIGA) v New Yorku.

Jiří Pelcl, Adam Štěch, Ondřej Chrobák (eds.)
Jiří Pelcl: Design
Tato publikace vychází při příležitosti konání rozsáhlé retrospektivní výstavy Jiřího Pelcla v UPM Moravské galerie v Brně (prosinec 2019–květen 2020). Mapuje Pelclovu čtyřicetiletou tvůrčí činnost na poli designu, architektury, interiérové a výstavní tvorby, jeho pedagogické působení na UMPRUM, publikační, kurátorskou a přednáškovou činnost věnovanou osvětě a popularizaci designu. Členění knihy je uzpůsobeno koncepci výstavy: dělení oblastí designu dle materiálů, s nimiž umělec během své tvorby pracoval. Obsahem je i přiblížení principů navrhování s ukázkami procesu vývoje a výroby včetně prezentace skic, prototypů i finálních výrobků. Autory textů jsou např. Lada Hubatová-Vacková, Dagmar Koudelková či Zdeno Kolesár. Grafika Matěj Činčera a Jan Kloss. Vychází v koedici s Moravskou galerií v Brně v bilingvní česko-anglické verzi.
……………………………………………
Jiří Pelcl, který dlouhá léta vedl Ateliér designu nábytku a interiéru UMPRUM a byl zde též rektorem i prorektorem pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci, je jedním z nejvýraznějších celosvětově uznávaných designérů (Reddot Award, Good Design Award, Národní cena za design, Czech Grand Design, ELLE Deco International Design Award). Je autorem publikace Design / Od myšlenky k realizaci (UMPRUM 2012) a spoluautorem Diskuse 1989/2014 (UMPRUM 2014) či Století dánské a české nábytkové tvorby: konvergence, divergence (UMPRUM 2018).
……………………………………………
Adam Štěch je teoretik, novinář a kurátor, jenž se dlouhodobě zabývá designem a architekturou. Mezi lety 2009–2017 byl redaktorem časopisu Dolce Vita, nyní působí jako redaktor časopisu Architekt+ a přispívá do české edice Vogue. Je spoluzakladatelem kreativní skupiny Okolo a autorem řady textů, které píše do českých i zahraničních médií.
……………………………………………
Ondřej Chrobák, historik umění a kurátor, byl do roku 2008 ředitelem Sbírky grafiky a kresby Národní galerie Praha, v letech 2009–2011 zastával post šéfkurátora v Galerii středočeského kraje. Nyní působí jako hlavní kurátor v Moravské galerii v Brně. Jeho zájmem je především české moderní a současné umění a umění 19. století. Je spoluzakladatelem galerie Display.