Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, základní umělecké školy a střední školy
Vytvořeno: 21. 12. 2021 od Celoživotní vzdělávání

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO AKREDITOVANÉHO PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, základní umělecké školy a střední školy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze otvírá v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dvouletý akreditovaný vzdělávací program, který umožní absolventům i studentům magisterského nebo navazujícího magisterského studia výtvarných uměleckých programů nebo oborů během 4 semestrů získat kvalifikaci učitele výtvarných oborů na ZŠ, ZUŠ a SŠ.

 

Číslo akreditace:
MSMT- 32511/2020-4-860

Anotace programu:
Program je připraven pro studenty a absolventy uměleckých škol, kteří již mají rozhodující osobní zkušenost s tvorbou a jejími principy i nezbytnostmi v oblasti práce s materiály a tvůrčími postupy. Program tedy v souladu s pojetím formulovaným v RVP vidí a formuje výtvarnou výchovu především jako zdroj bohatých kulturních i sociálních zkušeností a poznatků, jejichž centrem je výtvarné umění. Vidět a chápat souvislosti současné vizuální kultury v kontextu vývoje umělecké i neumělecké vizuality je nezbytné pro pedagogické pojetí výtvarné výchovy, která je zdrojem poznání a podílí se významným způsobem na formování osobní i kulturní identity žáka. Vzdělávací program je sestaven s významným důrazem na různé formy pedagogické praxe. 

Forma výuky:
kombinovaná (2 intenzivní prezenční pětidenní výukové bloky v lednu a květnu) a distanční (v systému Moodle) v jednom semestru a povinná odborná praxe

Rozsah přímé výuky:
160 hodin

Rozsah samostudia:
90 hodin

Zakončení studia:
Státní závěrečná zkouška a obhajoba písemné práce, po úspěšném ukončení studia obdrží absolventi osvědčení.

Kapacita programu:
20 účastníků

Výše úplaty:
7 500 Kč / semestr, sleva pro absolventy UMPRUM 20%, platba musí být provedena před začátkem kurzu převodem na účet č. 19-5599810247/0100, VS 220601, pozor, je třeba uvést jméno účastníka do poznámky.

Podmínky přijímání zájemců:
Ukončené VŠ magisterské vzdělání výtvarného programu nebo oboru / studium v magisterském výtvarném programu nebo oboru, vyplněná přihláška s povinnými přílohami, které posoudí komise složená z garanta a vyučujících programu.

Přihlášky s přílohami:
Zasílejte emailem na adresu helena.perinova@vsup.cz

Povinné přílohy přihlášky:

  • úředně ověřená kopie diplomu (sken), nebo potvrzení
  • o studiu ve výtvarném magisterském studijním programu,
  • CV s odkazy na vlastní tvůrčí činnost,
  • motivační dopis,
  • portfolio výtvarných prací (max. počet prací 5, formát pdf., maximální velikost souboru 2 MB).

Termín přijímání přihlášek:   
5. 11. 2021 – 3. 1. 2022

Přihláška:   
https://forms.gle/QpTNLt4Z761iqqNv5

 

Termíny přímé výuky:
1. blok 10. – 15. 1. 2022,
2. blok 16. – 20. 5. 2022

Vzdělávací plán a personální zajištění:
 viz přiložená tabulka

Podrobné informace o programu:

 Program byl připraven odborníky na pedagogické vzdělávání v oblasti výtvarné výchovy a je otevřen pro studenty a absolventy uměleckých škol, kteří již mají rozhodující osobní zkušenost s tvorbou a jejími principy i nezbytnostmi v oblasti práce s materiály a tvůrčími postupy. Vychází ze zkušeností získaných během dlouhodobé spolupráce s UMPRUM a naplňuje veškeré požadavky kladené na programy orientované na výkon povolání. V souladu s pojetím formulovaným v rámcových vzdělávacích programech vidí a formuje výtvarnou výchovu především jako zdroj bohatých kulturních i sociálních zkušeností a poznatků, jejichž centrem je výtvarné umění. Vidět a chápat souvislosti současné vizuální kultury v kontextu vývoje a proměn umělecké i neumělecké vizuality je nezbytné pro pedagogické pojetí výtvarné výchovy, která je zdrojem poznání a podílí se významným způsobem na formování osobní i kulturní identity žáka.