Artificial Forest
Vytvořeno: 1. 5. 2021 od Galerie NIKA

Sabina Falcmanová: Artificial Forest

4. 5. – 29. 5. 2021

& galerie je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu
& the gallery is open 24/7
Metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí

Sledujte na našem facebooku!

 

Když se autorka současné výstavy v Nice, Sabina Falcmanová, procházela borovicovými lesy Severních Čech, aby nasbírala smůlu ze stromů pro svůj projekt, objevila v sobě nový pocit: dobyvatelskou potřebu co nejrychleji získat co nejvíce. Míza, která je v podstatě krví stromu, se stala pouhým nástrojem k “výrobě”.

Z pryskyřice vyrobila Sabina misky, ze kterých vylézají šlahouny, které mohou připomenout mízní kanálky. Ty sice vzdávají hold majestátnosti a síle nejen stromů, ale přírody obecně, zároveň ale pokládají zásadní otázky současnosti: jaký je vlastně vztah člověka a přírody? Mohou tyto dva světy harmonicky koexistovat nebo lidská potřeba zisku neumožňuje udržování rovnovážného stavu? Který z těchto dvou hráčů je silnější?

Pryskyřicové misky jsou tu konfrontovány s lidskou civilizací, která se zarytě snaží přírodu usměrňovat a využívat k vlastnímu zisku. Cihly, které jim slouží jako podstavce a ke kterým se působením tepla napevno přilepily, už si ale příroda postupně podmaňuje. A bude postupovat dál: čistý, lidský prostor Niky, určený původně pro prezentaci zboží, se tak může znovu stát živým místem přírodních procesů. Ačkoli se okolní městské prostředí se svými masivními materiály a neustálým životním během zdá věčné, je na místě pochybovat o jeho síle tváří v tvář organickým silám a ptát se, zda odolá nekonečným živelným procesům přírodního života.

 

Kurátorky / Curated by: Anna Roubalová a Anna Crhová

Grafika / Graphic Design: Jan Stuchlík a Jarka Straková 

 

When the author of the current exhibition in Nika, Sabina Falcmanová, walked through the pine forests of Northern Bohemia to collect tree sap for her project, she discovered a new feeling: the predatory need to get as much as possible as quickly as possible. Sap, which is basically the blood of a tree, has become a mere tool for "production".

Sabina used the sap to make bowls with sprouts coming out of them which resemble lymphatic ducts. Although they pay tribute to the majesty and power of not only trees but nature in general, they also ask fundamental questions of the present: what is the relationship between man and nature? Can these two worlds coexist in harmony, or does the human need for profit destroy the balance? Which of these two players is stronger?

The resin bowls are confronted with human civilization, which is stubbornly trying to regulate nature and use it for its own gain. However, nature is gradually conquering bricks, which serve as plinths for the bowls and to which the bowls stick due to heat. And it will continue: Nika's clean, human space, originally intended for commercial purposes, can thus once again become a living place of natural processes. Although the surrounding urban environment, with its massive materials and busy everyday life, seems eternal, we can question its strength in the face of organic forces and ask whether it can withstand the endless natural processes of life.

 

Video: Filip Kopecký

Foto: Karolína Matušková