Samuel Brzeski - We are in time.
Vytvořeno: 27. 4. 2017 od Galerie 207

We are in time.
Samuel Brzeski

Vernisáž výstavy v úterý 2. 5. 2017 v Galerii 207, Ateliér supermédií č. 302, UMPRUM od 18:00-21:00 
Prezentace autora ve středu 3. 5. 2017 v 
Galerii 207, Ateliér supermédií č. 302, UMPRUM od 16:10 - 17:45
Trvání výstavy od 3. do 9. 5. 2017

 

We are in time 
We are in time 
We are in time 
We are in time 
We are in time

Each every moment
circling waiting pushing leaving 
starting stopping holding being 
float with a wait for me
take out your breath with me 
and hold it just once in the hand 
by the tip of your end fingers 
and try to make it wait
to make it stop
to make it hold
to put it out
can’t
won’t
and don’t
-

We are on fire 
We are on fire 
We are on fire 
We are on fire 
We are on fire.

 

Samuel Brzeski zkoumá vnímání a chápání času v biologických, sociálních a geologických měřítcích. Prostřednictvím studia a prezentace míst, situací a předmětů se jeho práce zabývá existenčními příběhy o ontologii a přechodností bytí lidského druhu. Vzhledem k archeologickému způsobu práce a spekulativnímu přístupu ke zkoumaným objektům a materiálům, rezonuje vyprávění v implicitní možnosti potencionálních ozvěn budoucnoti. Tyto příběhy se především týkají nevyhnutelného úpadku lidstva a udržení lidské existence během delšího časového období.

Samuel Brzeski (1988, Londýn) absolvoval bakalářské studium anglické literatury na Sheffieldské univerzitě v Anglii a nyní studuje magisterský stupeň v oboru Výtvarné umění v Norsku na  Bergen Academy of Art and Design. Vystavoval v Londýně, Benátkách, Berlíně a Bergenu a absolvoval stipendijní pobyty v Itálii, Německu a Finsku.

 

EN

 

We are in time.
Samuel Brzeski

Opening: May 2th. from 6 - 9 pm in the SuperMedia Studio, n.302, AAAD
Artist presentation: May 3th. from 4:10 - 5:45 pm in the SuperMedia Studio, n.302, AAAD
Duration of exhibition from 3th. to 9th. May 2017 
 
 

We are in time
We are in time
We are in time
We are in time
We are in time

Each every moment
circling waiting pushing leaving 
starting stopping holding being
float with a wait for me
take out your breath with me
and hold it just once in the hand
by the tip of your end fingers
and try to make it wait
to make it stop
to make it hold
to put it out
can’t
won’t
and don’t
-

We are on fire
We are on fire
We are on fire
We are on fire
We are on fire.

 
Samuel Brzeski’s practice investigates perceptions and understandings of time on biological, social and geologic scales. Through the study and presentation of sites, situations and objects, the work explores existential narratives on ontology and the transient mortality of the human species. Taking both an archaeological and a speculative approach, the work investigates the narratives that are implicit in the objects, materials and resonances that are left behind, and presents possibilities and echoes of a potential future to come. Principally, these ideas concern the inevitable decline of humanity and the placement of human existence on a larger, deeper timescale. 
 

Samuel Brzeski (b,1988, London) studied Bachelor’s of English Literature at Sheffield University, UK and is currently taking his Master of Fine Art at Bergen Academy of Art and Design, Norway. Samuel has exhibited in London, Venice, Berlin and Bergen and has taken residencies in Italy, Germany and Finland.

 
 

 

 

 

 

recenze výstavy od studentky ateliéru Sochařství - Evy Pechové

Samuel Brzeski  – We are in time (od 3. do 9. 5. 2017)

jako výzva k zamyšlení  

Výstava anglického umělce Samuela Brzeski v Galerii 207 (UMPRUM), v současné době studenta magisterského stupně na Bergen Academy of Art and Design v Norsku, je dobrou ukázkou směřování celé jeho tvorby. Dosud vystavoval například v Londýně, Benátkách a Berlíně. 

Napříč jeho dílem, ať jsou to objekty nebo kresby, rezonuje zájem o lidskou existenci v širokém slova smyslu, její úpadek i přežívání v časovém horizontu. Často se opírá o archeologický přístup, čímž zdůrazňuje proměny v chápání času. Hledá souvislosti mezi vědou, fikcí a neobjasnitelným. Jeho umění proto spočívá ve hře s iluzí, vědomým zastoupením skutečnosti, odcizením hmatatelného, ztrátou původní funkčnosti předmětů. Interpretace, významy, příběhy, které se dají vyčíst skrz jeho práce, přitom zůstávají velmi univerzální. Umělec nám jejich prostřednictvím předkládá určité důkazy o událostech, osobách, věcech a nechává nám plné pole působnosti k tomu, jak s nimi naložíme.  

Koncept celé výstavy se nese ve velice podobném duchu. Brzeski nám otevírá jakési zjednodušeně minimalistické zobrazení světa kolem nás. Fotografie a kresby přírodnin na nás působí svým odcizeným chladem. Toho dociluje i tím, že zde předkládá hned tři média reprezentace přírodního kamene: fotografii, kresbu, jeho fyzickou přítomnost. Součástí je i video, které zprostředkovává pohled do krajiny v nepohyblivém záběru, v níž se pohybuje pouze vodní hladina. O to víc vytváří instalace dojem zastaveného času, prodloužené roviny zrakové percepce. 

Další rozměr celé výstavě dodávají i dva krátké texty umístěné v prostoru, zároveň další prostředek vyjádření. Přestože nejsou ničím víc než několikrát se za sebou opakujícími větami, refrény rezonujícími v čase, přidávají na naléhavosti. - „We are in time“, vlastně také název celé expozice, nás konfrontuje s chápáním naší existence v čase, s tím, že jsme tady, stojíme před kratičkým textem, vstupujeme do Brzeskiho světa vnímání. Jsme tu správně, včas? Nebo je věta pouhou elipsou, která zůstává nezodpovězena? Určitou paralelu k textu potom představuje další podobná: „We are on fire“, která může mít také mnoho interpretací. Od až mýtického výkladu ohně jako symbolu zatracení po představu určité nicoty přicházející spolu s našimi vjemy získanými v čase. „We are in time“ nabývá s „We are on fire“ ještě víc na své důležitosti. 

Brzeski se zde tedy pokouší prostřednictvím nejrůznějších médií uchopit širokou škálu témat, dotýkajících se v podstatě nás všech. Instalace jeho děl nabízí zamyšlení nad vztahem člověka a přírody, existence v čase, mnohovrstevnatosti lidské percepce, antropocentricky utopickým ideálem… Přestože se může zdát v současném kontextu Brzeskiho náhled příliš zobecněný, jeho univerzální jazyk je právě tím, co může být svým způsobem poutavé, a v čemž můžeme vytušit určitý náznak kritiky současnosti, výzvu v pravém čase. 

 

Eva Pechová