Co je designér: věci, místa, sdělení
Vytvořeno: 1. 5. 2021 od ODBORNÁ LITERATURA / MONOGRAFIE

Norman Potter
Co je designér: věci, místa, sdělení
1. svazek Edice Katedra*
Knížka vlivného anglického desig­néra, poprvé publikovaná v roce 1969 pod názvem What is a designer: things, places, messages, odkazu­je k základním otázkám a metodám výuky na uměleckých školách. Tex­ty reagují na ustavený modernistic­ký termín „dobrý design“, jehož ne­otřesitelnost jako kritérium hodno­cení byla v průběhu 60. let v Evropě i USA zpochybňována. Potterova kni­ha je užitečným materiálem také pro české prostředí. Vzhledem k Pottero­vě aktivismu je přímo příznačné, že překlad jeho textů zahájil vznik Edi­ce katedra, která zpřístupňuje kri­tické, dnes již zásadní referenční te­oretické texty o designu, jež dosud v českém prostředí citelně chybějí. Neexistence kritických textů vytvá­ří bezprecedentní situaci, kdy bouř­livě se rozvíjející obory stojí ve for­malistním vzduchoprázdnu, studenti jsou ochuzeni o myšlenky a kontexty ať už historické, nebo napříč kultura­mi. Překladová díla navíc přinášejí ji­nou perspektivu, pomáhají kultivo­vat lokální diskuzi, nehledě na to, že potřeba překladů byla absolutní do­ménou avantgard 20. století a dopo­mohla k aktivizaci kritického myšlení u nás. Doslov Robin Kinross. Překlad Eva Císlerová. Grafika Kateřina Šuterová.
…………………………………
Norman Potter (1923–1995) byl ang­lický tvůrce, návrhář, básník a učitel, celoživotní anarchista. Během 50. let provozoval dílnu ve Wiltshire a začal pracovat také jako interiérový desig­nér. V 60. letech se stal učitelem nej­prve na Royal College of Art v Londý­ně, poté na College of Art v Bristolu.


* Edice Katedra vznikla na základě potřeby zpřístupnit českým čtenářům kritické a dnes již zásadní referenční teoretické texty o designu. Edici připravují k vydání Petr Krejzek, Pavla Paunerová a Jaroslav Tvrdoň.