Fluidity of Sleep-Matter
Vytvořeno: 17. 5. 2022 od Galerie NIKA

Aliaksandra Yakubouskaya: Fluidity of Sleep-Matter

25. 5. - 24. 6. 2022

Vernisáž: 24. 5. od 19:00.

Odkaz na facebookovou událost ZDE.

 

Proces spánku, podřimování a snění jako prostor k prozkoumávání každodenních traumat – jako znovu prožití, představování si či zapamatování si minulé i budoucí události. Můžeme spánek vnímat jako proces neustálého „stávání se“?  Vzrůstající fenomén nespavosti na jedné straně, užívání látek potlačujících únavu a zvyšování bdělosti a fyzické aktivity na straně druhé, coby jevy vedoucí ke stírání hranic nejen mezi snem a bdělou realitou, ale také mezi dnem a nocí, veřejným a soukromým, pracovní dobou a odpočinkem.
 
Autorka výstavy čerpá z úvah feministického nového materialismu a přistupuje ke spánku jako k materii - hmotné věcné podstatě, která vzniká prostřednictvím interakce. V rámci uvedeného myšlenkového směru získávají právě interakcí fenomény své hranice, vlastnosti, význam a materialitu.
V tomto smyslu neexistuje rozdíl mezi různými předměty, idejemi, těly, či mezi pohlavími; jedná se o stejný druh „věci“. Uvedenou tezi autorka vztahuje k procesu snění a bdění a zkoumá “tekutost” jejich (rozdílné) podstaty. Pomocí anglického slova „matter“, odkazujícího ke „hmotě, materii, látce“, stejně jako ke stavu „být důležitý, záležet“, variuje klíčové poznání propojenosti diskurzu a hmoty teoretičky Judith Butler (Bodies That Matter) a soustředí se na proces, kdy se spánek stává hmotou. 
 
Plynulost a tekutost spánkových struktur se ve výstavě Aliaksandry Yakubouskay odráží ve dvou objektech z recyklovaných materiálů (polštář jako asociace spánku a odpočinku, obuv pro chůzi ve snech) a abstraktní krajině snů (digitální kresby na textilii). Tyto elementy propojuje myšlenka transformačního potenciálu – tekutosti užitých materiálů, které ale mohou být formovány či zhmotněny. Zároveň slouží jako expresivní záznam desetidenního experimentu kolektivního sdílení snů, který umělkyně zažila na rezidenčním pobytu v roce 2021, jako i jejích vlastních zážitků denního i nočního snění. 
 
Součástí výstavního projektu v galerii NIKA je také performance kolektivního snění, uskutečněná v den vernisáže v bezprostřední blízkosti galerie (vestibulu metra), jejíž materiální záznam je součástí instalace. 

 

kurátorky: Amálie Bulandrová, Anežka Rucká, Eliška Špálová

autoři vizuálního řešení: Michal Tůma, Pavel KujaAliaksandra Yakubouskaya: Fluidity of Sleep-Matter

Process of sleeping, napping and dreaming as exploring space. Collective sleeping and dreaming practice as a rest and recovery from daily’s traumas but also a space to face it or explore the other potentials of co-created matters. Re-imagining, re-remembering past or future events – may the sleeping process be understood as a constant happening.
 
The growing phenomenon of insomnia on the one hand, the use of fatigue suppressants and increase in wakefulness and physical activity on the other. Those are the phenomena leading to the infinite blurring of the boundaries not only between dreams and reality, but also between day and night, public and private, working hours and leisure time.
 
Aliaksandra draws on new feminist materialism and approaches sleep as matter - a material substance that is created through interaction. Within this school of thought that phenomena acquire their boundaries, properties, meaning and materiality. In this sense, there is no distinction between different objects, ideas, bodies, or genders; they are the same kind of "thing." 
 
The author relates this thesis to the process of dreaming and waking and explores the "fluidity" of their (different) essence. Using the word "matter", referring to "matter, matter, substance", as well as to the state of "being important, mattering", she varies the key insight of the interconnectedness of discourse and matter of the theorist Judith Butler (Bodies That Matter) and focuses on the process where sleep becomes matter or material. 
The continuity and fluidity of sleep structures is reflected in Aliaksandra Yakubouskay's exhibition in two objects made of recycled materials - a pillow as an association of sleep and rest and shoes for walking in dreams, and an abstract dreamscape represented by textiles with digital drawings. 
 
These substances are connected with the idea of transformative potential or fluidity, where the used materials have the possibility of being (or be-in) sculpted or mattered and including “timespacemattering” and “ecological mattering”. At the same time, it serves as an expressive record of the artist's ten-day experiment in collective dream sharing during her residency in 2021, as well as her own experiences of day and night dreaming. 
 
The exhibition project at the NIKA gallery also includes a performance of collective dreaming, performed on the day of the opening in the immediate surroundings of the gallery (subway lobby). Its material record will be part of the final installation.
 

curators: Amálie Bulandrová, Anežka Rucká, Eliška Špálová

visual design: Michal Tůma, Pavel Kuja

 

autoři vizuálního řešení: Michal Tůma, Pavel Kuja

Foto: Mária Jančová

autor videa: Jan Kvíz

Foto: Mária Jančová