KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

 

Petr Babák

Vytvořeno: 22. 7. 2019
 

Supernova

Vytvořeno: 25. 6. 2019
 

Klasifikace typografických písem latinkových

Vytvořeno: 27. 5. 2019
 

Oko a tvář / Eye and Face

Vytvořeno: 25. 4. 2019
 

Adéla Matasová: Interface 2014–2017

Vytvořeno: 21. 3. 2019
pdf a e-Pub v prodeji u Kosmasu 

Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění

Vytvořeno: 29. 1. 2019
 

Skrytá místa/Hidden Places

Vytvořeno: 19. 12. 2018

Michal Nanoru (ed.)
Projektil33
Publikace Projektil33 navazuje na stejnojmennou výstavu, která vznikla z potřeby zkoumat téma zobrazování architektury. Kurátor Michal Nanoru vybral s architekty ze studia Projektil jedenáct jejich realizací (povětšinou veřejně přístupných staveb), oslovil jedenáct fotografů, kteří se ve své praxi primárně nezaobírají architektonickou fotografií, a jedenáct výtvarných umělců. Každému pak přidělil jednu realizaci a požádal je, aby ji reprezentovali svým způsobem. Součástí výstavy bylo i jedenáct textů Michala Nanora o jednotlivých stavbách. Kniha je navíc rozšířena o rozhovory mezi kurátorem, architektem, dvojící autorů a grafickým designérem na téma projektu. Grafika Petr Babák a Jaromír Skácel (Laboratoř). Vychází v koedici s Projektil architekti v česko-anglické verzi.
……………………………………………
Michal Nanoru, publicista, kurátor a editor. Byl šéfredaktorem časopisů Živel a Hype.


Jan Brož
Abeceda pro Futuru
Publikace, jejímž tematickým rámcem je vztah mezi grafickým designem a volným uměním, je extenzí autorovy doktorské práce. Publikace je specifickým manuálem – uzavřením a rekapitulací projektu identity Centra pro současné umění Futura, na němž autor spolupracoval pět let. Knížka též obsahuje rešerše a reflexe tématu identit kulturních institucí, představuje výsledky a především proces tvorby identit, jež jsou spjaty s konkrétními tvůrci, umělci, kurátory nebo spolupracovníky, aluze z historie grafického designu či výtvarného umění a technických postupů, písmových vzorníků, tedy také neautorských vizuálních materiálů. Zvláštní pozornost je věnována adekvátnímu výtvarnému a technickému zpracování. Grafika Jan Brož a Michal Landa (Parallel Practice).
……………………………………………
Jan Brož, absolvent AVU a UMPRUM, je spoluzakladatelem studia Parallel Practice. Za svou tvorbu získal např. v rámci Nejkrásnější knihy za rok 2015 Cenu pro mladé tvůrce do 30 let, či Cenu Českých center na 27. mezinárodním bienále grafického designu Brno (2016). V současné době působí na FAMU.

Lada Hubatová-Vacková, Valentyna Nikolenko (eds.)
Vila Jenny a Josefa Winternitzových. Adolf Loos, Karel Lhota (1931–1932)
Winternitzova vila je jednou z posledních realizací vzniklých z tvůrčí synergie a spolupráce Adolfa Loose a Karla Lhoty mezi lety 1931 a 1932. Je významným příkladem modernistické architektury, ale také tichým svědkem konkrétního dějinného příběhu židovské rodiny Winternitzovy v multikulturním meziválečném Československu, reliktem historických zvratů během 2. světové války a později v komunistické zemi. Publikace, která slouží i jako průvodce vilou, je sestavena z dílčích studií. V nich vedle historie rodiny a vily předkládáme otázky týkající se autorství a architektonického „rukopisu“ nebo problémy spjaté s terminologickým situováním loosovské architektury. Obrazová archivní dokumentace spjatá s Winternitzovou rodinou a vilou je doplněna o současné fotografie a grafické vstupy mladých tvůrců (axonometrické vizualizace, panoramatické fotografie). Grafika Michal Veltruský. Vychází ve spolupráci s Davidem Cysařem v české a anglické jazykové mutaci.
……………………………………………
Lada Hubatová-Vacková přednáší dějiny moderního umění a designu na UMPRUM. Centrem její vědecko-výzkumné činnosti je dekorativní umění a design 19. a 20. století. Je autorkou publikace Tiché revoluce uvnitř ornamentu (UMPRUM 2011), za niž byla nominována na Cenu F. X. Šaldy, a spoluautorkou knih Zlínská umprumka (UMPRUM 2013), Věci a slova (UMPRUM 2014), Tam a zpátky (UMPRUM 2015), Modfolk (UMPRUM 2015), OCH! Logika emoce (UMPRUM/MG 2016), Knihovna (UMPRUM 2018). Je spolueditorkou 1. českého vydání spisu G. Sempera Věda, průmysl a umění (UMPRUM 2016).
……………………………………………
Valentyna Nikolenko je studentkou Katedry teorie a dějin umění UMPRUM. Mezi její hlavní zájmy patří architektonická reprezentace první republiky (projekty českých architektů na území Podkarpatské Rusi).

Lukáš Kijonka (ed.)
Petr Babák
Pět kilo grafického designu! Komplexní popis profesního života jednoho z nejvýznamnějších současných grafických designérů, profesora pražské UMPRUM Petra Babáka a jeho studia Laboratoř. Na půdorysu 85 projektů, seřazených od nejoblíbenějších po nejméně oblíbené, Babák svým osobitým jazykem představuje vlastní práci, ve které balancuje mezi volným a užitým uměním, zkoumá hranice grafického designu a knižních experimentů. Publikace sleduje procesy vzniků jednotlivých projektů od počátků komunikace se zadavateli přes vývoj designu až po jeho realizaci. Mapuje Babákovu práci od studentských let přes období spolupráce s Tomášem Machkem až po současnou tvorbu studia Laboratoř a představuje Babáka také jako pedagoga a publicistu. Silný společenský a performativní charakter Babákova života zastupují unikátní osobní pojmenování publikace jeho spolupracovníky, zadavateli, rodinou, fanoušky, kritiky, studenty, absolventy a přáteli. Velkorysý objem této autorské knihy, za jejíž konceptem a grafickým designem stojí Lukáš Kijonka, je glosou směřování současného často předimenzovaného knižního designu a navazuje na Babákovo zkoumání knihy jako objektu. Babákovy texty jsou doplněny fotografiemi Filipa Beránka. Hřbety široké 14 centimetrů vlastnoručně ztvárnili nejvýznamnější současní čeští umělci, Babákovi spolupracovníci a přátelé. Budete mít doma originál od Krištofa Kintery, Tomáše Vaňka, CAP crew, Dominika Formana, Petry Dočekalové, Chrudoše Valouška, Jakuba Hojgra nebo Petra Kvíčaly?
……………………………………………
Lukáš Kijonka je grafický designér a pedagog na Fakultě výtvarných umění VUT, kde vede Ateliér grafického designu 1. Pracuje ve studiích Kolektiv a Laboratoř. Jeho práce jsou uznávány u nás i v zahraničí a pravidelně publikovány ve výběrech nejlepších světových grafických studií. Je držitelem řady ocenění, například European Design Awards (2017) či Nejkrásnější kniha roku (2014).

 

Radim Labuda, David Kořínek (eds.)
Supernova. Katalog Ateliéru supermédií UMPRUM
Katalog Supernova rekapituluje deset let působení Ateliéru supermédií UMPRUM výběrem dokumentace děl absolventů a absolventek, ať už z akademických let, nebo z doby po absolutoriu. Různorodá tvorba ateliéru, jenž se neomezoval žádnými médii, bude doprovázena kolekcí textů kmenových účastníků ateliéru, vyzvaných mladých teoretiků i několika překlady zahraničních esejistických textů, jež nastolují otázky po sociální, politické a ekonomické situovanosti umění v informační a globálně propojené společnosti. Grafika Matúš Buranovský.
……………………………………………
Radim Labuda je v současné době umělcem v post-praxi. Podílí se na vedení komunitního kulturního projektu Punctum. Je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého (2008).
……………………………………………
David Kořínek je spoluzakladatel Ateliéru supermédií. Na UMPRUM vede kurzy Intermédia a kyberkultura a Digitální video. Ve své odborné práci se zaměřuje na současnou vizuální kulturu a teorii nových médií. Je též režisérem a členem umělecké skupiny Rafani. 

 

Jan Solpera
Klasifikace typografických písem latinkových / Classification of Typefaces of Latin Origin
Nové, samostatné vydání legendární práce (jako příloha Revolver Revue č. 77 vyšla v roce 2009) v českém a anglickém jazyce. Klíčový pramen pro všechny zájemce o svět písma. „Tato klasifikace, tedy způsob třídění písma, je odrazem množství písmových tvarů, které nás obklopují. Při respektování všech historických skutečností vychází především z výtvarného charakteru liter. Jakémukoli zájemci o svět písma, tedy nejen grafickým designérům, usnadní orientaci v nepřehledném množství existujících fontů. Jen konstatuje, jaký má určitá abeceda charakter. Nehodnotí je, nenadřazuje jednu nad druhou. Vychází z faktu, že všechna latinková písma, a to nejen ta určená pro použití v tisku, se dají rozdělit do tvarově odlišných skupin. Není rozhodující, jsou-li škaredá nebo krásná, čitelná či nečitelná.“ (Jan Solpera)
Vydává Revolver Revue ve spolupráci s UMPRUM.
……………………………………………
Jan Solpera je významný tvůrce písma, typograf, grafik, pedagog a odborný publicista. Na UMPRUM, kterou v letech 1959–1965 vystudoval (Ateliér Františka Muziky), pak též vyučoval nauku o písmu a stal se vedoucím Ateliéru knižní grafiky a písma. 

 

Patricie Fexová
Oko a tvář / Eye and Face
Katalog shrnuje portrétní tvorbu autorky v rozmezí let 2004–2019. Fexová soustavně ohledává základní malířské téma portrétu, a to formou vlastního výzkumu jeho možností, který zahrnuje také specifické obrazové formáty či „přenos“ malby do jiných médií. Malovaný obraz se v jejím podání stal kostýmem, objektem, performancí, videem, nebo se rozptýlil ve virtuálním prostoru v podobě „výstavy“ na sociální síti, avšak téma obrazu a malířské zobrazivosti pevně spojuje všechny polohy autorčiny tvorby. V první části katalogu je reprodukována série maleb i jednotlivá díla, ve druhé části je pak tvorba představena ve výstavním kontextu a třetí oddíl obsahuje text Ondřeje Chrobáka Tváře, rysy, skafandry a duhovky a rozhovor Jiřího Ptáčka s Patricií Fexovou nazvaný Jako mimozemšťan, který nikdy neviděl člověka. Grafika Lukáš Kijonka a Michal Krůl, Kolektiv.studio. Vydáno ve spolupráci s galerií Nevan Contempo. 
……………………………………………
Patricie Fexová absolvovala AVU v malířské škole Vladimíra Skrepla v roce 2001. Pravidelně vystavuje samostatně i na skupinových výstavách a její díla jsou zahrnuta ve sbírkách současného umění. Během svého doktorského studia na UMPRUM spolu s Evou Skopalovou kurátorsky připravila výstavu Ateliéru malby Materiál 307 a konferenci o současné malbě Souvislá vrstva v DOXu. Je editorkou sborníku příspěvků z konference Souvislá vrstva (UMPRUM 2017). 

 

Jan Kratochvil (ed.)
Adéla Matasová: Interface 2014–2017
Katalog Adéla Matasová: Interface 2014–2017 je cyklem souborných výstav prací studentů Adély Matasové, jedné z klíčových osobností českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. Její osobitá vize formovala řadu výrazných umělců napříč několika generacemi (Jiří Černický, nebo Matasové dlouholetý asistent Pavel Kopřiva). Publikace zahrnuje dokumentaci společně realizovaných výstav prostřednictvím fotografií a je tak jakousi sondou do proměnlivé sítě tohoto bohatého autorského uskupení. Autoři textů: Charlotta Kotíková, emeritní kurátorka Brooklynského muzea v New Yorku; Martina Pachmanová, teoretička a kurátorka současného umění působící na VŠUP v Praze; Jen Kratochvil, nezávislý kurátor. Grafika Tomáš Moravec. Vychází s podporou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Galerie Klatovy / Klenová.
……………………………………………
Jan Kratochvil vystudoval estetiku na Filozofické fakultě MU v Brně, poté teorii umění na UMPRUM. Věnuje se kurátorství a umělecké kritice. Pravidelně spolupracuje s Artalk.cz a A2. V roce 2017 se podílel na projektu Moving Image v Národní galerii Praha, kde se zaměřil na současný film, video a další podoby „pohyblivého obrazu“ v novodobém světovém umění. 

  

Milena Bartlová
Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění
Publikace je základní učebnicí pro studující dějin umění i dalších kulturně-historických oborů a je jediným učebním textem tohoto druhu v češtině. Obě vydání z let 2003 a 2010 jsou dlouhodobě rozebraná. Nakladatelství UMPRUM učebnici vydává v revidované a aktualizované podobě doplněné o obrazový doprovod, který v původním vydání chyběl. Vychází jako PDF a ePub. Grafika Kateřina Šuterová a Tereza Saitzová.
…………………………………
Milena Bartlová přednáší dějiny umění a muzeologii na UMPRUM a je členkou Katedry teorie a dějin umění. V roce 2013 obdržela Cenu F. X. Šaldy za knihu Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Je autorkou výboru komentářů Obrazy a události 2010–2012 (UMPRUM 2012), spoluautorkou a editorkou katalogu Budování státu (UMPRUM 2015) a Co bylo Československo? (UMPRUM 2017). Publikuje v českých i zahraničních vědeckých časopisech a sbornících; píše kritiku a kulturně-politickou publicistiku pro Art+Antiques, A2, Artalk.cz.
 

 

Kateřina Pazourková
Skrytá místa / Hidden Places
Architekturu měst ztělesňují budovy, život městu dávají především lidé v prostoru kolem nich. Kniha Skrytá místa se zabývá prostředím Pražské památkové rezervace, překračuje kulisy ulic a znovuobjevuje vztahy, které z chráněného území nenápadně mizí. Život v rezervaci prochází nepřetržitou proměnou. Chráněné území si zachovává svou vnější podobu, vnitřní město se ale mění. V důsledku toho rezervace mnohdy ztrácí nenahraditelné autentické prostory, které jsou podstatné nejen pro uchování specifické atmosféry, ale také pro zachování městského života. Kniha srovnává soudobé záměry a potenciály revitalizací vybraných lokalit. Způsobem zpracování se nachází na pomezí mezi sborníkem zapomenutých míst, vhodným nejen pro odbornou veřejnost, a jakýmsi průvodcem po pražských zákoutích a skrytých zahradách. Skrytá místa prvotně vznikla jako příloha diplomové práce Život v rezervaci. Grafika Jolana Sýkorová. Vychází v české a anglické jazykové mutaci.
……………………………………………
Kateřina Pazourková je absolventkou Ateliéru architektury IV na UMPRUM. V roce 2014 se účastnila stáže na Gerrit Rietveld Academie, následně pracovní stáže u Monk architecten v Utrechtu. V současné době pracuje v architektonickém studiu Jakub Cigler Architekti. 

  

Petr Krátký (ed.)
Galerie 207
Katalog mapuje jednu dekádu Galerie 207, která vznikla v roce 2008 v Ateliéru intermediální konfrontace jako výstavní a pedagogická platforma na akademické půdě UMPRUM. Zprvu se jednalo o ateliérovou iniciativu, která se zanedlouho etablovala jako jedna ze stěžejních na umělecké scéně a posléze se osamostatnila i v rámci školy. V říjnu 2018 tomu bude deset let od zahájení provozu. Koncepce knihy a její grafické zpracování je odvozeno od konkrétní formy galerijní činnosti a její profesionalizace, reprezentované lineárním řazením výstavních projektů nepřetržitou řadou od nejstaršího po nejmladší. Grafika Anežka Hrubá Ciglerová.
……………………………………………
Petr Krátký vede nezávislou Galerii 207 při UMPRUM. S prací Pentaton se dostal do finále mezinárodní soutěže Szpilman Award, v roce 2014 pak bylo Krátkého portfolio zařazeno galerií Chimera project mezi deset nejzajímavějších profilů na internetové platformě works.io.   

  

Martina Pachmanová (ed.)
Ex-pozice: O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury
Sborník Ex-pozice je věnovaný aktuálním otázkám spjatým se stálými expozicemi výtvarného umění a vizuální kultury. Je výsledkem týmové práce studenek a studentů Katedry teorie a dějin umění UMPRUM. Muzea umění se v posledních bezmála dvaceti letech stala v oboru dějin umění a vizuální kultury důležitým tématem: muzejní tradice je z různých hledisek podrobována kritickému zkoumání. K akviziční činnosti, vystavování a prezentaci se přistupuje nejen jako k jednomu ze způsobů historizace artefaktů a k formě estetického prožitku, ale rovněž jako ke společenským a ideologickým praktikám a nástrojům moci. Jakkoli rozsáhlá je zahraniční literatura právě na poli muzejnictví a muzeologie, je překvapivé, jak málo pozornosti se v ní věnuje stálým či dlouhodobým expozicím. V českém prostředí se muzeum jako místo interdisciplinárního a kritického zkoumání do centra některých odborníků zásadněji dostává až v posledním desetiletí. Smyslem sborníku, jehož záběrem je nejen prezentace, ale rovněž vnímání sbírkových předmětů v galerijních a muzejních expozicích a jejich propagace v českém prostředí i v zahraničí, je alespoň dílčím způsobem přispět ke zlepšení této situace. Kromě studentských příspěvků jsou ve sborníku rovněž texty vynikajících zahraničních odbornic a odborníků - Márie Oriškové, Khadije von Zinnenburg Carroll, Danielle Rice, Helen Charman a  Karla-Siegberta Rehberga. Grafika Róbert Szabó
……………………………
Martina Pachmanová je historička umění, kurátorka a umělecká kritička. Působí na Katedře teorie a dějin umění UMPRUM, kde vede mj. kurz Muzeum a kurátor. Specializuje se na moderní a současné umění v kontextu genderu a feminismu, rovněž se věnuje teorii designu. Je autorkou, spoluautorkou či editorkou mnoha publikací, např. Zrození umělkyně z pěny limonády (UMPRUM 2013), Zlínská umprumka (UMPRUM 2013), Z Prahy až do Buenos Aires (UMPRUM 2014), Věci a slova (UMPRUM 2014), Budování státu (UMPRUM 2015).

 

Matěj Pavlík, Lucie Rosenfeldová, Pavel Sterec, Jiří Žák
Ada Kale, alternativní fakta o nejsevernější islámské exklávě v Evropě po roce 1902 / Ada Kaleh, Alternative Facts about the Northernmost Islamic Exclave in Europe after 1902
Ada Kale byl ostrovní exklávou ottomanských Turků na Dunaji na území dnešního Rumunska. V 70. letech byl zatopen při stavbě přehrady Železná vrata. Nicolae Ceaușescu jeho obyvatelům nabídl možnost přestěhovat se na jiný ostrov, na který dokonce nechal přenést dispozice opevnění z původního ostrova. Ti nabídku nepřijali, a „nový Ada Kale“ je tak dodnes prázdnou opuštěnou maketou toho původního. Případ ostrova Ada Kale vyvolává mnoho otázek a je zajímavý jako problém enviromentální, historický, etnický, ale i estetický. Nacházel se v bezprostřední blízkosti slovenských, českých, srbských, německých a samozřejmě rumunských vesnic, a jde tak o pohoruhodný případ kontaktu různých jazykových, národnostních a náboženských skupin obyvatel. Ada Kale nám slouží jako metaforický půdorys knihy, neboť již od antiky bylo doporučováno rétorům představit si nějaké konkrétní místo – budovu, půdorys – a „ukládat“ si do něj témata své řeči, aby si je lépe pamatovali. Kniha představuje témata zpracovaná galerijním týmem, přizvanými odborníky a konkrétními artefakty „uložená“ do dispozice opuštěné makety ostrova. Kniha vychází z programu Galerie 207 na UMPRUM v akademickém roce 2014/2015. Grafika Filip Kraus.
……………………………………………
Galerie 207 vznikla v roce 2008 v Ateliéru intermediální konfrontace UMPRUM jako výstavní a pedagogická platforma na akademické půdě. Jednalo se o ateliérovou iniciativu, která se zanedlouho etablovala jako jedna ze stěžejních na umělecké scéně.  

 

Johana Lomová (ed.)
Přetlak / Overpressure
Přetlak je stejnojmenným doprovodným katalogem k Výroční výstavě Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, která se koná mezi 26. dubnem a 17. červnem 2018 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a jejíž kurátory jsou Roman Vrtiška, Vladimír Žák a Johana Lomová. Představuje výběr nejlepších studentských prací vzniklých v letech 2016 a 2017. Kurátoři chtějí ukázat, jak různorodé jsou přístupy posluchačů školy, a soustřeďují se především na ta díla, která překračují hranice očekávatelného: textil zde slouží jako závěsná stěna pro květiny, město budoucnosti je vestavěno z kombinací tvaru rybářského splávku a volný umělec přepisuje ručně knihy. Přetlakem je tak míněn přetlak kreativity, přetlak bořící strukturu zažitých rámců, ale i přetlak směřující ven mimo chráněný prostor školy. Princip není přítomen jen v samotných pracích, je myšlenkou definující i velkorysý architektonický koncept celé výstavy. Grafika Cindy Kutíková a Jiří Mocek. Fotografie Peter Fabo.

 

Lada Hubatová-Vacková a Cyril Říha (eds.)
Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let
Jedná se o druhé vydání knihy z roku 2007. Do publikace, která zůstává v obsahově nezměněné podobě, je navíc vložen reprint plakátu původně doprovázejícího úspěšnou stejnojmennou výstavu, zahájenou v Galerii Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 2. října 2007. Po více než deseti letech tak může čtenář názorně posoudit, co se v této oblasti a její reflexi změnilo a co přetrvává. A to i na následující anotaci, která původní knižní vydání doprovázela: Předmětem knihy, která může sehrát roli katalogu výstavy i samostatné knižní publikace, je zkoumání sídlištního životního stylu, bytové a spotřební kultury 70. let. Na sídlišti doposud žije více než třetina obyvatel České republiky, proto tento způsob života a jeho estetický kontext nelze ignorovat. Masová výstavba panelových sídlišť a typizovaných rodinných interiérů husákovského 3+1 představuje specifický fenomén, vycházející z konkrétní politické situace a komunistické ideologie normalizačního období Československa. Jedná se bezpochyby o kontroverzní a komplexní téma, kterému v rámci studia dějin architektury, designu a estetiky – kromě apriorního odporu, lhostejnosti a hanlivých přívlastků – nebyl doposud věnován prostor k hlubšímu zkoumání. Součástí historického výzkumu v oblasti umění, designu, masové spotřební i bytové kultury je nejenom oblast vysokých, obecně pozitivně přijímaných stylových epoch, ale také projevů nejednoznačných. Zkoumání běžného, masově rozšířeného stylu vypovídá o historii země často mnohem autentičtěji než vrcholné projevy designu. Sídlištní kultura je významným dobovým jevem; jejím záměrným potlačováním se vystavujeme nebezpečí, že postupně z paměti vytěsníme celé vrstvy historie jen proto, že v následné době nebyly populární. Kniha předkládá jednotlivé „záběry“ různých vrstev života 70. let, v nichž se uplatňuje sídlištní architektura a design. Sestavením těchto „záběrů“ pohybujících se v různých měřítkách (od urbanistického kontextu, přes typologii bytů, standardní vybavení jednotlivých místností po detail) jsme chtěli zachytit úhrnnější obraz bytové kultury „Husákovy éry“. Publikace chce reflektovat především estetiku každodennosti, běžný, lidový styl této doby. Grafika Jan Čumlivski.
……………………………………………
Lada Hubatová-Vacková přednáší dějiny moderního umění a designu na UMPRUM. Centrem její vědecko-výzkumné činnosti je dekorativní umění a design 19. a 20. století. Je autorkou oceňované publikace Tiché revoluce uvnitř ornamentu (UMPRUM 2011), za niž byla nominována na Cenu F. X. Šaldy, spoluautorkou knih Zlínská umprumka (UMPRUM 2013), Věci a slova (UMPRUM 2014), Tam a zpátky (UMPRUM 2015), Modfolk (UMPRUM 2015) nebo monografie OCH! Logika emoce (UMPRUM/MG 2016). Je spolueditorkou 1. českého vydání spisu Gottfrieda Sempera Věda, průmysl a umění (UMPRUM 2016) a dále spoluautorkou výstavního katalogu Knihovna (UMPRUM 2018).
……………………………………………
Cyril Říha zastává na UMPRUM od roku 2015 funkci prorektora pro vědu a výzkum. Také zde na Katedře teorie a dějin umění působí jako odborný asistent pro obor estetika a teorie umění s přesahem do současné architektury. Je editorem knížky, věnované Janu Rousovi, Nefoťte mě před knihovnou (UMPRUM 2009) a spoluautorem publikace Tam a zpátky (UMPRUM 2015) či katalogu Budování státu (UMPRUM 2015).

Aleksandra Vajd, Hynek Alt, Jiří Ptáček (eds.)
Pramen 2008–2016. Katalog Ateliéru fotografie
Primárním cílem knihy je retrospektivní pohled na Ateliér fotografie UMPRUM během let 2008–2016 za působení pedagogické dvojice Vajd–Alt. Jejich konceptuálně založená metodická umělecká praxe, reflektující režimy reprezentace ve fotografii, se projevila v přístupu k vedení ateliéru. Po osmi letech je nepřehlédnutelným epicentrem experimentů na poli české fotografie, proměňujícím krajinu současného umění. Zároveň se zde během tohoto období soustavně usilovalo o nalézání odpovědi na postavení fotografie ve výtvarném umění a kulturní produkci. Retrospektivní práce se v prostředí vizuální kultury neobejde bez archeologie obrazů. Současní i bývalí studenti ateliéru byli vyzvání, aby pro formát knihy připravili vlastní příspěvky – vizuální eseje, které v knize vytvořily rejstřík paralelních historií a řezů osobními i společnými archivy. Editor knihy Jiří Ptáček se po dobu dvou semestrů stal externím „přísedícím“ a procházením dějin fotografického ateliéru a jejich pozůstatků v podobě fotografií i poznatků se snažil rekonstruovat obraz metody, která je v tomto prostředí vyvíjena. Grafika Jan Brož, Michal Landa (Parallel Practice) a Jakub Samek.
……………………………………………
Hynek Alt a Aleksandra Vajd vedli Ateliér fotografie v letech 2008–2016. Jejich společné i samostatné práce byly prezentovány na řadě výstav u nás i v zahraničí (GHMP, Galerie Futura, Ateliér Josefa Sudka, Moderna Galerija, Mestna Galerija Lublaň, Center for Curatorial Studies, Bard College NY, Samuel Dorsky Museum, New Paltz, Czech Center New York či Zak Gallery).
……………………………………………

Jiří Ptáček, kurátor, činný od konce 90. let. V letech 2007–2008 byl dramaturgem galerie NoD při Experimentálním prostoru Roxy/NoD, v současnosti pracuje jako kurátor v Galerii Fotograf. Vedle toho se intenzivně věnuje umělecké kritice a publicistice (mj. Umělec, Fotograf, A2, Flash Art či Nový prostor). Mezi lety 2003–2006 byl šéfredaktorem časopisu Umělec. Je držitelem Ceny Věry Jirousové za kritiku umění.

 

Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová
Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze /
The Library. Books and eBooks, Collections and Databases
Publikace, koncipovaná jako doprovodný katalog ke stejnojmenné výstavě, představuje analytický a zároveň vizionářský pohled na to, jaké knihy byly a jaké v budoucnu být mohou. Výstava i katalog na straně jedné představují vybrané publikace z fondu knihovny UMPRUM (škála zahrnuje staré akvizice či publikace významné z hlediska dějin typografie a grafického designu – např. autoři Jones, Muybridge, Moholy-Nagy, Le Corbusier, Sutnar, Tschinkel, Hoffmann, Dreyfuss, atd.). Na straně druhé jsou zahrnuty digitální interpretace těchto knižních artefaktů, které byly realizovány ve spolupráci se studenty Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace. Tyto projekty naznačují možnosti „distančního“ čtení, ilustrují, jak nové technologie proměňují ustálený (analogový) způsob konstrukce knižní formy a ovlivňují způsoby čtení knih. Okruh výstupů zahrnuje práci s virtuální a rozšířenou realitou, návrhy interaktivních rozhraní, databázových prostředí, prototypů aplikací atd. Pozornost je věnována také historii knihovní sbírky UMPRUM a otázkám, jež digitální média otevírají na obecnější rovině knihovnických systémů. Grafika Anežka Hrubá Ciglerová.
……………………………………………
Lada Hubatová-Vacková přednáší dějiny moderního umění a designu na UMPRUM. Centrem její vědecko-výzkumné činnosti je dekorativní umění a design 19. a 20. století. Je autorkou oceňované publikace Tiché revoluce uvnitř ornamentu (UMPRUM 2011), za niž byla nominována na Cenu F. X. Šaldy, spoluautorkou knih Zlínská umprumka (UMPRUM 2013), Věci a slova (UMPRUM 2014), Tam a zpátky (UMPRUM 2015), Modfolk (UMPRUM 2015) nebo monografie OCH! Logika emoce (UMPRUM/MG 2016). Je spolueditorkou 1. českého vydání spisu Gottfrieda Sempera Věda, průmysl a umění (UMPRUM 2016).
……………………………………………
Pavla Pauknerová absolvovala doktorandské studium na UMPRUM, kde přednáší o dějinách grafického designu a experimentálních polohách současné designérské praxe. Ve spolupráci s grafickým designérem Richardem Jarošem sestavila publikaci Nejen kruhy – Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací (UMPRUM 2017).

 

Patricie Fexová (ed.)
Souvislá vrstva. Konference o současné malbě / Sborník příspěvků
Sborník obsahuje přednášky všech přispěvatelů konference Souvislá vrstva a výběr z autorského obrazového doprovodu k textům a fotografie z konference. Zahrnuty jsou také diskuze, které proběhly po jednotlivých příspěvcích. Konference Souvislá vrstva se konala 19. 4. 2017 v Centru současného umění DOX. Patricie Fexová a Eva Skopalová chtěly jejím uspořádáním znovuotevřít oborovou diskuzi a formulovat současná východiska tradičního média malby. K účasti na konferenci vyzvaly v Česku působící teoretiky a malíře, aby ze svého pohledu komentovali vývoj v oblasti malby a představili v příspěvcích své názory a postoje. Na konferenci Souvislá vrstva vystoupili Josef Bolf, Viktor Čech, Vlasta Čiháková-Noshiro, Petr Dub, Igor Hosnedl, Vladimír Houdek, Jan Kaláb, Šárka Koudelová, Tomáš Lahoda, Lenka Lindaurová, Michal Novotný, Jan Poupě, Martina Smutná, Evžen Šimera, Petr Vaňous, Lenka Vítková. Videozáznam z konference Souvislá vrstva je ke zhlédnutí na: www.artycok.tv/souvisla-vrstva. Sborník vychází v elektronické verzi. 

 

Eva Skopalová (ed.)
Dolby 307. Katalog Ateliéru malby UMPRUM 2010–2017
V knize Dolby 307 představujeme Ateliér malby UMPRUM a též jeho teoretické zázemí. Hlavní akcent je kladen na období mezi lety 2010–2017 a na soudobou diskuzi, co znamená „médium malby“. Ačkoli současní malíři přesahují svými díly plátno jako takové, malba si stále v jádru zachovává svůj formální základ. V knize se jako koláž prolínají rozhovory se současnými (německými) malíři a překladové teoretické (David Joselit, Sebastian Egenhofer) i beletristické (Michel Houellebecq) texty. Cílem je ukázat malbu nejen jako statický obraz v ploše, ale také jako živé médium. Práce studentů, kteří prošli Ateliérem malby pod vedením Jiřího Černického a Marka Meduny, tak jsou v knize konfrontováni s tím, co všechno může malba znamenat a jak odlišné mohou být její podoby. Grafika Štěpán Marko. 
……………………………………………
Eva Skopalová je doktorandkou v Ústavu pro dějiny umění FF UK a též dokončuje magisterské studium teorie a dějin současného a moderního umění na UMPRUM. Pravidelně publikuje v časopisech Art+Antiques, A2, Umění. V roce 2016 připravila pro Galerii UM výstavu a katalog pod názvem „Per astra ad monstra“.

Peter Fabo
Nail Art. Space For Sale
Renomovaný fotograf Peter Fabo v katalogu spojuje vícero poloh své dosavadní tvorby. „Spojením mnohovrstevnatého obrazového materiálu a textové složky vzniká komplexní soubor, v němž se prolínají postupy tvůrčí a umělecké s postupy komentujícími a interpretačními. Jejich spojení je komponováno do svébytné jednoty. V mnoha ohledech se jedná o svérázné propojování konceptuálního přístupu a materiálově podmíněné tvorby. Z hlediska nás jako „čtenáře“ se v této publikaci prolínají akty divácké a čtenářské, a to v podobě, která není kodifikována a je proto otevřena naší interpretaci.“ (použita citace z textu Kamila Nábělka) Grafika Petr Bosák a Robert Jansa.
……………………………………………
Peter Fabo je absolvent UMPRUM, Ateliéru fotografie, v němž působil i jako asistent. Nyní je odborným lektorem Katedry volného umění. Je umělcem, který má silné výtvarné zázemí v médiu fotografie, a ačkoliv se ho nezřekl, rozvíjení vizuálního přemýšlení ho dovedlo k novým postupům malby, objektu a instalace. Ve výstavách tak Fabo pracuje s mnohovrstevnatými výtvarnými i obsahovými vztahy, jejichž čtení nám usnadňuje právě jejich formální ozvláštněnost a vytříbenost (výstavy Kontakt skrze kontaktní kopii, 2014; Lakuj, 2015; Longer, 2015). Jeho předešlými autorskými knihami jsou Diana či Peter Fabo 2013.

 

Helena Jarošová
Filozofie těla – klíč k hlubšímu chápání vztahu těla a šatu
2. doplněné a revidované vydání
Nerozsáhlý text poukazuje na jiný než věcný pohled na oděv a též obvykle věcně chápaný obsah módních změn. Obrací pozornost na tělo, především na tělo subjektivní, prožívající, činí jej výchozím bodem interpretace oděvu jako významné složky osobní aparence i širších kulturních a životních konceptů (dandysmus), oděvních kódů a módních změn. Úvaha je rozvržena do čtyř témat: 1. Jak rozumět tělu a jeho šatu, 2. Být sám sebou tělesně, 3. Já – tělo, druhý, svět, 4. Tělo a oděv – pásmo esteziologických změn. Text jako úvod do filozofie těla a oděvu je primárně určen pro studenty oděvního designu a módní tvorby na vysokých školách (např. na UMPRUM akreditovaný předmět teorie módy). Může být užitečný i pro studující scénického kostýmu, herce apod. Grafická podoba Štěpán Marko.
……………………………………………
Helena Jarošová vyučuje na UMPRUM sociologické, psychologické a filozofické teorie fenoménu módy a dějiny evropského kostýmu a módy 17.–20. století.

 

Petr Babák a Ateliér grafického designu a nových médií
POP10 / Poklady ostrova pokladů 10
Katalog POP10 vzniká při příležitosti desetileté existence Ateliéru grafického designu a nových médií UMPRUM. Tímto „ostrovem pokladů“ za dobu jeho fungování prošla celá řada výrazných osobností, studentů, kteří obor grafického designu přirozeně posouvají dále. Ateliér svou činnost odstartoval ambiciózním a možná i trochu naivně utopistickým manifestem, který však časem získal reálné obrysy. Na půdě ateliéru se formovaly nepřehlédnutelné „grafické buňky“, např. Kolektiv, Mütanta, Deep Throat, Strčprstskrzkrk, Advancedesign, Okolo, Dip, Paralell Practice, Very Popular Office, Vajco a další. Katalog navazuje na tajuplnou krabici Ostrov pokladů, která vyšla před pěti lety. Na jeho přípravě se podílejí Petr Babák, Lukáš Kijonka, Jan Matoušek, Jaromír Skácel, Richard Rozhoň a Zdeněk Kvasnica. Grafický design Jaromír Skácel (Mütanta).
……………………………………………
Petr Babák, přední grafický designér a vedoucí Ateliéru grafického designu a nových médií, stojí za grafickým ztvárněním mnoha publikací, za které rovněž obdržel ocenění Nejkrásnější knihy roku, Cenu TypoDesignClubu či Národní cenu za design (vizuální styl města Zlín)… V roce 2009 se studiem Laboratoř, jehož je zakladatelem, dokončil vizuální styl a informační systém NTK v Praze, za což je aktuálně nominovaný na ocenění časopisu Frame. V roce 2013 získal prestižní cenu Grafický designér roku a Grand designér roku. V současné době spolupracuje na vizuálním kódu Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu.

Jitka Škopová (ed.)
Textil a experiment / Textile and Experiment
Bilingvní katalog Ateliéru textilní tvorby UMPRUM obsahuje výběr prací studentů z let 2012–2016. Představuje materiálové experimenty, které se vymykají obvyklému vnímání textilu. Studenti zpracovali návrhy pro různé oblasti textilního designu, plošného i prostorového charakteru, ve kterých se textil tradičně objevuje nebo byl alternativně použit. V rámci tvůrčí práce přišli s vizemi a způsoby řešení, které nejsou pouze originální, nápadité, esteticky hodnotné a navržené s odbornými znalostmi, ale týkají se také udržitelnosti, využití lokálních materiálů a odpadu. Na trhu se neustále objevují nové „chytré“ materiály a technologický rozvoj otevírá další možnosti pro to, jak a kde mohou být textilie navrhovány, vyráběny a využívány. Díky konkrétním znalostem materiálů a textilních technik jsou textilní návrháři v jedinečné pozici, kdy mohou využít těchto nových možností. Kromě experimentálních přístupů se výuka ateliéru zaměřuje na tradiční textilní techniky, opakovaný, nekonečný a solitérní vzor, tapiserii a oblast art designu. Grafika Petr Hrůza. 
……………………………………………
Jitka Škopová v roce 2001 absolvovala Ateliér textilní tvorby UMPRUM, kde od roku 2009 působí jako vedoucí. Tato umělkyně se zabývá navrhováním textilních dezénů, produktovým designem, spolupracuje s výrobci, architekty a módními návrháři. Její tvorba je zastoupena ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Moravské galerie v Brně. Roku 2006 obdržela ocenění Dobrý design. Se svými studenty pravidelně vystavuje na prestižních festivalech a veletrzích (The London Design Festival, Vienna Design Week, Salone Internazionale del Mobile Milano, Grand Prix Mobitex Brno, Heimtextil Frankfurt am Main či Mezinárodní trienále gobelínů v Lodži).

Lada Hubatová-Vacková, Rostislav Koryčánek (eds.)
Olgoj Chorchoj: Logika emoce / Olgoj Chorchoj: Logic of Emotion
Designéři a architekti Michal Froněk a Jan Němeček založili společné studio – nazvané Olgoj Chorchoj – v roce 1990. Od roku 2000 jsou vedoucími Ateliéru produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V českém i globálním kontextu Olgoj Chorchoj patří ke špičce ve svém oboru. Kniha představuje profesní dráhu Olgoj Chorchoj v oblasti designu, architektury, výstavnictví formou autorských esejů a kompletním soupisem jejich dosavadních realizací. Produkce Olgoj Chorchoj mezi lety 1990–2016 je symptomatická pro představení širšího rámce postkomunistické transformace (v oblasti designérské praxe, uměleckého školního vzdělávání, tovární výroby a restartu kapitalistického tržního hospodářství). V rovině dějin a teorie designu je aktivita Olgoj Chorchoj pozoruhodná počáteční inklinací k emotivnímu postmodernismu a pozdějším příklonem ke strohým, logickým principům neomodernismu. Publikace vychází u příležitosti retrospektivní výstavy konané v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně (9. 12. 2016–16. 4. 2017). Autory textů jsou Tulga Beyerle, Andrea Březinová, David Crowley, Michael Horsham, Lada Hubatová-Vacková, Rostislav Koryčánek, Adam Štěch, Petr Volf, Jan Wollner. Spoluvydavatelem katalogu, který vychází v české a anglické jazykové mutaci, je Moravská galerie v Brně. Grafika Jiří Karásek, Tereza Pavelková (Studio Marvil).
……………………………………………
Lada Hubatová-Vacková přednáší dějiny moderního umění a designu na UMPRUM. Centrem její vědecko-výzkumné činnosti je dekorativní umění a design 19. a 20. století. Je autorkou významné a oceňované publikace Tiché revoluce uvnitř ornamentu (UMPRUM 2011), za niž byla nominována na Cenu F. X. Šaldy. Za stejnojmennou výstavu v MG v Brně pak získala ocenění Gloria musaealis. Je spoluautorkou publikace Zlínská umprumka (UMPRUM 2013) či antologie Věci a slova (UMPRUM 2014), knihy o současném designu Tam a zpátky (UMPRUM 2015) a výstavního katalogu Modfolk/Modernita v lidovém (UMPRUM 2015). V letech 2014–2015 působila též jako vedoucí kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně. Je spolueditorkou prvního českého vydání textů Gottfrieda Sempera Wissenschaft, Industrie und Kunst z roku 1853. 
……………………………………………
Rostislav Koryčánek v roce 2001 spoluzakládal časopis Era 21, který čtyři roky také vedl. V letech 2007–2012 působil jako ředitel Domu umění města Brna. Je znám též jako organizátor přehlídky Sochy v ulicích. Stál u zrodu projektu Brněnský architektonický manuál, jehož první část se zpřístupnila veřejnosti v roce 2011. V současnosti je vedoucím Centra nových strategií muzejní prezentace (CENS) Moravské galerie v Brně, kurátorem Jurkovičovy vily v Brně a Hoffmannova rodného domu v Brtnici. Je autorem knih Česká architektura v německém Brně / Město jako ideální krajina nacionalismu či Josef Pleskot / Domy z meziprostoru.

 

Anna Pleštilová (ed.)
Ruční slepotisk a zlacení.
Uvedení do technologie a historické inspirace
​​Publikace navazuje na digitalizaci knihařských tlačítek, která proběhla v roce 2014 v rámci grantového projektu a jejímž výstupem je elektronická databáze všech motivů dílny UMPRUM, sloužící k ​tvorbě návrhu výzdoby knižní vazby v počítačovém grafickém programu. Je určena pro studenty i odbornou veřejnost a je koncipována jako úvod do problematiky kdysi významné, dnes však již téměř nepoužívané technologie ručního zlacení a slepotisku. Zabývá se původem sbírky UMPRUM, jejím dosavadním využitím a také jejím potenciálem v současnosti. Popisuje vývoj výzdoby knižních vazeb zlacením a slepotiskem, tradiční postup práce s nástroji, dotýká se vývoje ornamentu a ornamentální výzdoby. Smyslem studie je uchování povědomí o jedné z nejstarších technik výzdoby knižních desek v Evropě a inspirace k její renesanci v rámci školní dílny.
……………………………………………
Anna Pleštilová, absolventka Ateliéru tvorby písma a typografie na UMPRUM, v současné době dokončuje dizertační práci ​zaměřenou na autorské knihy na našem území. Je editorkou nakladatelství Bylo nebylo. Knižní vazbě se věnovala nejprve ​okrajově v rámci vlastní tvorby, posléze si řemeslo oblíbila a dnes s ním experimentuje v kombinaci s technologiemi průmyslu.

 

Alice Klouzková (ed.)
Dědictví. Tradice, inovace, móda / Heritage. Tradition, Innovation, Fashion
Cílem publikace je prezentovat výsledek doktorského studia Alice Klouzkové v Ateliéru módní tvorby UMPRUM. Tématem jsou tradiční české a moravské textilní techniky a jejich využití v současném oděvním designu. Autorka chce dokázat, že tyto techniky nejsou odsouzeny k zániku, ale mohou existovat i jako funkční součást soudobého oděvního designu. Hlavní důraz klade na představení současného inovativního využití každé techniky. Kniha vzniká v návaznosti na výstavu, která proběhne v listopadu a prosinci roku 2016 v Galerii UM. Grafika Adam Uchytil.
……………………………………………
Alice Klouzková je absolventkou UMPRUM, kde také působila jako odborná asistentka Ateliéru módní tvorby. Spolu s Janou Jetelovou založila v roce 2005 oděvní značku Sistersconspiracy, v níž se zaměřují především na autorské pánské kolekce.

  

Věra Laštovičková
Cizí dům? Architektura českých Němců 1848–1891 / Ein fremdes Haus. Die Architektur der Deutschböhmen 1848–1891
Během 19. století v procesu rozvoje občanské a národní společnosti Češi a Němci stanuli na opačných stranách barikády. Každý národ se snažil o definování a obhájení své vlastní identity. Zatímco Češi získávali stále významnější postavení, bojovali Němci o uchování svých pozic. Architektura je jedním z nejmarkantnějších svědků jejich snah, a zvláště stavby úzce spojené s národní myšlenkou: spolkové německé domy, německá divadla, radnice německých měst, turnerské tělocvičny, luteránské nebo starokatolické kostely. Kniha tedy čtenáře seznámí nejen s tvorbou českoněmeckých architektů, ale také přiblíží charakter architektury měst v někdejší německé jazykové oblasti. Jejím hlavním cílem je hledat odpověď na otázku, jak se architektura českých Němců podílela na formování jejich národního uvědomění, a sice v neklidném období od revoluce roku 1848 – nazývané Jarem národů – až do otevření Jubilejní zemské výstavy roku 1891, na které se již prezentoval pouze jeden ze zemských národů: Češi. Zatímco v padesátých letech 19. století ještě nebylo důležité, zda projekt českého národního divadla vytvoří architekt německé národnosti, koncem století tu proti sobě stojí dva znesvářené tábory. Nakolik však byla česká a německá architektura skutečně vzájemně cizí? Publikace vychází v česko-německé jazykové mutaci. Grafické řešení Toman Graphic Design.
……………………………………………
Věra Laštovičková absolvovala doktorské studium na UMPRUM, kde se podílela na výzkumném projektu Umění, architektura, design a národní identita (NAKI). Zabývá se architekturou 19. století, zejména tvorbou česko-německých architektů. Na toto téma publikovala již několik odborných studií.

 

Eva Eisler (ed.)
Ateliér K.O.V. Koncept, Objekt, Význam. Sedm let / K.O.V. Studio Concept, Object, Meaning. Seven Years
Publikace představuje vybrané studentské práce Ateliéru K.O.V. z období let 2007 až 2014 a je dokumentem a svědectvím o neutuchajícím kreativním procesu, konceptuálním a analytickém uvažování, o hledání podstaty věcí na pomezí umění a designu… Ateliér pod vedením Evy Eisler vychovává umělecké šperkaře a designéry a vede studenty k tomu, aby pochopili význam i těch nejmenších detailů či fragmentů komplexní struktury a jejich uplatnění v rámci celku v návaznosti na design, architekturu a volné umění. Díky možnosti experimentování s nejrůznějšími materiály, aplikacemi a technologickými postupy může student pak najít široké uplatnění v oboru. Obsahem publikace jsou texty předních českých a zahraničních odborníků (Helen W. Drutt, Eva Eisler, Toni Greenbaum, Lada Hubatová-Vacková, Petra Matějovičová), dokumentace z instalací, workshopů, zahraničních stáží a přehled ateliérových aktivit a  úspěchů. Grafický design Petr Bosák a Robert Jansa.
……………………………………………
Eva Eisler patří k významným světovým uměleckým šperkařkám a designérkám. Přednášela na Parsons School of Design v New Yorku. Její díla jsou zastoupena v řadě význačných soukromých a veřejných sbírek po celém světě (Brooklyn Musem of Art, Cooper-Hewitt Design Museum, Museum of Arts and Design New York, Metropolitan Museum of Art New York, Renwick Gallery Washington, Museum of Fine Arts Montreal, Pinakothek der Moderne v Mnichově a další).

  

Stroj na stravování. Kde a jak se jedlo v Československu
Publikace se zabývá fenoménem kolektivního stravování v 50.–70. letech 20. století. Jednotlivé texty představují typizovanou architekturu jídelen, jejich vybavení i princip kolektivismu jako takového. Výstup je výsledkem spolupráce mezi studenty Katedry teorie a dějin umění a uměleckých ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Kolektiv autorů: Martina Bursíková, Filip Dědic, Kateřina Hanáčková, Jakub Král, Johanka Lomová, Jana Pavlová, Emma Pecháčková, Eva Slunečková, Barbora Ševčíková; fotografie a ilustrace: Miroslava Večeřová, Pavel Nečekal, Petra Josefina Stibitzova, Zdeněk Trinkewitz; grafické řešení: Martin Vácha.

 

Edith Jeřábková, Dominik Lang (eds.)
Lapidárium
Kniha je syntézou výstavního katalogu, sborníku odborných textů a publikací pro studenty sochařství. Jejím záměrem je vyplnit znatelnou mezeru v odborné literatuře, která se zabývá současným českým sochařstvím v kontextu zahraničních teoretických textů. Shrnuje aktuální a dosud nepublikované texty reflektující médium sochařství a vychází ze zkušenosti mezigenerační spolupráce na ateliérovém výstavním projektu. I z edukativního pohledu tak naplní ideální výstup vysokoškolského ateliéru jako laboratoře iniciující nová témata a pohledy teorie na konkrétní segment volného umění. Kromě úvodních textů vedoucích Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové katalog nabídne překlady relevantních zahraničních článků, texty předních odborníků (Milena Bartlová, Terezie Nekvindová, Fionn Meade, Jana a Jiří Ševčíkovi) a studentů Ateliéru sochařství. Nebudou chybět rozhovory s předními sochaři a bohatá obrazová dokumentace. Grafické řešení Petr Babák a Lukáš Kijonka.
……………………………………………
Edith Jeřábková, kurátorka a kritička. Zabývá se interpretací témat současného umění prostřednictvím výstav a jeho reflexí v kritických textech pro odborné časopisy, publikace a katalogy. Sleduje transformativní procesy v českém umění posledních třiceti let. Od roku 2011 spolu s Dominikem Langem vede Ateliér sochařství UMPRUM.
……………………………………………
Dominik Lang, od roku 2011 vedoucí Ateliéru sochařství UMPRUM, je významným českým umělcem. V roce 2013 získal prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého. Velký ohlas sklidila jeho instalace „Spící město“ pro národní pavilon na 54. ročníku Bienále v Benátkách. Lang se ve svých dílech opakovaně zabývá českým modernismem a demonstruje svůj vlastní přístup k dějinám umění. Ve svých instalacích zkoumá komplexní vztahy mezi objektem a pozorovatelem a objektem a prostorem.

 

Martina Pachmanová (ed.)
Z Prahy až do Buenos Aires: „Ženské umění“ a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa
V první dekádě první republiky se zásadně proměnily podmínky, za nichž mohly československé umělkyně vystavovat v zahraničí a začleňovat se tak nejen do širšího kontextu dobového „ženského umění“, ale rovněž do moderního umění jako celku. Političtí představitelé meziválečného Československa si byli dobře vědomi toho, že export umění a kulturních hodnot může posílit status mladé demokracie a přinést ekonomický profit, a „ženské umění“ pro ně bylo v rámci kulturních výměn a zahraniční kulturní politiky zajímavým artiklem. Výstavní katalog se soustředí na zmapování dosud málo studovaného fenoménu „ženského umění“ na české výtvarné scéně dvacátých a třicátých let 20. století, a to především skrze jeho úlohu v dobové státní reprezentaci. Jeho hlavní součástí bude rekonstrukce nejvýznamnějších „vývozních“ expozic, jež se mezi válkami realizovaly pod kuratelou ženských spolků a jež umělkyním z prvorepublikového Československa poprvé ve větším měřítku umožnily vstup na mezinárodní umělecké kolbiště. Katalog akcentuje vynikající práce českých meziválečných umělkyň – ať již více známých představitelek užitého umění nebo malířek a sochařek, jejichž práce bývá neprávem opomíjena. Stranou však nenechává ani představitelky dobového „středního proudu“, který byl součástí exportních „ženských“ výstav mezi válkami. Ten totiž odrážel nejen doznívající diletantismus v práci řady umělkyň podporovaných mladým státem, ale rovněž konformismus a akademickou doktrínu ovládající v této době oficiální propagaci českého umění. Kniha vychází v rámci projektu programu Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI Ministerstva kultury ČR. Grafický design Barbora Toman Tylová.
……………………………………………
Martina Pachmanová je historička umění, kurátorka a umělecká kritička. Od roku 1996 působí jako odborná asistentka na Katedře teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde současně mezi lety 2003–2005 vykonávala funkci prorektorky. Ve své vědecké práci se zabývá především otázkami genderu a feminismu v oblasti moderního a současného vizuálního umění a kultury (Design: Aktualita, nebo věčnost?, UMPRUM 2005; Mít a být, UMPRUM 2008; Behind the Velvet Curtain, UMPRUM 2009; Milada Marešová: Domácí biograf, UMPRUM 2009; Zrození umělkyně z pěny limonády, UMPRUM 2013). Je spoluautorkou publikace Zlínská umprumka (UMPRUM 2013), antologie Věci a slova (UMPRUM 2014) a katalogu Budování státu (UMPRUM 2015). Podílela se na výstavě děl české meziválečné umělkyně Vlasty Vostřebalové Fischerové v Moravské galerii v Brně.

 

Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Pavla Pečinková (eds.)
Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870–1970
Komentovaná antologie se soustřeďuje na odbornou reflexi užitého umění a průmyslového designu a její proměny od konce 19. století do šedesátých let 20. století v českém prostředí. Cílem je základní zmapování dosud kriticky nezhodnocené oblasti české odborné literatury a umělecké kritiky a teorie od doby formování moderní vizuální kultury do doby pozdního modernismu a tzv. druhé avantgardy. Shromážděné texty odhalují složitý, avšak mimořádně zajímavý proces transformace oborové terminologie od „praktické estetiky“, „dekorativního umění“, „uměleckého řemesla“, „aplikovaného“ či „užitého umění“ přes exponovaný „umělecký průmysl“ po pojem „design“. Od secesní teorie ornamentu a principiálních otázek povahy a vztahu rukodělného a průmyslového produktu se antologie dotýká otázek, které byly s moderním užitým uměním a designem ve sledované době nejvýznamněji propojeny, včetně bydlení a životního stylu. Problematika užitého umění a průmyslového designu sice patřila až do 2. poloviny 20. století spíše k okrajovým oblastem umělecko-kritické a teoretické reflexe, přesto se však významným způsobem promítala do statí a referátů našich výtvarných kritiků a historiků umění a také zásadně ovlivnila dobové debaty o uměleckém vzdělávání. Antologie vychází v rámci projektu programu Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI Ministerstva kultury ČR. Grafické řešení Renata Hovorková a Jan Novák.
……………………………………………
Lada Hubatová-Vacková přednáší dějiny moderního umění a designu na UMPRUM. Centrem její vědecko-výzkumné činnosti je dekorativní umění a design 19. a 20. století. Je autorkou významné a oceňované publikace Tiché revoluce uvnitř ornamentu (UMPRUM 2011), za niž byla nominována na Cenu F. X. Šaldy. Za stejnojmennou výstavu v MG v Brně pak získala ocenění Gloria musaealis. Je spoluautorkou publikace Zlínská umprumka (UMPRUM 2013) a katalogu Budování státu (UMPRUM 2015). Od roku 2014 je kromě své pedagogické činnosti na UMPRUM vedoucí kurátorkou Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně.
……………………………………………
Martina Pachmanová je historička umění, kurátorka a umělecká kritička. Od roku 1996 působí jako odborná asistentka na Katedře teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde současně mezi lety 2003–2005 vykonávala funkci prorektorky. Ve své vědecké práci se zabývá především otázkami genderu a feminismu v oblasti moderního a současného vizuálního umění a kultury (Design: Aktualita, nebo věčnost?, UMPRUM 2005; Mít a být, UMPRUM 2008; Behind the Velvet Curtain, UMPRUM 2009; Milada Marešová: Domácí biograf, UMPRUM 2009; Zrození umělkyně z pěny limonády, UMPRUM 2013; Z Prahy až do Buenos Aires, UMPRUM 2014). Je spoluautorkou publikace Zlínská umprumka (UMPRUM 2013) a katalogu Budování státu (UMPRUM 2015). Podílela se na výstavě děl české meziválečné umělkyně Vlasty Vostřebalové Fischerové v Moravské galerii v Brně.
……………………………………………
Pavla Pečinková působila v letech 1990–2013 jako odborná asistentka Katedry teorie a dějin umění UMPRUM. Byla kurátorkou dosud největší výstavy děl Josefa Čapka (Pražský hrad 2010). V roce 2008 byla nominována na Cenu F. X. Šaldy. Mimo jiné připravila k vydání publikaci Josefa Čapka Méně výstav a více umění (UMPRUM 1999).

  

Vendula Hnídková
Národní styl. Kultura a politika / National Style. Arts and Politics
Národní styl vstoupil na scénu s koncem první světové války, kdy intenzivní pocit historického vítězství podmínil a stvrdil nový obsah části českého umění, architektury a uměleckého řemesla. Ambice vybudovat českou národní kulturu na státní platformě byla motivována snahou vtisknout Československé republice dominantně slovanský charakter. Hlavní protagonisté národního stylu Pavel Janák, Josef Gočár a František Kysela usilovali o vytvoření specifických výrazových prvků, které by byly inspirovány místním naturelem. Umělci se však nepokoušeli o bezprostřední citaci motivů z rejstříku etnografického materiálu, ale spíše o postižení esence charakteru lidového umění a vyjádření této autentické podstaty vlastními autorskými prostředky. Prvotní nadšení ze vzniku českého uměleckého projevu začalo však již v 1. polovině dvacátých let atakovat kritické hodnocení příslušníků internacionální avantgardy, zejména okruhu Karla Teigeho. Krátkou existenci tohoto uměleckého proudu ukončila mezinárodní výstava v Paříži, po které Janák s Gočárem definitivně opustili ornamentální tvarosloví, a národní styl tak dožíval pouze ve výuce státních odborných škol a v tvorbě některých regionálních architektů. Katalog vyšel v rámci projektu programu Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI Ministerstva kultury ČR. Grafické řešení Matěj Činčera a Jan Kloss.
……………………………………………
Vendula Hnídková v letech 2005–2011 studovala teorii a dějiny designu a intermédií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V současnosti pracuje v Ústavu dějin umění AV ČR. Předmětem jejího odborného zájmu jsou architektura a design 19. až 21. století. K vydání připravila soubor vybraných textů architekta Pavla Janáka s názvem Obrys doby (UMPRUM 2009).