Nabídky pro absolventy

Nabídka práce 

Asistent/ka na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK

 

Vážené absolventky, vážení absolventi,

 

 na základě žádosti Pedagogické fakulty UK rozesíláme a zveřejňujeme informaci o výběrovém řízení, které by vás nebo vaše známé a kolegy mohlo zajímat.

 Další informace přímo na webu fakulty https://pedf.cuni.cz/PEDF-71.html na Úřední desce pod

 Výběrová řízení - personální/ 05/2021  VŘ asistent/asistentka na Katedře výtvarné výchovy    26. 05. 2021

 Hlásit se je možné 30 dní od zveřejnění, datum zveřejnění 25. 5. 2021 .

 

Vytvořeno: 3. 6. 2021
On-line kurzy 

Soft Skills & Business Skills

Vytvořeno: 9. 2. 2021
Stáž 

CALL FOR ENTRIES: FASHION or TEXTILES or ACCESSORIES DESIGNER IN RESIDENCE PFORZHEIM 2020

Událost: 15. 11. 2019
Open Call 

UMPRUMSHOP

Událost: 10. 11. 2019
Stipendium 

Nabídka Fulbrigtových stipendií pro vědecké pracovníky a přednášející na akademický rok 2020-21

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2020/2021.

 

1. Fulbrightovo stipendium

pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Více informací o Fulbrightově stipendiu naleznete zde.

 

2. Fulbright-Masarykovo stipendium

pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:

A. juniorské - pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;

B. postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;

C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.

Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Více informací o Fulbright-Masarykově stipendiu naleznete zde.  

 

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2020/2021

1. Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a vědců z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam je umístěn na webové stránce Fulbrightovy komise. Usilujeme o to, aby pobyt našich stipendistů v ČR byl co nejintenzivněji využit. Proto velmi rádi zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů pro příležitostnou přednášku na univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný. V rámci mezistátní výměny je možné pozvat i stipendisty, kteří působí jako stipendisté Fulbrightova programu v jiné evropské zemi; jejich seznam spolu s informací, jak postupovat v případě pozvání, je dostupný zde. Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu pouze ubytování, cestovné je hrazeno Fulbrightovou komisí.

 

2. Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou vždy 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti naleznete zde.

 

3. Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je možné využít Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů) v oborech (nikoliv vylučně): americká studia, antropologie/archeologie, biologie, ekonomie, fyzika, chemie, informační technologie, knihovnictví, matematika, mediace a řešení konfliktů, městské plánování, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikový management, politologie/veřejná správa, právo, sociologie a sociální práce, technické vědy, zemědělství, žurnalistika a komunikace. Podmínka a detaily programu jsou zde. Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu ubytování, stravování a případně místní dopravu. Honorář a náklady na cestovné, tedy především letenky, hradí americká strana. Tento program je mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost. Program není určen k individuální spolupráci na výzkumných projektech. Lze požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru.

 

Uzávěrka přihlášek je 30.září na pobyty v roce 2020.

Událost: 23. 5. 2019 - 1. 11. 2019
Stipendium 

Nabídka Fulbrigtových stipendií na akademický rok 2020-21

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA.

Fulbrightovo postgradualní stipendium je určeno studentům, kteří dokončili bakalářské studium a jsou v magisterském nebo doktorském stupni studia. Stipendium je určeno na výzkumné a studijní pobyty na libovolné akreditované americké univerzitě, a to v rozmezí 4-9 měsíců. Uzávěrka na akademický rok 2020-21 je 1. září 2019 a nově byla zavedena uzávěrka 1. 2. 2020, která je však jen na výzkumné pobyty (nikoli pro žadatele, kteři v USA chtějí studovat celé degree). Toto stipendium obvykle využívají studenti k výzkumným pobytům spojených s jejich diplomovou prací či disertací.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu či na webových stránkách Fulbrightovy komise.

Událost: 1. 9. 2019
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na vedoucího/vedoucí a asistenta/asistentku Ateliéru Intermediální konfrontace

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu B8206, N8206 a P8206 Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

Vedoucí Ateliéru intermediální konfrontace a jeho asistent/asistentka

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe
 • pedagogická praxe a znalost anglického jazyka vítány.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami (přílohy zasílají pouze externí uchazeči):

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech
 • strukturovaný životopis
 •  koncepce ateliérové výuky;
 •  portfolio – výběr nejlepších děl, prací (elektronicky);
 •  ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie);
 •  doklad o předešlém pedagogickém působení, působil-li uchazeč/uchazečka na jiné VŠ, VOŠ;
 •  kontaktní údaje.

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 3. 5. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup je začátek akademického roku 2019/20.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucí/vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta/asistentky (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 13. 5. 2019. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 23. 5. 2019. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 15. 6. 2019.

Vytvořeno: 27. 3. 2019
Pracovní místo na UMPRUM 

Docent/odborný asistent Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na didaktiku a teorii výtvarné výchovy

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

Docenta/odborného asistenta Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na didaktiku a teorii výtvarné výchovy

Kvalifikační předpoklady:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) – učitelství výtvarné výchovy nebo příbuzný obor;

·         vědecká hodnost Ph.D.;

·         vědecko-výzkumná a publikační činnost;

·         min. 3 roky pedagogické praxe;

·         aktivní znalost anglického jazyka (případě jiného světového jazyka).

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;

·         strukturovaný životopis;

·         motivační dopis;

·         přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě;

·         doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;

·         kontaktní údaje.

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 15. 4. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 9. 2019 na zkrácený úvazek 0,5

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 23. 4. 2019. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci působení na KTDU. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 20. 5. 2019.

 

 

Událost: 15. 4. 2019
Pracovní místo na UMPRUM 

Odborný asistent/ka Katedry teorie a dějin umění

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

Odborného asistenta/asistentky Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na moderní
a současné umění, architekturu nebo design

Kvalifikační předpoklady:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) – dějiny umění případně příbuzné obory;

·         vědecká hodnost Ph.D.;

·         vědecko-výzkumná a publikační činnost;

·         praxe v oblasti umělecké kritiky;

·         aktivní znalost anglického jazyka (případě jiného světového jazyka).

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;

·         strukturovaný životopis;

·         motivační dopis;

·         přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě;

·         doklad o odborné praxi vítán;

·         kontaktní údaje.

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 15. 4. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 9. 2019 na plný úvazek

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 23. 4. 2019. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci působení na KTDU. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 20. 5. 2019.

 

 

 

Událost: 15. 4. 2019
Open Call 

UMPRUM x Artisème

Událost: 31. 3. 2019
Nabídka práce 

Junior Designer pro American Tourister

Vytvořeno: 14. 11. 2018
Nabídka spolupráce 

Grafik pro firmu DP WORK

Událost: 25. 10. 2018
Nabídka práce 

Ředitel/ka Galerie AMU

Událost: 4. 11. 2018
Nabídka práce 

Architekt wellness pro společnost Infinit s.r.o.

Vytvořeno: 11. 10. 2018
Nabídka práce 

Tranzit hledá ředitele

tranzit.cz, nezisková iniciativa v oblasti současného umění, hledá kolegu/kolegyni do týmu
pozice: výkonný ředitel/ředitelka

 

Náplň práce:

-          Ekonomické a legislativní vedení menší neziskové organizace fungující na principech horizontální struktury řízení, rodové rovnosti a respektu k přírodě lidem a zvířatům.

-          Odpovědnost za rozjezd, řízení, budoucí rozvoj a hlavně fundraising nového mezinárodního výstavního projektu. To znamená:

           o   jednání o spolupráci a fundraising ve sféře mezinárodních i českých veřejných i soukromých organizací

           o   komunikace se správní radou tranzit.cz

           o   získávání zdrojů na pokrytí rozpočtu, jeho příprava a kontrola

           o   jednání s kurátory a umělci - vydavatelská, přednášková činnost a další programy

           o   budoucí rozvoj organizace.

 

Profil vhodného kandidáta/kandidátky:

-          Leadership a schopnost týmové spolupráce, zkušenosti výhodou

-          Vědomí politického a sociálního rozměru současného umění

-          Organizační a komunikační schopnosti

-          Schopnost řídit realizační tým a zajistit dodržování termínů

-          Časová flexibilita podle charakteru aktivit

-          Dobrá znalost českého nebo slovenského jazyka a anglického jazyka slovem i písmem

 

Nabízíme:

-          Práce na fakturu, v budoucnu možnost zaměstnaneckého poměru

-          Nástup možný od 1. 1. 2019

-          Práce přibližně v rozsahu plného úvazku, po dohodě časově flexibilní (hodinová sazba cca 260/hod.)

-          Tvůrčí prostředí

 

Životopis a stručný motivační dopis (max. jednu normostranu) zašlete do 15. 11. 2018 na email j.horejsi@tranzit.org, do předmětu “Výběrové řízení 2018”. V případě dotazů se prosím obracejte na stejný email.

S vybranými kandidáty/kami provede výběrová komise pracovní pohovor v listopadu 2018.

Vytvořeno: 10. 10. 2018
Nabídka práce/spolupráce 

Designér pro pořad Bydlete chytře na Stream.cz

Interiérový designér pro pořad Bydlete chytře na Stream.cz

V pořadu s názvem Bydlete chytře chceme rozšířit povědomí o kvalitě bydlení. Výstupem pořadu bude přeměna interiérů v menším rozsahu. Z relativně nudného prostoru se pomocí drobných změn pokusíme udělat originální a osobitý kousek s duší.

V tuto chvíli hledáme bytového / interiérové designéra, který dokáže inovativním způsobem proměnit interiér a zároveň vystupovat v pořadu jako určitý moderátor, který bude schopný divákovi vysvětlit principy a postupy při změně bydlení. Designér bude v pořadu spolupracovat s bytovým architektem.

Práce je honorovaná. Pořad se plánuje v rozsahu 8 až 12 dílů. Realizace natáčení bude probíhat od listopadu 2018 do jara 2019.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte paní Violu Nedvědovou.

 

Zároveň by se nám líbilo v rámci pořadu prezentovat práci začínajících českých designérů, pokud by někdo chtěl "jen" prezentovat své výrobky či díla. Pokud máte zájem i o tuto formu spolupráce, prosím, kontaktujte paní Violu Nedvědovou i v tomto případě.

 

 

Kontakt:

Viola Nedvědová
Stream.cz
+420 724 309 554
viola.nedvedova@gmail.com

 

Vytvořeno: 9. 10. 2018
Stipendium 

Fulbrightovo stipendium pro pracovníky neziskovek

Fulbrightovo stipendium pro pracovníky neziskovek

 

Dobrý den,

v příloze najdete informace o stipendiu, které Fulbrightova komise vypisuje jiz 10 let. Stipendium je určeno pracovníkům neziskových organizací, kteří by do USA rádi vyjeli získat další znalosti a dovednosti u americké neziskové organizace (či univerzity), která se daným tématem zabývá. Stipendium pokrývá všechny náklady spojené s pobytem v USA na dobu 3-5 měsíců, letenku, pojištění a vízum.

K 1. listopadu 2018 musí zájemce vyplnit stručný registrační formulář, v němž nastíní svůj projekt a zašle nám profesní životopis. Rádi s Vámi proveditelnost projektu budeme konzultovat.

Prosime o sdileni informaci o stipendiu pripadnym zajemcum z neziskovych organizaci.

 
S pozdravem

Andrea Semancová

--


Andrea Semancova
Program Officer


The J. William Fulbright Commission
Karmelitska 17, 118 00 Prague 1, Czech Republic
Tel.: +420 222 718 452
www.fulbright.cz

Událost: 1. 11. 2018
open call 

Kurátor galerie GAFU

GAFU OPEN CALL 2019

 

Fakulta umění Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici kurátora galerie GAFU pro rok 2019. Výzva je určená českým i zahraničním kurátorům, kteří jsou ochotni zprostředkovat dialog mezi studenty FU a představiteli aktuální domácí či zahraniční výtvarné scény. Prostor mají individuální i kolektivní projekty, jejichž ambicí je reflektovat současné výtvarné i společenské dění, jakož i ty, které deklarují snahu překračovat zaběhané zvyky ve výtvarném i školském provozu.

 

Požadavky:

• realizace 4. koncepčně sevřených výstavních projektů + 1. výstava diplomových prací absolventů FU • zasazení tvorby studentů a absolventu FU do širšího výtvarného kontextu • schopnost kurátorského i manažerského vedení výstavy • vyhotovení kurátorských textů • organizace doprovodných akci – komentované prohlídky, diskusní panely, konference apod.

 

Fakulta umění poskytuje:

 

• prostor o výměře 130 m2

• autorský honorář

• základní zázemí pro instalaci

• finanční krytí nákladů do max výše 30 000,-. na jeden výstavní projekt • tisk kurátorských textů o výstavě v českém a anglickém jazyce včetně překladu • základní PR (TZ, propagace v médiích, tištěné programy, sociální sítě

apod.)

 

Požadavky pro přijetí žádosti:

1/ Obsah

• viz přihláška

2/ Podání

• žádosti zasílejte elektronicky do 30. 10. 2018 (včetně) na mail:

leona.pavlikova@osu.cz a tomas.knoflicek@osu.cz

 

• do předmětu emailu uvádějte „jméno žadatele – GAFU – OPEN CALL2019“.

 

Upozornění:

Přihlášky, které nesplní výše popsané požadavky anebo budou zaslány po termínu 30. 10. 2018 nebudou přijaty k posouzení.

Případné doplňující dotazy zasílejte na e-mail: tomas.knoflicek@osu.cz

 

 

Komise:

 

Projekty budou posuzovány galerijní radou GAFU.

 

Zveřejnění výsledků:

Výsledky výzvy budou zveřejněny na webových stránkách Fakulty umění a na

sociálních sítích nejpozději do 5. 11. 2018.

Galerie nezaručuje informování všech žadatelů formou osobního emailu.

 

PŘÍLOHY:

 

Přihláška projektu pro GAFU na rok 2019

 

Jméno a příjmení uchazeče:

 

Dosažené vzdělání:

 

Výběr z dosavadní kurátorské činnosti:

 

Kurátorský záměr (1800-5400 znaků):

 

Datum:

 

 

 

Alexandra Bočková

International Affairs officer

Marketing / PR / Production

Faculty of Fine Arts

University of Ostrava

Podlahova 3

70900 Ostrava

Czech Republic

@: alexandra.bockova@osu.cz

Office phone: +420 597 092 907

Mobile phone: +420 731 675 904

 

Událost: 30. 10. 2018
Nabídka práce 

Oděvní technolog - HUSKY

Nákupčí / Oděvní technolog

 

Husky CZ s.r.o., výrobce a distributor vlastní stejnojmenné značky působící v oblasti sportovního textilu a outdoorového vybavení pro volný čas, hledá pro rozšíření stávajícího teamu, vhodného kandidáta na pozici nákupčí – technolog.

 

Profil kandidáta:

·                     dobrá znalost AJ, schopnost vést písemnou obchodní komunikaci

·                     SŠ/ VŠ vzdělání - textilní zaměření - výhodou

 

Náplň práce:

 • komunikace se stávajícími dodavateli z jihovýchodní Asie
 • příprava podkladů pro výrobu
 • vedení vzorování nových kolekcí
 • odpovědnost za včasnost a kvalitu dodávek
 • přímé řízení zakázek u Asijských dodavatelů
 • fyzická kontrola a odsouhlasení produkčních vzorků

  

Nabízíme:

 • motivující práci s důrazem na samostatnost a vlastní úsudek
 • odpovídající platové ohodnocení v závislosti na zkušenostech a výsledcích
 • obrovský potenciál osobního rozvoje a kariérního růstu
 • osobní podíl na vývoji a směřování produkce celé značky
 • standardní zaměstnanecké výhody, benefity a pracovní vybavení

 

CV zasílejte na: martin.najc@huskycz.cz

 

Vytvořeno: 18. 9. 2018
 

VÝZVA PROGRAMU POST-DOC/POST-MAG 2018/2019

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje výběrové řízení do programu podpory mladých umělců a badatelů.

Vytvořeno: 27. 8. 2018
Nabídka práce 

Pracovník památkového odboru Arcibiskupství olomouckého

Pracovník památkového odboru Arcibiskupství olomouckého, zaměstnaný na plný pracovní úvazek

 

Požadavky:

- vysokoškolské vzdělání v oboru dějiny umění - kunsthistorie, 3 roky praxe

- orientace v oboru - oblasti památkové péče a ochrany movitého historického fondu - údržba a restaurování uměleckých děl, obnova památkových objektů

- znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Pohoda), pořizování fotodokumentace a popisu   uměleckých děl

- aktivní znalost angličtiny

- znalost Památkového zákona č. 20/1987 Sb.

- Řidičský průkaz skupiny B

- Spolehlivost, samostatnost a schopnost pružně řešit problémy, práce v týmu, komunikativnost a kultivované vystupování

- morální kredit a bezúhonnost

- znalost církevního prostředí, křesťanská životní orientace a praxe výhodou

 

Náplň práce:

Památkář Arcibiskupství olomouckého

 

-          kontakt s Ministerstvem kultury ČR – Odborem ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií včetně spolupráce s MKČR a s Policií ČR při získávání a vyhledávání zcizených movitých předmětů z ČR a z ciziny, evidence krádeží olomoucké arcidiecéze

-          práce s databází PSEUD

-          koordinace akcí s pilotním pracovištěm Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví /ISO/ při Arcibiskupství pražském a s ostatními Diecézními konzervátorskými centry při ostatních biskupstvích

-          koordinace a spolupráce s Národními památkovými ústavy –územními odbornými pracovišti na základě smluv s MKČR a ČBK, práce s databází ArtGuard

-          poradenská činnost pro AO a farnosti Arcidiecéze olomoucké v oblasti památkové péče a ochrany movitého historického fondu

-          sledovat granty, nadace a fondy obnovy památek v České republice a získávat finanční prostředky pro drobnější akce záchrany movitých památek v Arcidiecézi olomoucké

-          památkový dohled nad údržbou a restaurováním movitého mobiliáře olomoucké arcidiecéze včetně pomoci s podávání žádostí o dotace, s vedením příslušné agendy a poradenské činnosti farnostem

-          památkový dohled nad restaurováním a údržbou mobiliáře a sbírkových předmětů Arcibiskupství olomouckého

-          spolupráce s pracovišti NPÚ

-          převedení inventáře movitých památkových a uměleckých předmětů v majetku AO do programu Pohoda - pořízení či doplnění fotodokumentace včetně pořízení základních údajů o předmětu, inventarizace

-          komunikace a spolupráce mezi AZZ v Kroměříži a MUO-AMK v Kroměříži

-          komunikace a spolupráce mezi MUO - AMO v Olomouci

-          agenda kolem zápůjček movitého mobiliáře AO včetně vypracování smluv o výpůjčce

-          vyřizování běžné administrativní agendy Oddělení památkové péče AO včetně vydávání povolení

 

Místo výkonu práce (pracoviště): Olomouc, Wurmova č. 9

Nástup: Nástup možný od 1. 9. 2018 nebo dle dohody, celý pracovní úvazek 40 hod./týdně, nástupní plat podle vzdělání a praxe 19 - 21 tis, po zapracování 23 tis. Zaměstnancům jsou poskytovány stravenky, dovolená v délce 5 týdnů.

Bližší informace podá Mgr. Alena Jemelková – vedoucí památkového oddělení na telefonu 587 405 435. S vybranými zájemci bude uskutečněn osobní pohovor.

 

Přihlášky k výběrovému řízení včetně životopisu, kopií dokladů o vzdělání, výpisem z trestního rejstříku a motivačního dopisu posílejte do 24. 8. 2018, a to na e-mail: jemelkova@arcibol.cz bohacikova@arcibol.cz

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Zasláním životopisu uchazeč uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

 

 

Událost: 24. 8. 2018
Soutěž 

Národní cena za studentský design

Událost: 26. 6. 2018
Nabídka především pro pedagogy a absolventy 

WORTH Project

Událost: 24. 10. 2018
Nabídka stáže ve Vietnamu 

Práce v architektonickém studiu ODDO architects

Vytvořeno: 31. 5. 2018
 

Fulbrightovo stipendium

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2018 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok (9 měsíců) a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky 1. září (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

„Každý rok Fulbrightovo stipendium do USA podpoří kolem 7mi studentů, a vzhledem k tomu, že obvykle obdržíme přibližně 25 kvalitních přihlášek, má dobrý student značnou šanci na úspěch,“ říká ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě (kategorie "degree") nebo pouze jednoroční hostování (kategorie "non-degree"). Nejobvyklejší je kategorie "visiting research student" určená pro práci na samostatném výzkumném projektu, např. dizertační práci. V tomto případě musí mít žadatel pozvání z instituce v USA.

Hlásit se mohou uchazeči o stipendium ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny, MBA a LLM. Přednost mají uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.

Základním předpokladem jsou výborné studijní výsledky během studia, české občanství a trvalý pobyt na území ČR. Uchazeč by měl mít v době uzávěrky již výsledky testů požadovaných americkými univerzitami (jazykovou zkoušku TOEFL iBT s minimálním skóre 80, případně také test studijních předpokladů GRE).

Veškeré další informace včetně přihlášky a podrobného popisu programu najdete na www.fulbright.cz v sekci Fulbrightova stipendia.

V případě jakýchkoli dotazů ke stipendiu se laskavě obraťte na programovou referentku Andreu Semancovou, Komise J. William Fulbrighta, Karmelitská 17, 118 00 Praha 1, tel. 222 718 452, e-mail: semancova@fulbright.czhttp://www.fulbright.cz/stipendium-pro-postgradualni-studium

Komise J.W. Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního tzv. Fulbrightova programu a některé další stipendijní a grantové programy. Zároveň poskytuje bezplatné poradenství a informační služby zájemcům o studium a výzkum v USA, včetně informací o amerických standardizovaných jazykových a přijímacích testech jako je TOEFL, GMAT a GRE.

Vytvořeno: 18. 4. 2018
Nabídka práce 

Restaurátor kamene a štuku hledá spolupracovníky

Restaurátor kamene a štuku hledá spolupracovníky:

Poptávka po absolventech a studentech, kteří by měli zájem o spolupráci v oboru restaurování památek, především ve svitavském regionu: Svitavy - dílna a širším okolí.

 

1. Stálý spolupracovník/-ice

2. Možnost letní brigády pro studenty

 

Kontakt:

BcA. Daniel Bartoš

Svitavská 26

568 02 Svitavy

Mobil: 604 268 195

E-mail: restauratordan@gmail.com

Web: restaurator.webmium.com

Vytvořeno: 21. 3. 2018
Nabídka práce 

PROJEKTANT/ ARCHITEKT - se zaměřením na rekonstrukce historických staveb

Studio Anarchitekt s.r.o. a Chateau.cz se zaměřením na rekonstrukce historických staveb hledá do svého týmu architekta / projektanta.

Nabízíme účast na zajímavých projektech při obnově zámeckých nemovitostí a při rekonstrukci historických staveb. Možnost spolupráce i na externí bázi.

 

Nabízíme: zajímavou práci v menším kolektivu, přímé zapojení při realizaci staveb, zkušenosti při vedení celého procesu projektování a inženýringu, profesní růst a odpovídající odměnu.

 

Požadujeme: VŠ vzdělání v oboru, zkušenosti s prací v projekci , pečlivost, ochotu učit se nové věci, organizační schopnosti, komunikativnost, zodpovědnost, znalost práce v programech AutoCAD, SketchUp, Indesign, Adobe, živnostenský list. 

 

Kontakt: CV a portfolio na email studio@anarchitekt.cz

Web: www.anarchitekt.cz

Vytvořeno: 22. 2. 2018
Nabídka práce 

Architekt v ABSOLUT DESIGN

Do projekčního a interiérového  studia ABSOLUT DESIGN, hledáme nového člena týmu :

 

 •  projekce Vaší vize do reálného projektu a realizace
 • samostatnost a prostor pro vlastní kreativitu
 • osobní komunikace s klientem
 • vytváření architektonické studie a prováděcího  projektu interiéru
 • vytvoření architektonické studie a prováděcího  projektu stavby
 • znalost konstrukce nábytku 

 

 Požadujeme:

 •  znalosti na úrovni VŠ architektonického směru
 • AJ na pokročilejší úrovni
 • znalosti programů: AutoCAD, World, SketchUp, VRay, Photoshop (výborné schopnosti v modelování ve SktechUpu a ve vizualizovaní
 • CV a ukázky dosaadní práce prosím zasílat na: sindelarova@absolut-design.cz

 

 Kateřina  Šindelářová
 Designer / jednatel

  | Absolut Design interior s.r.o. | Office: Hábova 2345/7, 155 00, Praha 5 | Showroom: Černokostelecká 616, 251 01, Říčany | Mob. +420 603 774 007 | www.absolut-design.cz

 

 

 

 

Vytvořeno: 18. 12. 2017
Nabídka práce 

UX Interaction Designer

 

 
You are a creator of visual storytelling by designing clever infographics and interactive features to make viewers comprehend complex issues. During a project you are in direct contact with clients, you dive into their context, understand their goals, you provide advice and have the freedom to define the creative solution within best practices and client branding guidelines.
 
Your Qualifications
 • Degree in Design / Arts / UX Studies or similar relevant creative background for 3+ years
 • A sharp sense for high-quality design
 • Enthusiasm and verbal skills to advice, convince and inspire customers
 • You value great UX and are skilled to create astonishing design concepts
 • Proficient with Adobe CC, Photoshop, Illustrator, After Effects, Animate or Tumult Hype, Sketch
 • Experienced with Front-End Scripting languages, HTML, CSS, JS
 • Professionalism, ability to work and contribute within a proactive team environment
 • You are reliable, well-organized and you push through challenges 
 • Great command of the english language, verbally and in writing
Expectations
 • A small, but premium and established enterprise taking on projects in the major league
 • Relaxed working environment, short decision-making paths among high skilled experts
 • Challenging projects to grow further and express creativity
 • International clients from all over the world, diversified projects on all industry topics and brands
 • A great culture of excellence, insight and fun
Good work needs a good team. We count on cooperation and professionalism between people. If you want to become part of our team please get in touch with us. Send your portfolio, salary expectations and earliest possible date of joining us. We are looking forward to receiving your application!
 
Please send your detailed application to: career@funct.com
 

 

Vytvořeno: 10. 7. 2017
Nabídka práce 

Ateliér Kunc hledá architekta

Ateliér Kunc hledá architekta.

Podrobné informace, požadavky i nabídku ze strany zaměstnavatele naleznete v souboru *.pdf.

Vytvořeno: 31. 5. 2017
Call for Entries 

Designers in Residence Kortrijk 2017

Vytvořeno: 25. 5. 2017
Nabídka práce 

Práce nejen pro architekty - Saller

Vytvořeno: 27. 3. 2017
 

Fulbrightovo stipendium

Fulbrightova komise nabizi stipendia

pro postgradualni studium a vyzkum v USA

 

Studentum a absolventum vysokych skol, kteri k 1. zari 2017 ziskaji jiz alespon bakalarsky titul, nabizi Komise J. W. Fulbrighta moznost vladniho stipendia pro pokracovani studii nebo vyzkumu ve Spojenych statech americkych. Stipendium se udeluje na jeden skolni rok (9 mesicu) a pokryva skolne do vyse maximalne 15 tisic dolaru, zivotni naklady, zakladni zdravotni pojisteni a zpatecni letenku. Uchazeci musi odeslat on-line prihlasku a dodat dalsi podklady pro vyberove rizeni (tj. tri doporucujici dopisy, kopie studijnich vysledku a vysledky pozadovanych testu) do uzaverky 1. zari (uzaverka je vzdy na nasledujici akademicky rok).

 

„Kazdy rok Fulbrightovo stipendium do USA podpori kolem 7mi studentu, a vzhledem k tomu, ze obvykle obdrzime priblizne 25 kvalitnich prihlasek, ma dobry student znacnou sanci na uspech,“ rika reditelka Fulbrightovy komise Hana Ripkova.

 

Cilem pobytu v USA muze byt absolvovani celeho studijniho programu a ziskani titulu na americke univerzite (kategorie "degree") nebo pouze jednorocni hostovani (kategorie "non-degree"). Nejobvyklejsi je kategorie "visiting research student" urcena pro praci na samostatnem vyzkumnem projektu, napr. dizertacni praci. V tomto pripade musi mit zadatel pozvani z instituce v USA.

 

Hlasit se mohou uchazeci o stipendium ve vsech oborech s vyjimkou klinicke mediciny, MBA a LLM. Prednost maji uchazeci, kteri v USA jeste dlouhodobe nestudovali.

 

Zakladnim predpokladem jsou vyborne studijni vysledky behem studia, ceske obcanstvi a trvaly pobyt na uzemi CR. Uchazec by mel mit v dobe uzaverky jiz vysledky testu pozadovanych americkymi univerzitami (jazykovou zkousku TOEFL iBT s minimalnim skore 80, pripadne take test studijnich predpokladu GRE).

 

Veskere dalsi informace vcetne prihlasky a podrobneho popisu programu najdete na www.fulbright.cz v sekci Fulbrightova stipendia.

 

V pripade jakychkoli dotazu ke stipendiu se laskave obratte na programovou referentku Andreu Semancovou, Komise J. William Fulbrighta, Karmelitska 17, 118 00 Praha 1, tel. 222 718 452,
e-mail: semancova@fulbright.cz,
http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-postgradualni-studium

 

Komise J.W. Fulbrighta je cesko-americka organizace zalozena na zaklade mezivladni dohody v roce 1991 za ucelem podpory vzdelavacich a kulturnich vymen mezi Ceskou republikou a Spojenymi staty. Komise administruje stipendia vladniho tzv. Fulbrightova programu a nektere dalsi stipendijni a grantove programy. Zaroven poskytuje bezplatne poradenstvi a informacni sluzby zajemcum o studium a vyzkum v USA, vcetne informaci o americkych standardizovanych jazykovych a prijimacich testech jako je TOEFL, GMAT a GRE.

 

 


Andrea Semancova
Program Officer


The J. William Fulbright Commission
Karmelitska 17, 118 00 Prague 1, Czech Republic
Tel.: +420 222 718 452
www.fulbright.cz

Vytvořeno: 27. 3. 2017
Nabídka stipendií 

ERSTE Foundation – Salzburg letní akademie: Stipendia pro kurátory a umělce, 2017

Vytvořeno: 21. 2. 2017
Nabídka práce 

Učitel odborných předmětů - Grafický design

ART ECON - Střední škola v Praze 9 vypisuje výběrové řízení na kvalifikované učitele odborných předmětů, které vyučujeme v uměleckém oboru Grafický design.

Práce od 1.9.2017 možná v rámci celého nebo částečného úvazku podle aprobace,
příp. i na DPP. Jedná se především o předměty Dějiny výtvarné kultury, Počítačová grafika, Výtvarná příprava, Propagace, Fotografie.

Více o škole na www.artecon.cz, pracoviště Praha.

V případě zájmu posílejte dotazy nebo životopisy na rakova.i@artecon.cz.

 

Vytvořeno: 16. 2. 2017
Práce na částečný úvazek 

Výuka reklamní grafiky

Vytvořeno: 13. 2. 2017
Nabídka práce 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - kurátor/ka, vedoucí odborného oddělení

Vytvořeno: 10. 1. 2017
Prostor pro Vaši prezentaci 

New Bohemia - New York

Něco pro fulbrightovské i nefulbrightovské umělce...

Bohemian Creative Hub v Českém centru v New Yorku dává možnost umělcům do 30 let využít prostory Českého centra pro prezentaci projektu s českým prvkem (v zásadě tedy něco podobného, jako právě probíhající výstava tří absolventek Fulbrightova programu při příležitosti 25. výročí založení české Fulbrightovy komise):

Bohemian Creative Hub je dlouhodobý program Českého centra v New Yorku, který je zaměřen především na podporu umělců a zároveň zapojení veřejnosti do tvůrčích aktivit ČCNY. Program sestává ze tří pilířů – rezidenčního programu Prague-New York Effects pro již etablované umělce, série projektů New Bohemia zaměřených na výtvarné umění a projekty z oblasti scénických umění pro mladé začínající umělce do třiceti let a v neposlední řadě také ze vzdělávací části prezentované workshopy a přednáškami pro širokou veřejnost.

Bohemian Creative Hub umožňuje umělcům rozvíjet svou práci v tvůrčím prostředí plném inspirativních podnětů podporujících jejich další profesní růst. Myšlenka na vznik Bohemian Creative Hub byla inspirována významnou newyorskou osobností s československými kořeny - Thomasem M. Messerem. Ten se během svého téměř sedmadvacetiletého působení jako ředitel Guggenheimova muzea v New Yorku stal pro mnohé symbolem pro inovaci, rozvoj a odvahu pustit se i v oblasti kultury do neznáma.

NEW BOHEMIA
Jedinečnou příležitost stát se součástí manhattanské kulturní scény mají všichni umělci do 30 let, kteří jsou ve svých dílech jakkoliv spjati s českou kulturou. Ti se mohou přihlásit do otevřené výzvy projektu New Bohemia, který je součástí Bohemian Creative Hub. Vítězové dostanou možnost prezentovat výsledky své práce v prostorách Českého centra New York v jarním či podzimním termínu. Umělci získají potřebné zázemí, prostory pro přípravu a realizaci projektu a podporu při jejich dalším profesním směřování, kterou partnersky zajišťuje Newyorská nadace pro umění (New York Foundation for the Arts – NYF), více na www.nyfa.org. České centrum v New Yorku přijímá přihlášky ve dvou kategoriích: výtvarná umění a scénická umění.

Deadline pro zasílání přihlášek do programu: 15. prosince 2016
Vítězné projekty budou vyhlášeny: 15. února 2017

Celý text výzvy a potřebný formulář najdete na

Snad tato nabídka někoho z vás (či někoho, koho znáte) osloví.

Zdravím,
Jakub Tesař

Vytvořeno: 28. 11. 2016
Nabídka práce 

Kitchen Designer ve firmě Electrolux

Vytvořeno: 28. 11. 2016
Nabídka práce 

Designér pro společnost ORIK

Sme rodinná firma ktorá sa zaoberá dizajnom, vývojom, výrobou POS materiálov pre zahraničné a domáce spoločnosti.

Do nášho vývojového tímu hľadáme človeka na full time pozíciu priemyselný dizajnér. Jeho úlohou je dizajnovať nové produkty na základe požiadaviek klienta, spravovanie projektov od návrhu až po výrobu funkčných vzoriek, konzultácie s konštruktérmi a výrobou. Prácu nie je možné vykonávať externe.

Ponúkame možnosť kariérneho a odborného rastu, zaujímavé platové podmienky, kooperáciu na medzinárodných projektoch, zamestnanecké benefity.  V prípade záujmu prosím zašlite svoje CV na orik@orik.sk

   ORIK, s.r.o
   Oravicka 613
   02801 Trstena
   Slovak republic

   Tel.: +421 905 215 683

   http://www.orik.sk 

   http://www.obrabanieplastov.sk

 

Vytvořeno: 19. 10. 2016
Rezidenční pobyt ve Francii 

USINE UTOPIK

Událost: 15. 1. 2017
Soutěž pro čerstvé absolventy - bakaláře i magistry 

Graduation Projects 2016 – výzva k účasti

Událost: 31. 10. 2016
Nabídka práce 

Grafik / grafička pro České centrum Berlín

České centrum Berlín hledá grafika/grafičku

Pro rozličné grafické práce hledáme grafika / grafičku pro spolupráci, vyúčtování na základě faktur.

1. Návrh letáku (dlouhý DIN formát) měsíčního programu Českého centra Berlín (obrázek/fotografie na přední straně, na zadní straně kalendářní přehled akcí) a následné vytvoření letáku pro tisk každý měsíc ve stejném stylu

2. Grafický návrh plakátů výstav a dalších událostí (A2 na výšku) a informativního letáku o Českém centrum v Berlíně

3. Návrhy dalších grafických produktů, např. plakáty, vektorové grafiky pro plotr, reklamní materiály (podle potřeby a po předchozí domluvě)

Důležitá je dostatečná znalost německého jazyka na komunikaci s tiskárnami v Německu.

V případě zájmu nám prosím do 15. 09. 2016 zašlete své portfolio a cenovou nabídku k prvnímu a druhému bodu nebo přehled vašich sazeb, a to na adresu: ccberlin@czech.cz. V případě dalších dotazů se prosím obraťte na paní Katharinu Meyer, e-mail: meyer@czech.cz, Tel: 030 206098911.

 

Událost: 15. 9. 2016
Rezidenční pobyt 

Měsíční tvůrčí pobyt v oblasti architektury - Bukurešť

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti architektury.

Rezidenční tvůrčí pobyt se uskuteční během října, listopadu nebo prosince 2016 (max. doba trvání rezidence je 30 dní) v Bukurešti. Tvůrčí pobyt je určen mladým umělcům. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. 

O rezidenční pobyt mohou také zažádat umělci, kteří intregrují do svého projevu architekturu nebo veřejný prostor. Žadatelé by měli mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1 000 EUR.

Uzávěrka pro zaslání přihlášek je do 26. září 2016.

Více na www.culturenet.cz/res/archive/048/007794.doc?seek=1472722762

 

S pozdravem,

Viktor Debnár

Vedoucí Literární sekce

Editor Culturenet.cz


Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T 224 809 119
E viktor.debnar@institutumeni.cz
www.idu.cz, www.culturenet.cz, www.czechlit.cz

Událost: 26. 9. 2016
Nabídka práce 

DOX hledá grafika!

DOX HLEDÁ GRAFIKA!

Centrum současného umění DOX
hledá do svého týmu
posilu
na pozici
grafik/grafička.

 

 

 

Koho si v našem týmu přejeme mít?

 

 •  rychlého a pohotového grafika se znalostí ADOBE CREATIVE SUITE (InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat Professional) — další výhodou
 •   flexibilního kreativce, který s námi několik dní v týdnu zvládne sdílet kancelář (in-house grafik)
 •    přátelského kolegu/kolegyni, který je schopen pracovat v týmu, přizpůsobit se zadání a nemá problém s angličtinou

 

Co nabízíme:

 •   zajímavou a kreativní práci v jedné z největších a nejprogresivnějších uměleckých institucí v ČR
 •   mladý a našlápnutý kolektiv
 •   možnost nástupu dle domluvy (ale ideálně co nejdřív)
 •   flexibilní pracovní dobu (dle domluvy)
 •   práce na živnostenský list


Co bude Vaše práce:

 •   utváření vizuálního stylu výstav a akcí (plakáty, letáky, pozvánky, bannery, inzerce, grafika expozice výstavy, atd.)
 •    DTP, zpracovávání propagačních materiálů k doprovodným, vzdělávacím a rodinným programům (letáky, pozvánky, bannery atd.)
 •    práce na katalozích a doprovodných publikacích
 •    a spousta dalšího:)Pokud máte zájem s námi spolupracovat, pošlete CV a portfolio/ukázky práce do 31/7/2016 na bara@dox.cz.
Těšíme se na Vás!

Tým DOX

Událost: 31. 7. 2016
Nabídka práce 

PR v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze

Uměleckoprůmyslové museum v Praze je státní příspěvkovou organizací. Muzeum odborně spravuje a vědecky zpracovává umělecké sbírky a výsledky své vědeckovýzkumné práce prezentuje prostřednictvím odborných publikací, výstav a expozicí, přednášek a dalších kulturně-výchovných akcí.

Do našeho týmu hledáme kolegu na pozici:

pracovník pro styk s veřejností — PR manager

Kvalifikační předpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního směru
- min. 2 letá praxe na pozici p.r. samostatné organizace (státní nebo obecní)
- výborná znalost českého jazyka
- aktivní znalost angličtiny, další jazyk výhodou
- práce s PC, znalost základních programů

Požadavky:
- aktivní kontakt s médii
- samostatnost, kreativita, iniciativa, trpělivost, zodpovědnost
- odolnost vůči stresu, schopnost týmové práce
- flexibilita, zpětná vazba, loajalita

Náplň práce:
- příprava a realizace reklamních kampaní
- příprava medializace nových prostor muzea a depozitáře
- správa webového portálu a sociálních sítí
- spolupráce na marketingových a edukačních aktivitách muzea

Nabízíme:
- práci v dynamicky se rozvíjející organizaci
- platové ohodnocení v 11 p.t. dle praxe a vzdělání

Požadované dokumenty pro 1. kolo výběrového řízení
zaslání do 10.7.2016:

- motivační dopis
- CV s praxí
- koncepce PR muzea (rozsah 2 strany)

Možný termín nástupu: 1.8.2016

Dokumenty zasílejte na: krasicka@upm.cz)
Kontaktní telefon: 775 445 052

Vytvořeno: 17. 6. 2016
Nabídka práce 

Kreativní grafik / web designer - Lipa Learning

Kreativní grafik / Web Designer

Praha-Žižkov, Práce na plný úvazek

Kdo jsme?

Jsme tým kreativců, který se snaží propojovat svět fantazie a reality prostřednictvím nejnovějších technologií. Lipa je místem, kde se vše točí kolem dětí a jejich vzdělávání. Právě oni jsou naší každodenní a nevyčerpatelnou inspirací a pro ně tvoříme prostor, kde se budou moci zábavnou formou rozvíjet a získávat tak celoživotní lásku k učení. Rádi děláme věci profesionálně, hravě a naplno. Do svých týmů hledáme stejně naladěné jedince, kteří nám pomohou být zase o něco lepší.

Koho hledáme?

Do svých řad hledáme týmového hráče a profesionála, který...
- skvěle ovládá program Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign
- má neotřelý kreativní přístup k tvorbě tiskových i elektronických propagačních materiálů
- je zběhlý v současných trendech tiskovin a webdesignu 
- projeví bezvadnou znalost DTP
- zná základní pravidla typografie

Pokud se navíc vyznáte v kódování, tím lépe!

Co u nás dělá Grafik/Web Designer?

- tvoří propagační materiály
- graficky navrhuje webové stránky 
- stará se o předtiskovou přípravu
- UX, UI, responzivní design

Co představujeme a co nabízíme?

- zajímavý start-up projekt pod záštitou stabilní mezinárodní společnosti
- motivující finanční ohodnocení podle vzdělání, praxe a zkušeností
- možnost seberealizace
- přátelský kolektiv, ve kterém se nikdy nebudete nudit 
- inspirativní a moderní pracovní prostředí
- kariérní růst

 

Zaujala Vás naše nabídka? Nastoupit k nám můžete ihned!
Stačí nám zaslat CV společně s Vašim portfoliem. Budeme se těšit.

 

Lipa Learning, s.r.o.
Erika Boucharechasová

recruitment@lipalearning.com

Pod Krejcárkem 975/2, 130 00  Praha, Česká republika

Vytvořeno: 23. 5. 2016
Nabídka práce 

Reklamní grafik - učitel

Vytvořeno: 23. 5. 2016
Program podpory mladých umělců a badatelů 

Post-doc / post-mag

Program „post-doc / post-mag“

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - UMPRUM zahajuje program podpory mladých umělců a badatelů, spočívající ve vzniku krátkodobých pracovních pozic. Tato místa budou obsazována na základě každoročně opakovaných konkurzů.

První výběrové řízení je vypsáno na 2 pracovní místa s úvazkem 0,5 na dobu 1 roku pro absolventy doktorského či magisterského programu UMPRUM, kteří budou realizovat projekt přímo profilující či rozvíjející zaměření zvolené katedry či ateliéru. Smyslem programu je podpořit rozvoj tvůrčí (umělecké, výzkumné či inovační) činnosti školy a zároveň zapojení mladých absolventů do profesního života.

 

/ Kdo se může hlásit:

Absolventi doktorského či magisterského studia UMPRUM (k datu nástupu), max. však 3 roky od jeho ukončení.

 

/ Náplň práce:

Řešení předloženého projektu ve spolupráci s ateliérem či katedrou.

 

/ Uchazeči předloží:

·         badatelský či umělecký projekt, který bude stručně ale jasně (v celkovém rozsahu cca. 1-2 strany) obsahovat:

-          popis tématu

-          souvislost s dlouhodobějším zaměřením katedry či ateliéru

-          harmonogram řešení

-          popis prostorových, materiálových, nástrojových, příp. dalších podmínek realizace projektu, včetně garance jejich zajištění

-          očekávaný výstup

·         své CV

·         doporučení vedoucího ateliéru či katedry

 

Platové podmínky vycházejí ze mzdového předpisu školy podle stupně dosaženého vzdělání.

Předpokládaný nástup: červenec 2016

 

Termín podání přihlášek: do 31. května 2016.

Přihlášky předávejte elektronicky na adresu: basovnikova@vsup.cz.

Událost: 31. 5. 2016
Nabídka práce 

Architekt / designér ve studiu Vrtiška • Žák

Vytvořeno: 25. 4. 2016
Nabídka pro zástupce galerií, muzeí a divadel 

Dada Curych 2016

Vytvořeno: 6. 4. 2016
Soutěž 

Falling Walls Lab - soutěž pro mladé vědecké talenty

Vytvořeno: 6. 4. 2016
Možnost zapojit se 

Prague Zine Festival 2016

Vytvořeno: 23. 3. 2016
 

Výběrové řízení na vedoucího Ateliéru intermediální konfrontace a jeho asistenta

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu M8206 a N8206 Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

Vedoucí Ateliéru intermediální konfrontace a jeho asistent

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,
 • oborová praxe,
 • pedagogická praxe a znalost anglického jazyka vítány

Písemné přihlášky s následujícími přílohami (přílohy zasílají pouze externí uchazeči):

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepce ateliérové výuky
 • portfolio – výběr nejlepších děl, prací (elektronicky)
 • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)
 • doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ
 •  kontaktní údaje

zašlete / odevzdejte nejpozději do 23. 4. 2016 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Lucie Řičánkové (ricankova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení

S ohledem na specifika ateliérové výuky vstupuje vedení ateliéru do výběrového řízení společně, vedoucí si v předstihu zvolí asistenta, který se výběrového řízení účastní spolu s ním.

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 11. 5. 2016. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni 2 uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 16. 5. 2016.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 1. 6. 2016.

Předpokládaný nástup začátek akademického roku 2016/17.

 

 

Událost: 23. 3. 2016 - 23. 4. 2016
Nabídka 

Kreativní inkubátor DEPO2015 pro mladé podnikatele

Vytvořeno: 17. 3. 2016
Výzva 

Možnost přihlásit se na Bratislava Design Week

Vytvořeno: 17. 3. 2016
Soutěž 

Intarnational Photography Competition 2016

Vytvořeno: 17. 3. 2016
Soutěž 

Charitativní projekt Chodící lidé

Vytvořeno: 17. 3. 2016
Soutěž 

Kalendář 2016

Vytvořeno: 17. 3. 2016
Workshop 

Global Service Jam

Událost: 26. 2. 2016 - 28. 2. 2016
 

Open Call Domov - Člověk v tísni

Vytvořeno: 24. 2. 2016