Darina Alster - Earth versions
Vytvořeno: 29. 3. 2017 od Galerie 207

Earth versions
Darina Alster

Zvuk: Ida Elastic 

Vernisáž výstavy v pondělí 3. 4. 2017 v Galerii 207, Ateliér supermédií č. 302, UMPRUM od 18:00-21:00 
Prezentace autorky v úterý 4. 4. 2017 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10 - 17:45
Trvání výstavy od 4. do 11. 4. 2017

 

Instalace Earth Versions je shlukem zeměkoulí různých velikostí, které jsou vzájemně propojeny. Způsob spojení navozuje tvar vinného hroznu nebo přírodní drůzy. Hrozen odkazuje na hojnost plodů, sklizen, tvořivou sílu. Tvar koule, sféra odkazuje k ženskému elementu. Bohyně Gaia bývá zobrazována s globem místo těhotného břicha a prsy plnými mléka.

Tělesnost planety.

Earth versions ilustruje fakt, že naše planeta je živý organismus. My lidé se na něm podílíme svým vědomím. Jsme svědky, spolutvořiteli i ničiteli zároveň. 

Inteligentní hmota planety.

Hrozen zeměkoulí odkazuje ke kabalistickému stromu života i poznatkům moderní kvantové fyziky. Věda i mystika nabízejí  možnost, že náš svět existuje v mnoha různých vzájemně se prolínajících verzích. Některé tyto verze světa jsou nám odhaleny, jiné zůstávají skryté. 

Racionalita je iracionální.

(Darina Alster, 2017)

 

Darina Alster patří mezi umělkyně, které o sobě dávají vědět zřetelně formulovanou výpovědí o hranicích a limitech dnešního světa. Narušuje konvenčně vnímané hranice, otevírá nejrůznější tabu a kriticky se vyslovuje ke společnosti. Zajímá ji okamžitá sociální skutečnost, ale taky neměnné danosti lidské duše, archetypy a tajemství.

(zdroj: http://bludnykamen.cz/bk/darina-alster-tension/)

  

EN

 

Earth versions
Darina Alster

Sound: Ida Elastic

Opening: April 3th. from 6 - 9 pm in the SuperMedia Studio, n.302, AAAD
Artist presentation: April 4th. from 4:10 - 5:45 pm in classroom, n.411, AAAD 
Duration of exhibition from 4th. to 11th. April 2017 
 
The installation Earth Versions is a cluster of different size globes, which are interconnected. The connection method creates a shape of natural wine or grape cluster. Grapes refers to the abundance of fruit, harvest or creative power. A ball or sphere refers in to the female element. The Goddess Gaia is often displayed with globe instead of a pregnant belly and breasts full of milk. 
 
Physicality of planet.
 
The Earth versions project illustrates the fact that our planet is a living organism. We, the humans, also cocreates the shared consciousness. We are witnessing, co-creators and destroyers at the same time. 
 
Intelligent mass of planets.
 
Grapes from globes refers in to kabbalistic tree of life and also in to knowledge of modern quantum physics. Science and mysticism offer the possibility of that our world exists in many different versions which are pervious. Some of these worlds are known to us, but many of them are hiden.
 
Rationality is irrational.
 
(Darina Alster, 2017)
 
Darina Alster is among the artist who sees themselves as author who clearly works with statement about the borders of limits of today's world. Disrupts conventionally perceived boundaries and opens the taboos which are crucial to the society. She is focused on the immediate social facts but also in to immutable givens of the human soul, archetypes and mystery.
 
(source: http://bludnykamen.cz/bk/darina-alster-tension/)