Tereza Severová - Strom, který roste kořeny vzhůru
Vytvořeno: 25. 11. 2019 od Galerie 207

STROM, KTERÝ ROSTE KOŘENY VZHŮRU
Tereza Severová

Vernisáž výstavy v úterý 26. 11. 2019 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM, od 17:30-20:30
Prezentace autorky, komentovaná prohlídka a ukončení výstavy v úterý 3. 12. 2019 v učebně č. 413, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 27. 11. do 3. 12. 2019

 

Na čtvrté výstavě Galerie 207 v zimním semestru akademického roku 2019/ 2020 se nám představí Tereza Severová. Práce Terezy Severové jsou subtilní a důkladnou reflexí sociální zkušenosti. Využívá především média fotografie a videa, které mísí metodou koláže: shromažďuje a manipuluje audiovizuální záznamy, aby vytvořila obrazy, které jsou zároveň statické i dynamické. Zajímá se o vztah prostoru a paměti a zkoumá aktuální význam tzv. tradičních hodnot. 
V posledních letech se Tereza Severová zajímá také o možnosti postprodukce pohyblivého obrazu, které autorce slouží k experimentu s netradičními prostředky vizuální komunikace.
Tereza Severová také působí jako pedagog na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby v Hradci Králové a je jednou ze zakladatelek Galerie Entrance.

 

Naši předkové sázeli stromy z nadšení z politického vítězství. Velký košatý strom uprostřed krajiny se stal symbolem národní hrdosti. Mezi lety 1918 a 1919 byly vysazeny tisíce stromů, které symbolizovaly vznik Československé republiky. Jejich zasazení provázela oslava: zpívala se hymna, stromy byly ověšené stuhami, ke kořenům se ukládaly pamětní listy. Lípy, duby či další velké stromy se sázely i v pozdějších letech, vždy jako připomínka hodnot demokracie a svobody. Dnes koruny těchto stromů prořídly stářím. Velký košatý strom uprostřed krajiny stojí osaměle, uschnul a listy opadaly…s trochou imaginace při-pomíná spíše strom, který roste kořeny vzhůru.

Nakolik je taková představa reálná? Kořenové systémy jednotlivých druhů rostlin, stromů a dalších zástupců flóry nejsou samozřejmě identické a liší se. Přesná podoba kořenového systému je pro běžného pozorovatele skryta. Část kořenů je možné zahlédnout například při polomech, nikdy se však nejedná o celý kořenový systém, který kromě hlavního kořene zahrnuje postranní kořeny a kořenové vlásky. O jejich podobě se dozvídáme z botanických studií. V zásadě z nich lze vyčíst že princip zrcadlení nadzemních a podzemních struktur je ve skutečnosti neplatný. Jak by tedy doopravdy vypadal takový strom rostoucí kořeny vzhůru?

Malý prostor Galerie 207 slouží jako camera obscura, převrací obvyklé vnímání okolního prostoru a v kontextu s objekty a fotogramy nabízí divákům možnost kreativního zažívání umělecké vize ve stádiu jejího vzniku a někde mezi řádky nepopsaného příběhu navrhuje fantastickou představu oživení uschlé přírodniny, odkazujíc přitom k pradávným legendám o stromech rostoucích obráceně.

 

EN

 

THE TREE THAT GROWS UPSIDE DOWN
Tereza Severová

Exhibition opening: November 26th. from 5:30 - 8:30 PM in the Gallery 207, Intermedia Studio, n.207, AAAD
Artist presentation, commented review and closing: December 3th. from 4:10 PM in classroom, n.413, AAAD 
Exhibition from November 27th. to December 3th. 2019
 
 
Tereza Severová’s work is a delicate and thorough reflection of a social experience. She uses the media of photography and video and combines them with the method of collage: she collects and manipulates audio-visual recordings to create images that are both static and dynamic. She is interested in the relationship of memory nad space and explores the up to date meaning of the so-called traditional values. In recent years, Severová has become interested in the possibility of postproduction of a moving image as a means of experimenting with non-traditional, non-narrative ways of of visual communication.
Tereza Severová works as a educator at the Department of Art, Visual Culture and Textile in Hradec Králové and she is one of the original founders of Entrance Gallery.
 
 
Our ancestors planted trees to celebrate political victories. A big patulous tree in the middle of a landscape became a symbol of national pride. Between 1918 and 1919, thousands of trees had been planted symbolizing the establishment of the Czechoslovak Republic. ds of trees had been planted symbolizing the establishment of the Czechoslovak Republic. The act of planting was accompanied by ceremonies: the national anthem was sung, trees were decorated with ribbons, commemorative letters were placed between the roots. Lime and oak trees and other big trees were planted later as well, always as a reminder of values such as democracy and freedom. Nowadays, these trees grew thin and old. A big patulous tree in the middle of a landscape stands alone, dried up, its leaves fell off…with a bit of imagination, it looks like a tree that grows upside down, with its roots up.
 
The small venue of the Gallery 207 will be used as a camera obsura that will enable to project an image of space turned upside down. In combination with photograms and objects, it will offer the spectators a chance to interpret this multilayered symbol in their way.

 

 

Recenze výstavy od studentky ateliéru Sochařství - Elišky Plechatové

Strom vysazený jako pomník na počest republiky. Košatý strom jako symbol národní hrdosti. Zasazená hodnota demokracie a svobody, která se průběhem času dramaticky proměňuje, zatímco strom stále stojí a roste.  Právě tato převrácená hodnota dnešní demokracie se stala hlavním tématem výstavy „Strom, který roste kořeny vzhůru“, ve které Tereza Severová přetvořila malou místnost Galerie 207 na cameru obscuru, zobrazující nasvícený kořenový systém. Camera obscura (tj. dírková komora) je jednoduché optické zařízení, které zobrazuje převrácený kulatý obraz vnějšího prostoru na základě přímočarého šíření světla. Nasvícený kořenový systém pak vypadá jako strom, který roste kořeny vzhůru a vede nás k zamyšlení nad primární ontologickou otázkou bytí základních hodnot. Jako kdyby se každá hodnota časem převrátila ve svůj opak. Začnou někdy i stromy růst opačně, jak uvádí některé legendy, přesně tak jako demokracie v naší zemi ztrácí svou původní půdu pod nohama?

Součástí celé výstavy pak byly také kruhové fotogramy kořenových a rozvětvených systémů, které důmyslně doplňovali výsek dírkové komory. Ačkoli na první pohled působí celá výstava velmi analogově, sama Severová přiznává, že tomu tak není, neboť právě tyto fotogramy vznikaly digitálně – vybíráním z archívů. Tvorba Terezy Severové je dlouhodobě spojená s digitální manipulací obrazu, pomocí které si hraje s myšlenkou možnosti funkce postprodukce a konceptualizuje tím téma vize a vidění člověka. Dalo by se tedy říci, že se výstava v galerii 207 z její tvorby poněkud vymyká, neboť nedokonalost jakéhokoli zobrazení zde není řešena skrz digitální manipulaci, nýbrž přes neostrost a inverznost. To rozehrává trochu jinou hru s pozorovanou skutečností a dokazuje, že Severová dokáže zaujmout i bez složitého postprodukčního myšlenkového procesu.