Fotografie II

Spolupráce 

Studenti Ateliéru fotografie II autory Designblok book 2018

Vytvořeno: 12. 3. 2019
Spolupráce 

Studenti Ateliéru fotografie II nafotili editoriál pro Esprit

Vytvořeno: 6. 2. 2019
ARTSEMESTR zima 2019 

ARTSEMESTR zima 2019 - práce Ateliéru fotografie II

Událost: 24. 1. 2019 - 29. 1. 2019
Výstava 

Tomáš Zumr: Modrá smrt / Narcis

Událost: 16. 1. 2019 - 15. 2. 2019
Pro uchazeče 

Konzultace pro uchazeče s Václavem Jiráskem a Štěpánkou Stein

Událost: 23. 4. 2018
Můžete se hlásit do 21. 5. 2018! 

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu do nového Ateliéru fotografie II pro akademický rok 2018/19

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vypisuje v rámci prezenčního bakalářského studia přijímací řízení do nového ateliéru na Katedře grafiky – Ateliéru fotografie II.

 Ateliér fotografie II je prostor pro novou generaci talentů s touhou po inovaci vizuálního světa. Je to prostor určený pro mezioborovou a mezigenerační diskusi. Platforma pro zkoumání procesu komunikace obrazu ve světě umění, designu a módy.

 

 

 

Navazující magisterské studium (N8206) – studijní obor: Grafika a vizuální komunikace, Ateliér fotografie II  - pouze prezenční forma

Uchazeči se mohou přihlásit výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách VŠUP v Praze (www.vsup.cz). Podrobné informace a pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně VŠUP v úředních hodinách) je 21. 5. 2018.

Přihlášky ke studiu a portfolia lze odevzdat také osobně na adrese školy v podatelně - 1. patro, dveře č. 101.
Úřední hodiny podatelny:
Po - Čt 9:00- 12:00, 13:00 -15:30 hodin
Pá 9:00 -13:00 hodin
Kontakt na podatelnu: 251 098 234,
podatelna@vsup.cz

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-  Kč (při platbách ze zahraničí musí být tato částka dosažena po odečtení všech poplatků) musí být uhrazen na účet VŠUP před odesláním přihlášky.

Bankovní spojení a údaje

Název banky: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-5599810247 / 0100
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol:  401
Specifický symbol: <číslo přihlášky>

IBAN:  CZ1401000000195599810247
Swift kód:  KOMBCZPP

Platby složenkou se nepřijímají!

V případě vkladu na účet (na pobočce KB), uveďte jméno a příjmení uchazeče a číslo přihlášky.

Adresa pro zaslání přihlášky s přílohami:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

Studijní oddělení
náměstí Jana Palacha 80
116 93 Praha 1

Požadavky na uchazeče:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v odpovídajícím / příbuzném studijním programu  - bakalářský nebo magisterský stupeň (v době talentových zkoušek může být uchazeč studentem posledního ročníku)
 • Znalost českého jazyka u občanů jiné státní příslušnosti než české a slovenské (požadováno je osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úrovně B1)
 • Zájem o příslušný obor

Povinné přílohy elektronické přihlášky, jejíž tištěná - podepsaná kopie musí být spolu s přílohami odeslána poštou (doporučeně) do 21. 5. 2018, bez kterých nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení, jsou:

 • Portfolio označené zřetelně jménem uchazeče a názvem ateliéru, do kterého se uchazeč hlásí
 • Úředně ověřená kopie bakalářského diplomu (absolventi bakalářských nebo magisterských studií), v případě občanů jiné státní příslušnosti než české nebo slovenské - nostrifikace diplomu nebo písemné potvrzení příslušné školy (razítko a podpis oprávněné osoby jsou nezbytné) o tom, že student studuje v posledním ročníku příslušného studijního programu
 • Motivační dopis – zdůvodnění svého zájmu o zvolený ateliér (pokud je motivační dopis zároveň povinnou součástí portfolia, musí být přiložen i k přihlášce)
 • Životopis (pokud je životopis zároveň povinnou součástí portfolia, musí být přiložen i k přihlášce)
 • Kopie dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení – upozorňujeme, že příkaz k úhradě není platným dokladem (postačí printscreen z internetového bankovnictví)
 • Osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince prokazující znalost českého jazyka na úrovni B1 splněná v kterémkoli jazykovém centru Univerzity Karlovy nebo zahraničním jazykovém centru Univerzity Karlovy (pouze uchazeči s jinou státní příslušností než českou a slovenskou), nemusí dokládat zahraniční uchazeči, kteří doloží diplom z české vysoké školy (ze studia probíhajícího v českém jazyce)

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se zahajuje doručením platné přihlášky s předepsanými povinnými přílohami do výše uvedeného data (osobně na podatelnu školy v úředních hodinách, nebo poštou).
Na základě platné přihlášky obdrží uchazeč doporučeně písemnou pozvánku do druhého kola talentových zkoušek s uvedením podrobností o čase, místnosti, pomůckách, průběhu aj. na jím uvedenou kontaktní adresu (v případě, že nebude uvedena kontaktní adresa, bude pozvánka odeslána na adresu trvalého bydliště).

Talentové zkoušky probíhají ve dvou kolech.

První kolo probíhá distančně dne 29. 5. 2018. V průběhu tohoto kola je hodnoceno portfolio uchazeče s životopisem i ostatní podklady, které jsou povinnými přílohami přihlášky. Uchazeč je hodnocen známkou i body, které jsou zaznamenány do protokolu a schváleny ateliérovou komisí:

 • 12 – 10 bodů odpovídá stupni hodnocení výborně
 • 9 – 7 bodů odpovídá stupni hodnocení velmi dobře
 • 6 – 4 body odpovídá stupni hodnocení dobře
 • 3 – 0 bodů odpovídá stupni hodnocení neuspěl

Pro postup do druhého kola je nutné, aby uchazeč dosáhl nejméně 7 bodů.


Druhé kolo probíhá prezenčně v termínu 13. 6.  - 14. 6. 2018 (náhradní termín není vypsán)  podle požadavků vedení ateliéru. Výsledky z druhého kola jsou hodnoceny katedrovou komisí známkou i body (stupnice – viz první kolo), které jsou zaznamenány do protokolu.

Požadavky na portfolio:

Výběr prací vlastní autorské tvorby spolu s povinnou textovou explikací v rozsahu 20 – 30 fotografií (digitální tisk, C-print nebo analogová zvětšenina maximálně do formátu 70x100 cm, doporučená velikost 24x30). V případě prezentace výstav, videoinstalace a jiných realizací, můžou být tyto i v elektronické podobě ve formátu pdf, .mp4, mp3 na CD/DVD. Součástí portfolia může být i autorská kniha, katalog - pouze ve fyzické podobě. Součástí portfolia je 1 ks autoportrétu.

Desky, obálky, atd. s výběrem prací je nutné viditelně označit jmenovkou.

Pomůcky pro zpracování výtvarných úkolů I. a II. kola talentových zkoušek
Digitální fotoaparát, stativ, tužky černé i barevné, fixy, lepicí páska, nůžky, lepidlo, pravítko, barevné papíry.

 

Přijetí ke studiu

O konečném přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor VŠUP na základě doporučení katedrové komise, jejímiž členy jsou vedoucí Katedry grafiky, Kolegium rektora a vedoucí příslušného ateliéru.

Nejvyšší počet přijímaných studentů v navazujícím magisterském studijním programu jsou 4 uchazeči.

Celkový počet přijatých uchazečů závisí také na limitních počtech studentů v prvním ročníku stanovených MŠMT i na volné kapacitě jednotlivých ateliérů. O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn písemnou formou (doporučeným dopisem) na kontaktní adresu nebo adresu trvalého bydliště.

 

Událost: 21. 5. 2018
Můžete se hlásit do 21. 5. 2018! 

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu do nového Ateliéru fotografie II pro akademický rok 2018/19

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vypisuje v rámci prezenčního bakalářského studia přijímací řízení do nového ateliéru na Katedře grafiky – Ateliéru fotografie II.

 Ateliér fotografie II je prostor pro novou generaci talentů s touhou po inovaci vizuálního světa. Je to prostor určený pro mezioborovou a mezigenerační diskusi. Platforma pro zkoumání procesu komunikace obrazu ve světě umění, designu a módy.

 

 

Bakalářské studium (B8206) - studijní obor: Grafika a vizuální komunikace, Ateliér fotografie II

Uchazeči se mohou přihlásit výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách VŠUP v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně VŠUP v úředních hodinách) je 21. 5. 2018.

Přihlášky ke studiu a portfolia lze odevzdat také osobně na adrese školy v podatelně - 1. patro, dveře č. 101.
Úřední hodiny podatelny:
Po - Čt 9:00- 12:00, 13:00 -15:30 hodin
Pá 9:00 -13:00 hodin
Kontakt na podatelnu: 251 098 234,
podatelna@vsup.cz

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč (při platbách ze zahraničí musí být tato částka dosažena po odečtení všech poplatků) musí být uhrazen na účet VŠUP před odesláním přihlášky.

Bankovní spojení a údaje

Název banky: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-5599810247 / 0100
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol:  401
Specifický symbol: <číslo přihlášky>

IBAN:  CZ1401000000195599810247
Swift kód:  KOMBCZPP

Platby složenkou se nepřijímají! V případě vkladu na účet (na pobočce KB), uveďte jméno a příjmení uchazeče a číslo přihlášky.

 

Adresa pro zaslání přihlášky s přílohami:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

Studijní oddělení
náměstí Jana Palacha 80
116 93 Praha 1
 

Požadavky na uchazeče:

 • Ukončené středoškolské vzdělání (v době talentových zkoušek může být uchazeč studentem maturitního ročníku)
 • Znalost českého jazyka u občanů jiné státní příslušnosti než české a slovenské (požadováno je osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úrovně B1)
 • Zájem o příslušný obor

Povinné přílohy elektronické přihlášky, jejíž tištěná - podepsaná kopie musí být spolu s přílohami odeslána poštou (doporučeně) do 21. 5. 2018, bez kterých nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení, jsou:

 • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, v případě občanů jiné státní příslušnosti než české nebo slovenské nostrifikace maturitního vysvědčení nebo písemné potvrzení příslušné školy (razítko a podpis oprávněné osoby jsou nezbytné) o tom, že student studuje v posledním, maturitním ročníku
 • Motivační dopis – zdůvodnění svého zájmu o zvolený ateliér (pokud je motivační dopis zároveň povinnou součástí portfolia, musí být přiložen i k přihlášce)
 • Životopis (pokud je životopis zároveň povinnou součástí portfolia, musí být přiložen i k přihlášce)
 • Kopie dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení – upozorňujeme, že příkaz k úhradě není platným dokladem (postačí printscreen z internetového bankovnictví)
 • Osvědčení - certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince prokazující znalost českého jazyka na úrovni B1 splněná v kterémkoli jazykovém centru Univerzity Karlovy nebo zahraničním jazykovém centru Univerzity Karlovy (pouze uchazeči s jinou státní příslušností než českou a slovenskou), nemusí dokládat zahraniční uchazeči, kteří doloží maturitní vysvědčení z české školy (ze studia probíhajícího v českém jazyce)

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se zahajuje doručením platné přihlášky s předepsanými povinnými přílohami do výše uvedeného data (osobně na podatelnu školy v úředních hodinách, nebo poštou).
Na základě platné přihlášky obdrží uchazeč doporučeně písemnou pozvánku k talentovým zkouškám s uvedením podrobností o čase, místnosti, pomůckách, průběhu aj. na jím uvedenou kontaktní adresu (v případě, že nebude uvedena kontaktní adresa, bude pozvánka odeslána na adresu trvalého bydliště).

Talentové zkoušky probíhají ve dvou kolech:

První kolo:

První kolo probíhá prezenčně v termínu 11. 6. 2018 (náhradní termín není vypsán). V průběhu tohoto kola odevzdá uchazeč k posouzení portfolio svých prací v požadované skladbě i formátu a je mu zadán půldenní výtvarný úkol. Obojí hodnotí ateliérová komise. Hodnocení je pouze dvoustupňové (uspěl, neuspěl). Výtvarná úloha i portfolio jsou hodnoceny odděleně. Pouze pokud je uchazeč hodnocen v obou případech stupněm uspěl, postupuje do druhého kola.

Druhé kolo:

Druhé kolo probíhá prezenčně v termínu 12. 6. - 15. 6. 2018 (náhradní termín není vypsán). Tato část přijímacího řízení je zahájena testem z dějin umění a celkového kulturního přehledu - doporučená literatura: Ernst Hans Gombrich - Příběh umění, vyd. nakl. Argo v r. 2006 (publikace je též dostupná v anglické verzi), vzorový test k nalezení níže. Dále je posuzováno portfolio uchazeče, výsledky výtvarných úloh zpracovávaných v průběhu tří dní i jeho předpoklady pro studium zvoleného oboru, které jsou ověřovány během pohovorů s vedením ateliéru. Uchazeč je hodnocen katedrovou komisí známkou i body, které jsou zaznamenány do protokolu:

 • 12 – 10 bodů odpovídá stupni hodnocení výborně
 • 9 – 7 bodů odpovídá stupni hodnocení velmi dobře
 • 6 – 4 body odpovídá stupni hodnocení dobře
 • 3 – 0 bodů odpovídá stupni hodnocení neuspěl

Na základě výsledků ve druhém kole navrhuje vedení ateliéru jednotlivé uchazeče k přijetí. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů v rámci ateliéru.

Požadavky na portfolio:

Výběr prací vlastní autorské tvorby v rozsahu 20 – 30 fotografií (digitální tisk, C-print nebo analogové zvětšeniny maximálně do formátu 70x100 cm - doporučená velikost 24x30). Součástí může být textová explikace. V případě prezentace videoinstalace odevzdávejte na CD/DVD. Součástí portfolia může být i autorská kniha (odevzdávejte pouze ve fyzické podobě, nikoliv na digitálních nosičích). Součástí portfolia je 1 ks autoportrétu.

Desky, obálky, atd. s výběrem prací je nutné viditelně označit jmenovkou.

Pomůcky pro zpracování výtvarných úkolů I. a II. kola talentových zkoušek
Digitální fotoaparát, stativ, tužky černé i barevné, fixy, lepicí páska, nůžky, lepidlo, pravítko, barevné papíry.

 

Přijetí ke studiu

O konečném přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor VŠUP na základě doporučení katedrové komise, jejímiž členy jsou vedoucí Katedry grafiky, Kolegium rektora a vedoucí příslušného ateliéru.

Nejvyšší počet přijímaných studentů v bakalářském studijním programu B8206 jsou 4 uchazeči.

Celkový počet přijatých uchazečů závisí také na limitních počtech studentů v prvním ročníku stanovených MŠMT i na volné kapacitě ateliéru. O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn písemnou formou (doporučeným dopisem) na kontaktní adresu nebo adresu trvalého bydliště.

 

Událost: 21. 5. 2018

vedení ateliéru:

Instagram Ateliéru fotografie II

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze v zimním semestru 2018/2019 nově otevřela druhý ateliér fotografie. Ateliér fotografie II, který je zařazen pod katedrou Grafiky, je prostor pro novou generaci talentů s touhou po inovaci vizuálního světa. Je to prostor určený pro mezioborovou a mezigenerační diskusi. Platforma pro zkoumání procesu komunikace obrazu ve světě umění, designu a módy. 

Studium na UMPRUM považujeme za příležitost výjimečnou. Elitní, ne však ve smyslu snobském. Je to výjimečná možnost pro studenty experimentovat a zároveň se naučit systematicky pracovat s časem. Ve srovnání s jinými akreditovanými obory na vysokých školách, které vychovávají odborné fotografy, je UMPRUM jedinečná v setkávání různých uměleckých oborů. Zkušenost z intenzivního propojení aktivit ateliéru s ostatními ateliéry všech kateder považujeme za stěžejní pro koncept výuky, jako specifický předpoklad pro rozvoj studentů a přípravu na jejich budoucí aktivity. V setkávání s ostatními obory můžou studenti jednak čerpat odlišné zkušenosti, jednak s nimi mohou kooperovat na společných projektech.

Úkoly v rámci výuky by měli být ve dvou rovinách: krátkodobé intenzivní (několik během semestru a zároveň dlouhodobé (úkoly na dva semestry). U části úkolů bude kladen důraz na schopnost uplatnění fotografie ve všech podobách kreativního průmyslu. Paralelně bude kladen důraz na individuální cestu a rozvoj osobnosti studenta ve volném projevu a schopnosti specifického uvažování. Zásadní je pro nás komunikace, postavená jednak na důvěře a dialogu mezi pedagogem a studentem. Potom také na schopnosti obhajoby své práce na základě zvládnutí kritického myšlení a komunikace v rámci obhajoby své práce písemnou formou na základě orientace v oboru.

Kromě intenzivního dialogu mezi studentem a vedoucím ateliéru považujeme za důležitou součást „okysličení“ informacemi z prostoru mimo ateliér. Předpokládáme zapojení externích přednášejících ze všech oblastí a jak z oboru fotografie a zároveň mimo něj.

Výuku budou doplňovat workshopové dílny a ateliérové přednášky.

Václav Jirásek a Štěpánka Stein