Galerie NIKA vyhlašuje OPEN CALL na rok 2021!
Vytvořeno: 4. 11. 2020 od Galerie NIKA

Galerie NIKA vyhlašuje OPEN CALL na rok 2021!

NIKA Gallery announces OPEN CALL for 2021! 

CZ (ENG BELOW)

Kritéria OPEN CALLU 

Seznam povinných příloh OPEN CALLU:

 • Vyplněný formulář žadatele
 • CV autora/autorů
 • Portfolio
 • Návrh výstavní realizace formou vizualizace, kresby nebo fotografické dokumentace

Všechny povinné přílohy zašlete na e-mailovou adresu galerienika@gmail.com nejpozději do 30. 11. 2020.

Formulář žadatele ukládejte ve tvaru nika_formulář žadatele_vaše příjmení.xls

 

Podmínky účasti v OPEN CALLU:

 1. Vystavující musí být v době podání žádosti studentem UMPRUM (pokud se bude jednat o výstavu více autorů, měl by být počet studentů UMPRUM převažující).
 2. Vystavující může prezentovat práci nezávisle na oboru, který na UMPRUM studuje (video od studenta typografie, malba od studenta architektury apod., včetně studentů teorie).
 3. Projekt by měl brát v úvahu charakter místa – tedy veřejný prostor.
 4. Přednost mají projekty, které počítají s instalačním řešením přímo pro daný prostor.
 5. Ve finanční sumě vyhrazenou pro výstavu je zahrnut provoz a režie galerijního prostoru, grafické návrhy a tisk plakátů a pozvánek, tištěná i elektronická inzerce, fotograf, kurátor a zálohy na opravy a údržbu (všechny tyto náklady platí galerie přímo ze svého rozpočtu). Po odečtení výše uvedených nutných nákladů zbývá částka přibližně 2 500 Kč, která může být vybraným vystavujícím poskytnuta na pokrytí nezbytných nákladů spojených zejména s instalací a technickým zajištěním výstavy (oproti daňovým dokladům).
 6. Služby kurátora, fotografa a grafika a náklady na ně jdou na vrub galerie a jsou poskytovány vystavujícím bezplatně (viz bod 5 výše). V případě, že by vystavující měl zájem spolupracovat s vlastním kurátorem, fotografem či grafikem, je to možné, ale finanční náklady s tím spojené jdou výhradně na vrub vystavujícího.
 7. Zásahy do galerijního prostoru nesmí být nevratné.
 8. Průměrná délka trvání výstavy je 3 týdny, na základě povahy projektu může být ale určeno jinak.
 9. Je možné použití elektřiny, projekce nebo zvukové instalace; konkrétní technické požadavky je třeba řešit individuálně s kurátory.
 10. Nedoporučujeme vystavovat nebo používat předměty neúměrně vysoké hodnoty – finanční i osobní (výstavní prostor je uzamčený, není ale nedobytný).

 

Výsledky OPEN CALLU budou zveřejněny nejpozději do konce listopadu 2020 zde na webových stránkách galerie.

 

ENG
 
NIKA Gallery would like to announce the OPEN CALL for 2021! All information, including the necessary documents and the application form can be found below.
 
OPEN CALL criteria:
 
List of obligatory attachments for participation in the OPEN CALL:
 
 • A completed applicant form
 • CV of the author (s)
 • Portfolio
 • A design proposal of the exhibition in the form of a visualization, drawing or photographic documentation
 
Please send all required attachments to galerienika@gmail.com by no later than November 30, 2020.
 
Save the applicant form in the format of nika_applicationform_yourname lastname.xls
 
 
Conditions of participation in the OPEN CALL:
 
 1. The artist must at the time of submission of the application be a student at UMPRUM (in the case of an exhibition by more than one author, the number of UMPRUM students within the group should prevail).
 2. The artist can present work that is independent of the field he / she studies at UMPRUM (video from a student of typography, painting from a student of architecture, etc., including students of theory).
 3. The project should take into account the character of the place - ie. the public space.
 4. Priority is given to projects that rely on an installation solution for a given space specifically.
 5. The financial amount for the exhibition includes the operation and overhead of the gallery space, the graphic design of posters and invitations, printed and electronic advertising, the photographer, curator and advances for repairs and maintenance (all these costs are paid for by the gallery directly from its budget). After deducting the aforementioned necessary costs, the remaining amount is approximately CZK 2,500, which can be provided to the selected artist to cover the necessary costs related in particular to the installation and technical support of the exhibition (as opposed to the tax documents).
 6. The services of the curator, photographer and graphic artist and the cost of it are borne by the gallery and are provided free of charge to the artist (see point 5 above). In case the exhibitor would like to cooperate with his / her own curator, photographer or graphic artist, it is possible, but the financial costs associated with it are entirely at the expense of the artist.
 7. Interventions in the gallery space must not be irreversible.
 8. The average duration of the exhibition is 3 weeks, but it can be determined differently depending on the nature of the project.
 9. It is possible to use electricity, projection or sound installation; specific technical requirements must be addressed individually with curators.
 10. We do not recommend exhibiting or using items of disproportionately high value - financial and personal (the exhibition space is locked but not impregnable).
 
The results of the OPEN CALL will be published no later than the end of November 2020 here on the gallery website.