The Unity Of Monoculture
Vytvořeno: 19. 11. 2020 od Galerie 207

The Unity of Monoculture
Světlana Malinová & Matej Martinec

Zveřejnění online výstavy v úterý 24. 11. 2020
Zveřejnění online prezentací autorů v úterý 1. 12. 2020

 

Čtvrtou online výstavu Galerie 207 v zimním semestru akademického roku 2020/ 2021 s názvem The Unity of Monoculture připravila autorská dvojice Světlana Malinová a Matej Martinec. Obsah prezentované práce přibližují dvě její interpretace od Jozef Mrva ml. a Natálie Kubíková. Anglický překlad Sofie Círová.

---

Jedním ze způsobů, jak vzdorovat fašismu je žít v jeho prasklinách jako plevel v popraskaném betonu. Ještě lepším způsobem, jak uniknout dozoru je přestat být člověkem stát se prvokem, jež koexistuje s kořeny vysázených monokultur. Sázení monokultur je též druhem fašismu - šovinistické vytlačování všeho nesourodého za účelem vytvoření mřížky, přehledné jako seřadiště domobrany. Kdo ví, co bují pod ní a dodává jí živiny? Budu při objevení vyhlazen chemikáliemi anebo budu přeměněn na přísadu do hnojiva?

Jozef Mrva ml. 

---

Blyštivý skleník plný exotických rostlin. Ocitli jsme se ve světě monokultur, které se táhnou stovky kilometrů po úrodném zemském povrchu. Do úrovně očí vzlétl náš malý průvodce a jeho jemné frekvence rozkrývají úryvky událostí posledních parných měsíců. Monstera Skvostná je mimo svůj habitat neplodná, i když její uvadající šlahoun nyní nahradil zelený lísteček. Svou novou podobu skrývá do vodního víru. Trajektorie zelených plantáží zalila celé naše zorné pole. Jednolitá kompozice organických palem se stala technologickým výplodem a naše lidská perspektiva se pomalu ztratila v myšlenkách na nezapomenutelnou dovolenou. 

Natálie Kubíková 

 

EN

 

The Unity of Monoculture
Světlana Malinová & Matej Martinec

Release of the online exhibition on Tuesday, November 24th. 2020
Release of the artists online presentations on Tuesday, December 1st. 2020

 

The fourth online exhibition of Gallery 207 in the winter semester of the academic year 2020/2021 entitled The Unity of Monoculture was prepared by the author duo Světlana Malinová and Matej Martinec. The content of the presented work is presented by two of its interpretations by Jozef Mrva Jr. and Natálie Kubíková. English translation by Sofie Círová.

---

One way to resist fascism is to live in its cracks like weeds in cracked asphalt. An even better way to escape surveillance is to stop being human at all and to become a bacteria that coexists with the roots of crop monocultures. The planting of monocultures is also a kind of fascism – the chauvinistic expulsion of everything disparate in order to create a grid, as clear as a militia gathering place. Who knows what thrives underneath it and supplies it with nutrients? Upon discovery, will I be exterminated with chemicals or will I be turned into a fertilizer additive? 

Jozef Mrva Jr. 

---

A shimmering greenhouse full of exotic plants. We find ourselves in a world of monocultures that stretch hundreds of kilometers across the fertile surface of the earth. Our little guide has lifted to eye level, and its subtle frequencies reveal excerpts from the events of the last sultry months. Monstera Deliciosa is infertile outside her habitat, although her wilting offset has now been replaced by a green leaf. It hides its new form in a water vortex. The trajectory of green plantations flooded our entire field of vision. The uniform composition of organic palms has become a technological product, and our human perspective has slowly disappeared in the idea of an unforgettable holiday. 

Natálie Kubíková