doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D.

tel.: +420 251 098 134

cisar@vsup.cz

https://vsup.academia.edu/KarelCisar

 

Karel Císař je docentem teorie a dějin moderního a současného umění. Přednáší filosofii a teorii moderního a současného umění a dějiny fotografie, filmu a videa. Vystudoval filosofii na Univerzitě Karlově (Ph.D., 2006) a na Ženevské univerzitě (Diplôme d'études supérieures, 2001). V letech 2000-2016 působil ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. a v letech 2001-2008 přednášel na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 2010-2011 se účastnil programu „Art Historical Scholarship in Central and Eastern Europe“ pořádaného The Sterling and Francine Clark Art Institute v Williamstownu v Massachusetts za podpory Andrew W. Mellon Foundation a Getty Foundation. Jeho články vyšly v časopisech Camera Austria, Flash Art International a Texte zur Kunst. Knižně publikoval mj. sborníky Co je to fotografie? (2004), s P. Koťátkem, Text a dílo: případ Menard (2004) a Beckett: filosofie a literatura (2010), výstavní katalogy Věci, o kterých s nikým nemluvím (2010), Stav věcí (2012), Obrazy a předobrazy (2019) a soubory esejů Abeceda věcí. Poznámky k modernímu a současnému umění (2014) a Signatury všech věcí. Poznámky k teorii moderního a současného umění (2021). Za první z nich byl nominován na Cenu F. X. Šaldy za vynikající výkon v oblasti umělecké kritiky za rok 2014. V témže roce byl oceněn pracovním grantem Ceny Igora Zabela za kulturu a teorii. Kurátorsky připravil například výstavy „Vzpomínky na budoucnost“ (Galerie Václava Špály, 2009), „Obrazy a předobrazy“ (Galerie hlavního města Prahy, 2013) a „Sam Lewitt Cheyney Thompson. Síť. Gradient. Opilecký krok" (Dům umění města Brna, 2017). V roce 2022 je hostujícím členem uměleckého poradního sboru Kontaktu. Umělecké sbírky skupiny Erste a nadačního fondu ERSTE pro podporu Východoevropského umění

 

 

 

 

Karel Císař is an Associate Professor of Theory and History of Modern and Contemporary art. He is lecturing on the philosophy and theory of modern and contemporary art and the history of photography, film and video. He studied philosophy at Charles University (Ph.D., 2006) and the University of Geneva (Diplôme d'études supérieures, 2001). In 2000-2016 he worked at the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic. In 2001-2008 he was a lecturer at the Academy of Fine Arts in Prague. In 2010-2011, he participated in the "Art Historical Scholarship in Central and Eastern Europe" program organized by The Sterling and Francine Clark Art Institute in Williamstown, Massachusetts with the support of the Andrew W. Mellon Foundation and the Getty Foundation. His articles have appeared in Camera Austria, Flash Art International and Texte zur Kunst. His books include the anthologies What is Photography? (2004), with P. Koťátko, Text and Work: the Menard Case (2004) and Beckett: Philosophy and Literature (2010), exhibition catalogues There are things I tell to no one (2010), The State of Things (2012), Figures and Prefigurations (2019), and collections of essays The Alphabet of Things. Notes on Modern and Contemporary Art (2014) and Signatures of All Things. Notes on the Theory of Modern and Contemporary Art (2021). For the former, he was nominated for the F. X. Šalda Award. In the same year he was awarded the working grant of Igor Zabel Award for Culture and Theory. He curated the exhibitions "Memories of the Future" (Václav Špála Gallery, 2009), "Figures and Prefigurations" (Prague City Gallery, 2013) and "Sam Lewitt/Cheyney Thompson. Grid. Gradient. Drunken Walks." (Brno House of Arts, 2017). In 2022, he is a guest member of Art Advisory Committee of Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation Association for the Promotion of Central, Eastern and Southeastern European Art.


Číst více...