Darina Alster - Earth versions
Vytvořeno: 29. 3. 2017 od Galerie 207

Earth versions
Darina Alster

Zvuk: Ida Elastic 

Vernisáž výstavy v pondělí 3. 4. 2017 v Galerii 207, Ateliér supermédií č. 302, UMPRUM od 18:00-21:00 
Prezentace autorky v úterý 4. 4. 2017 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10 - 17:45
Trvání výstavy od 4. do 11. 4. 2017

 

Instalace Earth Versions je shlukem zeměkoulí různých velikostí, které jsou vzájemně propojeny. Způsob spojení navozuje tvar vinného hroznu nebo přírodní drůzy. Hrozen odkazuje na hojnost plodů, sklizen, tvořivou sílu. Tvar koule, sféra odkazuje k ženskému elementu. Bohyně Gaia bývá zobrazována s globem místo těhotného břicha a prsy plnými mléka.

Tělesnost planety.

Earth versions ilustruje fakt, že naše planeta je živý organismus. My lidé se na něm podílíme svým vědomím. Jsme svědky, spolutvořiteli i ničiteli zároveň. 

Inteligentní hmota planety.

Hrozen zeměkoulí odkazuje ke kabalistickému stromu života i poznatkům moderní kvantové fyziky. Věda i mystika nabízejí  možnost, že náš svět existuje v mnoha různých vzájemně se prolínajících verzích. Některé tyto verze světa jsou nám odhaleny, jiné zůstávají skryté. 

Racionalita je iracionální.

(Darina Alster, 2017)

 

Darina Alster patří mezi umělkyně, které o sobě dávají vědět zřetelně formulovanou výpovědí o hranicích a limitech dnešního světa. Narušuje konvenčně vnímané hranice, otevírá nejrůznější tabu a kriticky se vyslovuje ke společnosti. Zajímá ji okamžitá sociální skutečnost, ale taky neměnné danosti lidské duše, archetypy a tajemství.

(zdroj: http://bludnykamen.cz/bk/darina-alster-tension/)

  

EN

 

Earth versions
Darina Alster

Sound: Ida Elastic

Opening: April 3th. from 6 - 9 pm in the SuperMedia Studio, n.302, AAAD
Artist presentation: April 4th. from 4:10 - 5:45 pm in classroom, n.411, AAAD 
Duration of exhibition from 4th. to 11th. April 2017 
 
The installation Earth Versions is a cluster of different size globes, which are interconnected. The connection method creates a shape of natural wine or grape cluster. Grapes refers to the abundance of fruit, harvest or creative power. A ball or sphere refers in to the female element. The Goddess Gaia is often displayed with globe instead of a pregnant belly and breasts full of milk. 
 
Physicality of planet.
 
The Earth versions project illustrates the fact that our planet is a living organism. We, the humans, also cocreates the shared consciousness. We are witnessing, co-creators and destroyers at the same time. 
 
Intelligent mass of planets.
 
Grapes from globes refers in to kabbalistic tree of life and also in to knowledge of modern quantum physics. Science and mysticism offer the possibility of that our world exists in many different versions which are pervious. Some of these worlds are known to us, but many of them are hiden.
 
Rationality is irrational.
 
(Darina Alster, 2017)
 
Darina Alster is among the artist who sees themselves as author who clearly works with statement about the borders of limits of today's world. Disrupts conventionally perceived boundaries and opens the taboos which are crucial to the society. She is focused on the immediate social facts but also in to immutable givens of the human soul, archetypes and mystery.
 
(source: http://bludnykamen.cz/bk/darina-alster-tension/)
 

recenze výstavy od studenta ateliéru Grafika a vizuální komunikace - Jakuba Hojgra

Výstava nazvaná Earth Versions od Dariny Alster, je tajemná exkurze do vývoje a podoby hranic světů lidí a jejich osudů, které se odehrávají na jedné planetě, která stále nabývá nových a nových podob...

Umělkyně zde záměrně pracuje z objektem glóbu, jako ze svým tradičním médiem. Tento objekt znázorňuje klasickou mapu převedenou do její prostorové formy. Pouze tak simuluje skutečné hranice a podobu planety – její skutečný obraz. Musíme však lehce potlačit primární výklad mapy, tedy vyznačení území, kdy se vznikem písma přináší fakt, že v jakékoli zemi jsme „neznalost zákona neomlouvá“. Glóbus je zde modelem planety, na jehož povrch se musíme dívat jako na celek.

V tmavé místnosti nám je představena skrumáž glóbů – jakýsi hrozen, zářící objekt – graf – přehled vývoje lidského konání – nekonečna příběhů, dobrých i zlých – graf atropocénu – do kterého jsme jako diváci schopni zasahovat vypínáním/zapínáním či otáčením glóbů. Atropecénu, který můžeme dešifrovat pomocí různých glóbů, různých období historie lidstva. Vytváří se nám tak simulace reality, ve skrze minulosti, ve které jsme nemohli být přítomní a kterou jako jedinci nemůžeme býti schopní jakkoli ovlivnit ani teď. Tato beznaděj zde přivádí až mytologický podtext, hledání skrytého obrazu celé instalace.

Umělkyně ve svém textu uvádí pojem tělesnosti planety, ženského elementu, který zeměkoule svým tvarem evokuje a připisuje i fakt, že Bohyně Gaia bývá často zobrazována s glóbem. V tomto ohledu se pak na celou výstavu můžeme dívat jako na zobrazení jakéhosi superorganismu, který sám utváří (ve své racionalitě) vlastní systém vývoje a tedy i vývoje celého lidstva. Tuto magičnost zde potvrzuje i instalování glóbů ke stropu. Celé „sousoší Gaii“ se tak na diváka upírá z nadhledu – kajícně tak přistupujeme a nahlížíme – hledáme rozdíly a možná i současnou situaci hranic – ve které je stále složitější najít racionální vztahy a logický vývoj.