Kolik?!
Vytvořeno: 15. 3. 2022 od Galerie NIKA

Marko Čambor: Kolik?!

22. 3. 2022 - 23. 4. 2022

 

Vernisáž se uskuteční v úterý 22. 3. 2022 od 19:00.

Odkaz na facebookovou událost najdete ZDE.
 
 
Kolik?!
 
Kolik stojí bydlet? A dá se bez bydlení být? Kdo je autoritou, která definuje co, či kdo je hodnotný? Kde končí komodita a začíná osobnost?
 
Praha, stejně jako další města nejen v České republice, čelí silné a neustále se prohlubující bytové krizi. Vlastnictví příbytku je pro většinovou společnost téměř utopickou představou a stále méně dostupné se stává i běžné nájemní bydlení.
 
Autor instalace Kolik?! Marko Čambor se svým projektem snaží proniknout do otázek hodnoty. Zajímají ho faktory, které přispívají tomuto neutěšenému stavu na trhu s nemovitostmi, jako je nepoměr mezi růstem cen bytů a zvyšováním platů, téměř neexistující bytová politika nebo pro běžného člověka nedostupné developerské projekty. Svou výstavou reflektuje paradoxní skutečnost, že i přes kontinuální výstavbu nových bytových jednotek jich je pro většinu obyvatel nedostatek - byty jsou totiž z nabídky vykoupeny “většími hráči” (soukromí investoři, fondy atp.) jako prostředky finanční akumulace: „Extrémní způsob, jímž je bydlení ovládáno realitním trhem, by dnes mohl být nazván hyperkomodifiakcí.“ (Na obranu bydlení, 2020)
 
Marko Čambor využívá výstavní prostor galerie NIKA jako informační plochu k artikulaci problémů spojených s bytovou krizí. Ve své instalaci využívá vizuální i sémantický jazyk reklamy a subverzivně jím reflektuje komercionalizovaný veřejný prostor okolí galerie. Reklama je zde nástrojem komodifikace prostoru a bydlení zase komoditou, kterou všichni potřebují, ale ne všichni si ji mohou dovolit.
 
Jakou hodnotu má obestavěný prostor galerie NIKA, pokud jej kvantifikujeme? Co je na něm hodnotné? Prázdnota, umístění, materialita, využití, potenciál? Kdo je autoritou, která o hodnotě rozhoduje? NIKA jako metafora hodnoty prostředků a prostředí, které nás obklopují, a spoluvytváří hodnotu naší existence.
 

 

Kurátorky: Anežka Rucká, Eliška Špálová, Amálie Bulandrová 

Autoři vizuálního řešení: Michal Tůma a Pavel Kuja 
Autoka fotek: Mária Jančová
Autor videa: Jan Kvíz
 
 
How much?!
 
How much does it cost to live? And is it possible to live without housing? Who is the authority that defines what or who is valuable? Where does commodity end and personality begin?
 
Author of the installation How much?! Marko Čambor tries to clarify the questions of value. He is interested in the factors that contribute to the dismal state of the real estate market, such as the disproportion between the rise in housing prices and the increase in salaries, the almost non-existent housing policy, or development projects that are simply unaffordable for the average person. His exhibition reflects the paradoxical fact that despite the continuous construction of new housing units, there still is a shortage of them for the majority of the population. Mostly because of the fact that many apartments are bought out by "bigger players" (private investors, funds, etc.) as means of financial accumulation.
 
Marko Čambor uses the exhibition space of Nika gallery as his own information platform to articulate problems associated with the ongoing housing crisis. His installation uses both visual and semantic language of advertising to reflect the commercialized public space around the gallery. Advertising is a tool of commodification of space and housing is a commodity everybody needs but not everybody can afford.
 
curators: Anežka Rucká, Amálie Bulandrová, Eliška Špáová


Grafické zpracování: Michal Tůma a Pavel Kuja

Foto: Mária Jančová

video: Jan Kvíz