Stratum
Vytvořeno: 3. 12. 2020 od Galerie 207

Stratum
Vladimir Omutov

Zveřejnění online výstavy v úterý 8. 12. 2020
Zveřejnění online prezentace autora v úterý 15. 12. 2020

 

Pátou a zároveň poslední online výstavou Stratum, ruského umělce Vladimira Omutova, Galerie 207 ukončuje, v zimním semestru akademického roku 2020/ 2021, svůj provoz.

 

Implicitní jas se dále šíří, a je třeba ho vidět.

Projekt propojuje umělé a syntetické materiály, sterilní a organické formy.

Objekty nejsou osobní. Všechno je navržené.

Ani tak úplně umělé, ani úplně organické.

Připomínají trofeje získané zabavením či nalezené na spawn pointech.

Odhalené objekty jsou ve stavu klidu a pozorování.

Existuje kombinace asociací společně se zbytkem svobody interpretace. Vrstvy Photoshopu, kameny, pásy silnic a přistávacích ploch, zbytky lesních požárů.

Nejdůležitější věcí je tvar a vzdálenost objektů. Nezávislost a nezaujatost. Představy vyhoštění, odcizení, konformity a entropie jsou součástí umělecké formy. Zároveň sochařská praxe, která se zakládá na tradičních studiových metodách umělecké produkce, přímo odpovídá na všechnu tu komplexitu, sběrné metody, návrhy výstav, vyjíma užití jednotlivých děl.

Naprostá čerň se prezentuje v mnoha jejích odstínech.

 

 

EN

 

 

Stratum
Vladimir Omutov

Release of the online exhibition on Tuesday, December 8th. 2020
Release of the artists online presentation on Tuesday, December 15th. 2020

 

In the winter semester of the academic year 2020/ 2021, Gallery 207 ends its operation with the fifth and at the same time the last online exhibition of Stratum, by the Russian artist Vladimir Omutov.

 

The implicit brightness continues to spread, which needs to be seen.

The project combines artificial and synthetic materials, sterile and organic forms.

Objects are not personal. Everything is designed.

Not completely artificial, not completely organic.

They resemble trophies obtained through seizure or found at spawn points.

The exposed objects are in a state of rest and observation.

There is a combination of associations with the rest of the freedom of interpretation. Photoshop layers, rocks, road patch stripes and runway lines, forest fire residues.

The most important thing is shape and distance for objects. Independence and dispassion. Ideas of exclusion, alienation, conformity and entropy are part of an art form. At the same time, the sculptural practice, which is based on traditional studio methods of artistic production, directly responds to all the complexity, collection methods, design of exhibitions, excluding the use of individual works.

Total black is presented in many of its shades.