PhDr. Mgr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

Pedagogický modul

aneb

Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele výtvarných oborů na ZŠ, ZUŠ a SŠ.

 

Program celoživotního vzdělávání je připraven pro studenty a absolventy uměleckých škol, kteří již mají rozhodující osobní zkušenost s tvorbou a jejími principy i nezbytnostmi v oblasti práce s materiály a tvůrčími postupy. Program tedy v souladu s pojetím formulovaným v RVP vidí a formuje výtvarnou výchovu především jako zdroj bohatých kulturních i sociálních zkušeností a poznatků, jejichž centrem je výtvarné umění. Vidět a chápat souvislosti současné vizuální kultury v kontextu vývoje umělecké i neumělecké vizuality je nezbytné pro pedagogické pojetí výtvarné výchovy, která je zdrojem poznání a podílí se významným způsobem na formování osobní i kulturní identity žáka.

Vzdělávací program je sestaven s významným důrazem na různé formy pedagogické praxe.

Studium je dvouleté; kombinované s převahou prezenční výuky (270 hodin přímé výuky)

Cílem studia je příprava učitelů výtvarných oborů pro základní, základní umělecké a střední školy. Absolvent vzdělávacího programu bude připraven pro všechny činnosti související s plánováním, realizací, hodnocením a evaluací výuky výtvarné výchovy na uvedených typech škol.

CV

Vzdělání

2007 - ukončeno doktorandské studium teorie výtvarné výchovy, KVV PedF UK;

1999–2002 rozšiřující studium pro výchovné poradce, katedra psychologie FF UK Praha;

1974–1978 Filozofická fakulta UP Olomouc, obor výtvarná výchova-čeština;

1972–1974 Pedagogická fakulta UK v Praze, obor výtvarná výchova-matematika.

Zaměstnání:

Od 2019 VŠUP – realizace a výuka studijního programu celoživotního vzdělávání Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele výtvarných oborů na ZŠ, ZUŠ a SŠ.

Od 2011 katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK, odborná asistentka, zaměření na teorii a didaktiku výtvarné výchovy

Od 1990 gymnázium Na Zatlance, Praha 5, učitelka, výtvarná výchova

fakultní učitelka PedF UK

Výběr dalších oborových aktivit

členka expertní skupiny NÚV pro revizi RVP ZV a RVP G, obor výtvarná výchova 

2018-2020 spolupráce v celostátním výzkumném programu Digitální gramotnost

odborná redaktorka oborového čtvrtletníku Výtvarná výchova, vydává Pedagogická fakulta UK

Publikace, výběr:

FULKOVÁ, M., JAKUBCOVÁ, L., KITZBERGEROVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V.: Galerijní a muzejní edukace II. Učení z umění. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013 Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013. ISBN  978-80-7290-700-7 (UK, PEDF)

  KITZBERGEROVÁ, L., Příběhy a jejich čtení v uměleckých dílech, in UHL SKŘIVANOVÁ, V., (ed) Pedagogika umění, umění pedagogiky, sborník, UJEP Ústí nad Labem, 2012.
KITZBERGEROVÁ, L., Didaktika výtvarné výchovy, PedF UK v Praze, 2014.

FULKOVÁ, M., KITZBERGEROVÁ, L.: Vlivy multimediální komunikace ve výtvarné výchově in Výtvarná výchova. Roč. 57, č. 1-2 (2017), s. 16-39

PhDr. Mgr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

E-mail leonora.kitzbergerova@umprum.cz
Zařazení / Funkce
Teorie a dějiny umění / Odborný asistent
Teorie a dějiny umění / Metodik