Karolína Matušková & Lucie Zelmanová: Sugar Be My Caramel: Forever
Vytvořeno: 13. 1. 2021 od Galerie NIKA

Karolína Matušková & Lucie Zelmanová: Sugar Be My Caramel: Forever
online opening: 14. 1. 2021 / 19:00, na facebooku Galerie NIKA
14. 1. 2021 – 4. 2. 2021
& galerie je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu
& the gallery is open 24/7
Metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí 
 
Společný projekt studentek Ateliéru fotografie, Karolíny Matuškové a Lucie Zelmanové, je mnohovrstevnatým hapticko-vizuálním stimulem. Vysílané impulsy nabízí čtení hned skrze několik prizmat: konzumní společnosti, emočních přání a deformací napříč generacemi i­­ zavedené umělecké praxe s­­ nalezenými předměty. Autorky dohromady svedla syntéza témat přehnané péče a­­ lásky a jejich­ ontologické nalezení v konkrétním předmětu snubního prstenu, který je v několika podobách umístěn na korálovitých polypech. Ono spojení pak sleduje biologii a narativ obou druhů objektů. Ty se pohybují na ambivalentních hranách a­­ v­­ kontrastech kritiky kapitalismu oproti materiálnímu či citovému zadostiučinění, jež může poskytnout a nakonec ústí v­­ společné odsouzení ke zkáze. 
 
Nika, z níž je název galerie odvozen, svou situovaností ve veřejném prostoru připomíná výlohu či výkladní skříň. Při bližším zkoumání se však ukazuje, že se nejedná o běžnou nabídku šperků, nýbrž o instalaci, jež v divákovi, potažmo konzumentovi, rozehrává niterný dialog, dobře známý z reklamního prostředí: Chcete se dotknout vyholeného povrchu lesklé sametové draperie? Toužíte získat jeden z vystavených prstenů a více lásky, jste osamělí? Zneklidňuje vás vůbec několik falických tvarů a vyhraněná stylizace napříč genderovým spektrem, nebo si prostě libujete v queer estetice?
 

Kurátorky / Curated by: Zuzana Dusilová,  Mariana Pecháčková, Eva Slabá

Grafika / Graphic Design: Jiří Macků

DJ set: Sugarcamel999

 
This joint project of the students of AAAD’s photography studio, Karolína Matušková and Lucie Zelmanová, is all-in-all a multilayered haptic-visual stimulus. Several impulses transmitted here offer reading through various prisms: consumer society, emotional desires and deformations across generations, and established artistic practices such as found objects. The authors were brought together by a synthesis of their own themes, like an exaggerated care and love developed into their ontological perception of a wedding ring as its embodiment. This particular object is then placed in several forms on coral polyps thus the mentioned connection follows both types of these objects, moving on ambivalent edges and in contrasts between the critique of capitalism as opposed to the material pleasure and emotional satisfaction it provides, while both being condemned to destruction. 
 
Nika, from which the gallery derives its name, quite resembles a shop window, situated in the public space. While closely inspecting the exhibited, however, it turns out it is not a common jewelry offer, but an installation that starts an inner dialogue with the viewer (therefore the potential consumer), well known from the environment of advertising: Do you want to touch the shaved surface of this shiny velvet drapery? Are you longing to get one of these rings along with more love, oh, are you so lonely? Are you even disturbed by those phallic shapes and the distinctive stylization across the gender spectrum, or do you just enjoy queer aesthetics?
 

© video: Filip Kopecký

© fotografie: Karolína Matušková