David Nosek - Feed Me Like a King
Vytvořeno: 8. 12. 2019 od Galerie 207

Feed Me Like a King 
David Nosek

Vernisáž výstavy v úterý 10. 12. 2019 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM, od 17:30-20:30
Prezentace autora, komentovaná prohlídka a ukončení výstavy v úterý 17. 12. 2019 v učebně č. 413, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 11. do 17. 12. 2019

 

Pátá – a poslední – výstava Galerie 207 v zimním semestru 2019/2020 představí dílo Davida Noska, studenta 1. ročníku navazujícího magisterského studia v ateliéru malby. Ve své tvorbě pracuje s tématy fatalismu, destrukce, klimatické krize a ohrožení planety, na které nahlíží v kontextu všedního života. Nejinak je tomu i u výstavy v Galerii 207. Nese název Feed Me Like a King a vychází z estetiky ohně. Ten se na výstavě objeví v podobě fotografií, které byly k sobě na základě vnější podobnosti přiřazeny algoritmem. Dochází tak ke splynutí filmových záběrů, vtipných koláží, násilí, autonehod i reálných přírodních katastrof do jednoho celku.

Fotografie rozsáhlých požárů zaplavily toto léto světová média. Přestože se nejedná o vyjímečný jev a k lesním požárům podobného rozsahu dochází pravidelně každý rok, staly se na několik týdnů tématem číslo jedna. Dokud pozornost médií neopadla, země se nacházela na pokraji apokalypsy. Nejasná souvislost mediální reality s reálným stavem věcí, naše neschopnost tuto souvislost smysluplně posoudit a na základě toho jednat, je jedním z hlavních problémů současnosti. Virální potenciál určitých druhů obsahu může způsobit, že informaci přikládáme mnohem větší váhu než ve skutečnosti má, nebo se naopak důležitá informace ztratí ve změti banalit, přičemž o složení feedu sociálních sítí - dominantního média přijímání informací - rozhodují nadnárodní korporace s vlastními politickými zájmy. Proliferace určitých druhů obrazů může být snadno využita k manipulaci s veřejností, která posléze přijme jakékoliv nabízené řešení. 

Ekologický “crisis management” pod nadvládou globálního bankovního kartelu pak může znamenat budoucnost, ve které je postupující prekarizace životních podmínek interpretována jako nevyhnutelný důsledek klimatické změny. Zápalná oběť molochu globálního technokapitálu, kterou provádějí jihoameričtí zemědělci vypalováním pralesů, je pod tíhou katastrofických obrazů cirkulujících po sociálních sítích znásobena naší vlastní obětí: dobrovolnou akceptací zhoršující se kvality života, aby mohl být zachován status quo. Ekologicky uvědomělý anti-natalismus a posun směrem od materiálního vlastnictví jde tak u mladé generace ruku v ruce s nedostupností bydlení a životním stylem založeným na prázdném hédonismu, krátkodobé spotřebě a komodifikaci mezilidských vztahů. Budoucnost utopená ve smrtící spirále rostoucí časové preference je pravou antitezí jakéhokoliv udržitelného rozvoje. Vše hoří. 

Tereza Štěpánová

 

EN

 

Feed Me Like a King 
David Nosek

Exhibition opening: December 10th. from 5:30 - 8:30 PM in the Gallery 207, Intermedia Studio, n.207, AAAD
Artist´s talk, commented review and closing: December 17th. from 4:10 PM in classroom, n.413, AAAD 
Exhibition from December 11th. to December 17th. 2019 

 

The fifth and last exhibition at Gallery 207 of the winter season 2019/2020 presents the work of David Nosek, who is in the first year of a long course of study for a master’s degree, at the Studio of Painting. He works with themes such as fatalism, destruction, climate crisis and the endangerment of the Earth, examining them in the context of everyday life. This approach is also evident in the exhibition at Gallery 207, which is named, Feed Me Like a King, and is based on the aesthetics of fire. Fire appears in photographs which have been arranged on the basis of their outer affinities by an algorithm. The result is a fusion of film shots, funny collages, violence, car crashes and real ecological disasters.

This summer, photographs of forest fires flooded the mainstream media throughout the world. Even though this phenomenon is nothing extraordinary – fires like these break out every year – they became the media’s principle topic for several weeks. For as long as media attention was focused on the fires, we found our planet on the edge of the apocalypse. The ambiguity of the connection between reality as presented by the media and the truth, and also our inability to judge the situation and react, are among the main problems of our time. The viral potential of some kinds of content can cause us to give some information more importance than it deserves. On the other hand, really important information can be lost in a chaotic stream of banalities. Our feeds on social media – the main source of information – are constructed by multinational companies, which have their own specific political interests. Proliferation of specific pictures can be used to manipulate the public, which accepts any kind of solution suggested to it.

Ecological “crisis management”, under the control of the global bank cartel, can signify a future in which the precarity of life conditions is interpreted as an unavoidable consequence of climate crisis. The burnt offering to Moloch of the global techno-capital, which is lit by farmers from South America by burning forests, is – under the pressure of catastrophical pictures on social media – multiplied by our own sacrifice: we accept worse quality of life to preserve our status quo. Enviromentally consicous anti-natalism and the disappearance of material ownership goes alongside with permanent housing crisis and a lifestyle based around empty hedonism, short-term consumption and commodification of human relationships. The future, caught  in a vicious circle of in-growing time preference is a real antithesis of any sustainable development. Everything burns. 

Tereza Štěpánová

 

 

 

Recenze výstavy od studenta ateliéru Produktový design - Petra Vykoukala

Výstavu Davida Noska s názvem Feed me like a king tvoří šest fotografických koláží a celé instalaci dominuje oltář s býčími rohy a hovězím masem, ohraničen svíčkami.

Koláže jsou složeny z čtvercových fotografií s pravidelným rozložením, které můžou evokovat strukturu sociálních sítí, které jsou typické pro definici způsobu života současné generace lidí. 

Rychlost, vizualita, ovlivnitelnost…

David Nosek vybral obrazový materiál s tématem ohně, čímž reaguje na současnou medializaci lesních požárů a zároveň poukazuje na ovlivnitelnost populace médii a neschopnost lidí rozlišit závažnost situace. V této souvislosti mohou vznikat trendy v zaujetí postoje společnosti, často ale pouze po dobu, než mediální tlak opadne. 

Při detailnějším pohledu na koláže si můžeme všimnout, různých kontextů. Autor se nezaměřuje pouze na hořící les, ale můžeme zde objevit další témata jako demonstrace, dopravní nehody scény z filmů, nebo vtipné fotografie zvířat. Pomocí počítačového algoritmu je obrazový materiál seskupen podle podobnosti a tím vzniká víceméně náhodný mix, který vytváří obraz jako celek. Při pohledu na jednotlivé obrazy má divák možnost uvědomit si jak jednoduché je vizuálním způsobem setřít hodnotu závažnosti dané situace. 

Středobodem instalace je potom expresivní oltář inspirovaný Molochem – tedy starověkým bohem uctívaným v kulturách Blízkého východu, jenž vyžadoval lidské oběti, které byly posléze na oltáři páleny. Autor využívá jako obětní médium hovězí maso a staví ho do pozice mediálního obětního beránka. Instalace tak navádí diváka k uvažování, jestli je zrovna hovězí maso tak obrovský a globální problém. 

David Nosek celý dojem instalace podtrhuje na vernisáži občerstvením v podobě jednohubek se smaženým hmyzem, opět velmi skloňovaným v médiích za účelem ochrany planety.