Jakou barvu má přítomnost?
Vytvořeno: 19. 4. 2022 od Galerie NIKA

Paula Benčaťová: Jakou barvu má přítomnost??

27. 4. - 21. 5. 2022
Vernisáž: 26. 4. 2022 od 19 hodin

Galerie NIKA, vestibul metra B, Karlovo náměstí (vstup přes Palackého náměstí)

Odkaz na facebookovou událost najdete ZDE.


Jakou barvu má přítomnost?

Keramické objekty Pauly Benčaťové vycházejí z autorčiny vnitřní potřeby zpomalení v uspěchané současnosti. Pomocí barvy a linie autorka vytváří plastické obrazy-objekty na pomezí řemeslné tvorby a abstrakce, kde jednotlivé tvary a křivky vznikají záměrně dotykem i samovolným působením materiálu. V procesu tvorby zkoumá možnosti i limity keramické hmoty, přičemž vychází z tradiční techniky modelování z pásů, které se pokouší dát současnou podobu. Autorka keramiku neglazuje, ale probarvuje přímo keramickou hmotu - barva se tak sama stává hmotou, která s jemností a křehkostí vytváří plastický tvar prožitého okamžiku. Pruh za pruhem, minutu po minutě objekty zaznamenávají čas, jeho náladu a plynutí. Meditativní charakter díla doplňuje barevná i materiálová lehkost, hravost a radost z okamžiku. 

Paula Benčaťová téma barvy a linie v současnosti rozvíjí i ve své bakalářské práci v Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM. Linie se pro autorku stává komunikačním nástrojem mezi časem, prostorem a hmotou. Ve své tvorbě pracuje s vědomým odkazem ke keramickému řemeslu, ve kterém mimo jiné nachází zpomalení a soustředěnost, tedy nástroje, jak čelit současné době roztěkanosti a neustálého běhu. Autorčina tvorba je současně experimentem - hledáním hranic materiálu, tak i meditací vyžadující trpělivost, pokoru a čas. 


Kurátorky: Eliška Špálová, Amálie Bulandrová, Anežka Rucká
Autoři vizuálního řešení: Pavel Kuja a Michal Tůma
Autoka fotek: Mária Jančová
Autor videa: Jan Kvíz

 


What is the color of our presence?

The ceramic objects of Paula Benčaťová are based on her inner need to slow down in the hectic present. Using colors and lines, she creates sculptural images-objects on the borderline between craftsmanship and abstraction, where individual shapes and curves are created deliberately by touch as well as by the spontaneous action of the material. In the process of creation, she explores the possibilities and limits of ceramic material, drawing on the traditional technique of strip modelling, which she attempts to give a contemporary form. The author does not use glazes but colors the clay itself - the color becomes the material that creates the soft and fragile form of the experienced moment. Stripe by stripe, minute by minute, the objects record time, its nature and mood. The meditative nature of the work is complemented by the lightness of colour and material, the playfulness and joy of the moment.

Paula is currently working with the theme of colours and lines in her bachelor's thesis at the Ceramics and Porcelain Studio of UMPRUM. Lines become a communication tool between time, space and matter. She closely works with a conscious reference to the ceramic craft, in which she finds, among other things, slowing down and concentration, i.e. tools to face the contemporary era of distraction and constant movement. The artist's work is both an experiment - a search for the limits of the material - and a meditation requiring patience, humility and time. 

 

foto: Mária Jančová

video: Jan Kvíz

autoři vizuálního řešení: Pavel Kuja, Michal Tůma

foto: Mária Jančová