EDIČNÍ PLÁN 2018

PŘIPRAVUJEME

 

Kateřina Pazourková
Skrytá místa
Architekturu měst ztělesňují budovy, život městu dávají především lidé v prostoru kolem nich. Kniha Skrytá místa se zabývá prostředím Pražské památkové rezervace, překračuje kulisy ulic a znovuobjevuje vztahy, které z chráněného uzemí nenápadně mizí. Život v rezervaci prochází nepřetržitou proměnou. Chráněné území si zachovává svou vnější podobu, vnitřní město se ale mění. V důsledku toho rezervace mnohdy ztrácí nenahraditelné autentické prostory, které jsou podstatné nejen pro uchování specifické atmosféry, ale také pro zachování městského života. Kniha srovnává soudobé záměry a potenciály revitalizací vybraných lokalit. Způsobem zpracování se nachází na pomezí mezi sborníkem zapomenutých míst, vhodným nejen pro odbornou veřejnost, a jakýmsi průvodcem po pražských zákoutích a skrytých zahradách. Skrytá místa prvotně vznikla jako příloha diplomové práce Život v rezervaci. Grafika Jolana Sýkorová. Vychází v české a anglické jazykové mutaci.
……………………………………………
MgA. Kateřina Pazourková je absolventkou Ateliéru architektury IV na UMPRUM. V roce 2014 se účastnila stáže na Gerrit Rietveld Academie, následně pracovní stáže u Monk architecten v Utrechtu. V současné době pracuje v architektonickém studiu Jakub Cigler Architekti. 

   

Jan Kolský
V bytě Za Zelenou liškou
Publikace je rekonstrukcí a konstrukcí bytu přední osobnosti kinematografie československé nové vlny Ester Krumbachové na základě vzpomínek pamětníků a pozůstalosti, která je předmětem uměleckého a uměleckohistorického výzkumu. Byt je objektem zájmu této knihy, ale současně je také způsobem, jak dokumentovat dílo a filozofii tvorby režisérky, kostýmní výtvarnice, scénáristky a literární a výtvarné umělkyně. Formou koláže archivních materiálů a rozhovorů s jejími kolegy a přáteli přináší dobový kontext jejího života ze specifického místa bytu a ateliéru v ulici Za Zelenou liškou. Ester Krumbachová v tomto bytě žila od začátku 60. let do své smrti v roce 1996. Byt se stal místem nejen jejího osobního života, ale (zvláště pak s příchodem normalizace a omezením možností práce ve filmovém průmyslu) také místem každodenní práce a pracovních i soukromých setkávání se s lidmi a jakýmsi vnitřním exilem. Byt v knize poznáváme skrze rozsáhlý rozhovor s jejími přáteli a spolupracovníky, kteří ji zde v různých obdobích navštevovali, a skrze digitální obrazy, kde se virtuální prostor 3D rekonstrukce prolíná s archivním materiálem fotografií v bytu pořízených. V knize tak z napětí mezi vizuální rekonstrukcí, archivním materiálem a komponovaným obrazem paměti vzniká fikční situace. Grafika Anežka Minaříková.
……………………………………………
BcA. Jan Kolský je studentem UMPRUM, Ateliéru fotografie.

   

Petra Dočekalová, Lucie Urbánková (eds.)
Jaroslav Benda. Typografická úprava a písmo
Tato publikace představuje Jaroslava Bendu jako typografa. Vzhledem k jeho celoživotnímu zájmu o knihy a písmo je jeho dílo zpracováno z pohledu písmařského. Jedná se o jediný úsek, který Bendu provázel ve všech etapách a odvětvích jeho tvořivé činnosti a dosud nebyl zpracován. Hlavní část knihy tedy tvoří rozbor Bendových děl, na nichž se typografie objevuje. Zbylé široké spektrum Bendovy práce, která tak úzce nesouvisí s typografií, je v knize zařazeno do delší úvodní kapitoly, prezentující příklady za ostatní. Klíčem k sestavení možného přehledu díla pro nás byly Bendovy paměti Léta s Umělci (1969) a O letech práce a přátelství (1962), z nichž jsme se pokusili převést řadu Bendových citací nejpřesněji popisujících okolnosti vzniku i následný osud jeho návrhů a děl. Grafika Radek Sidun. 
……………………………………………
MgA. Petra Dočekalová je doktorandkou Ateliéru tvorby písma a typografie UMPRUM. V doktorandské práci navazuje na svou diplomovou práci o československém písmomalířství a letteringu, za kterou získala řadu zahraničních ocenění. Je autorkou knih Benda a písmo, Skripty do výlohy a spoluautorkou TYPO 9010. Od roku 2013 je stážistkou ve studiích Suitcase a Briefcase Type Foundry, kde pracuje na nových abecedách a technické podpoře fontů.
……………………………………………
Mgr. Lucie Urbánková je doktorandkou Masarykovy univerzity v Brně. Vystudovala FF Masarykovy univerzitě v Brně. Svou bakalářskou i magisterskou práci zaměřila na Jaroslava Bendu a jeho celoživotní dílo. V doktorandské práci se zabývá českými nakladatelskými vazbami přelomu 19. a 20. století.

  

Pavel Karous (ed.)
Hotel Praha
Architektura Hotelu Praha autorů Jaroslava Paroubka, Radka Černého a Arnošta Navrátila, postaveného v letech 1979–1981, byla naprosto výjimečná. Kopírovala vrstevnice svahu a svým tvarem reagovala na terén. Stavby, které by takto sochařsky ctily prostor, se u nás kromě srovnatelně odvážného televizního vysílače Ještěd téměř nevyskytují. Objekt budovy představoval velkorysý gesamtkunstwerk, celostní umělecké dílo – spojení architektury, interiérového designu a užitého i volného umění v jeden celek. Na výtvarných realizacích a designu se podíleli nejuznávanější čeští výtvarníci 2. poloviny 20. století – Antonín Hepnar, Zbyněk Hřivnáč, Pavel Hlava, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová či Jiří Rathauský. Stavba fungovala v komunistické éře jako luxusní hotel pro oficiální návštěvy vysokých představitelů, po roce 1989 byly prostory hotelu „demokratizovány“ a sloužily široké veřejnosti (restaurace, kavárna, cukrárna, bazén pro výuku plavání dětí). V roce 2001 po netransparentním privatizačním aktu byl Hotel Praha v podstatě přiveden k ekonomickému krachu a v roce 2014 i přes protesty mnoha předních odborníků zbourán. Vychází v koedici s Bigg Boss. Grafika Tereza Hejmová.
……………………………………………
MgA. Pavel Karous, Ph.D je vizuální umělec. Vystudoval UMPRUM, později zde působil jako asistent v Ateliéru skla. Se svým projektem „Vetřelci a volavky“ dokumentuje a popularizuje výtvarné umění ve veřejném prostoru v reálném socialismu a v reálném kapitalismu a je autorem publikace Vetřelci a volavky (UMPRUM/Arbor vitae, 2013), která získala 1. místo v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2013 (kategorie Odborná literatura) a čestné uznání v mezinárodní soutěži Best Book Design From All Over The World. Z Karousových realizací můžeme uvést např. Pomník obětem policejního násilí, Pomník Bruno Zwickera, architektura výstavy Jižní město. Od roku 2016 připravuje a moderuje pořad Predátoři a plameňáci a působí na Scholastice.

 

Norman Potter
Co je designér: věci, místa, myšlenky
Knížka vlivného anglického designéra, poprvé publikovaná v roce 1969 pod názvem What is a designer: things, places, messages, odkazuje k základním otázkám a metodám výuky na uměleckých školách. Texty reagují na ustavený modernistický termín „dobrý design“, jehož neotřesitelnost jako kritérium hodnocení byla v průběhu 60. let v Evropě i USA zpochybňována. Potterova kniha je užitečným materiálem také pro české prostředí. Vzhledem k Potterově aktivismu je přímo příznačné, že překlad jeho textů zahájil vznik Edice katedra, která zpřístupňuje kritické, dnes již zásadní referenční teoretické texty o designu, jež dosud v českém prostředí citelně chybějí. Neexistence kritických textů vytváří bezprecedentní situaci, kdy bouřlivě se rozvíjející obory stojí ve formalistním vzduchoprázdnu, studenti jsou ochuzeni o myšlenky a kontexty ať už historické, nebo napříč kulturami. Překladová díla navíc přinášejí jinou perspektivu, pomáhají kultivovat lokální diskuzi, nehledě na to, že potřeba překladů byla absolutní doménou avantgard 20. století a dopomohla k aktivizaci kritického myšlení u nás. Doslov Robin Kinross. Překlad Eva Císlerová. Grafika Kateřina Šuterová.
……………………………………………
Norman Potter (1923–1995) byl anglický tvůrce, návrhář, básník a učitel, celoživotní anarchista. Během 50. let provozoval dílnu ve Wiltshire a začal pracovat také jako interiérový designér. V 60. letech se stal učitelem nejprve na Royal College of Art v Londýně, poté na College of Art v Bristolu.

    

Jan Wollner
Co by sis přál. Vize, utopie a experimenty v architektuře střední a východní Evropy
Publikace se věnuje radikálním představám o bydlení budoucnosti, které od konce 50. let 20. století vznikaly v prostředí střední a východní Evropy. Sleduje jednotlivé příklady, jejichž autory nebyli jen architekti, ale i představitelé jiných profesí nebo celé mezioborové týmy, a zasazuje je do širších souvislostí poválečné filozofie, futurologie (vědy o budoucnosti) a populární kultury. Snaží se ukázat, jak podobné představy v prospektivně zaměřeném období 60. a 70. let prostoupily dobovou imaginací a získaly zásadní význam, ačkoli nebyly realizovány. Grafika Jan Brož.
……………………………………………
Mgr. Jan Wollner, Ph.D., historik umění, absolvoval v roce 2015 na Katedře teorie a dějin umění UMPRUM doktorské studium dizertační prací Experimentální architektura 60. a 70. let ve střední a východní Evropě. Je spoluautorem publikace Svést Labe do Berounky (UMPRUM 2011) či katalogu Budování státu (UMPRUM 2015), pravidelně přispívá do periodika Art+Antiques či A2.

    

Shota Tsikoliya (ed.)
Akademické platformy výpočetního navrhování
Architektonické akademické instituce jsou nejenom místem předávání znalostí potřebných pro profesi a technická know-how, ale i jedinečným prostředím pro výzkum a inovaci. Nové technologie navrhování a výroby proměňují podobu disciplíny a vyžadují větší roli pro experiment, testování, prototypizaci a vývoj. V rámci západoevropských (mimo jiné) vzdělávacích institucí vznikají platformy zaměřené na výzkum možnosti výpočetního navrhování a nových technologií ve spolupráci s příbuznými obory. Pro takové platformy je charakteristická úzká spolupráce s jinými vědeckými disciplínami a technologickým výzkumem. Publikace jednak prezentuje probíhající výzkum na podobných akademických platformách prostřednictvím vědeckých článků a ilustrací modelů a prototypů, jednak ukazuje práce vybraných středoevropských akademických platforem zaměřených na experimentální výzkum v architektuře. Publikace se zaměřuje na fenomén výzkumných pavilonů jako specifických případových studií obecných architektonických problémů. Grafika Jana Honecová-Delafontaine.
……………………………………………
MgA. Shota Tsikoliya, M.Sc. – architekt, absolvoval v roce 2013 UMPRUM. V rámci doktorského studia zde zpracovává téma výpočetní metody v současné architektonické praxi, je též asistentem Ateliéru architektury III a vyučuje kurz Science Engineering Technology v programu Global Architectural Design v rámci CIEE. Vedl a podílel se na organizaci několika workshopů spojených s inovativními technologiemi. V roce 2014–2015 studoval a pracoval v Institute of Computational Design na univerzitě ve Stuttgartu, kde se podílel na projektu ICD/ITKE Research Pavilion 2014–2015. Pracoval v architektonických kancelářích v Praze a Berlíně a je spoluautorem oceněného návrhu v mezinárodní soutěži na řešení veřejných prostorů Šafaříkova náměstí a Fajnorova nábřeží v Bratislavě.  

 

Imro Vaško
Nové milénium. Patnáct roků parametrických válek benátského Bienále architektury
Nové milénium je autorskou studií pohybu architektonického myšlení po skončení postmodernismu a 20. století a nástupu nových architektonických paradigmat v novém miléniu. Pokud je 20. století charakterizováno jako století moderny a završení hierarchie stylů, začátek nového tisíciletí, globalizace a hlavně útok na Dvojčata (2001) rozvrátil jistotu nedávného konce bipolárního světa z minulého století a nastartoval nové paralelně se větvící hrozby a konflikty, které dnes radikálně mění nejen naši existenci, ale také architekturu. Publikace je pátráním po ztracených iluzích nových architektonických impulzů přes prizmata kultovních benátských architektonických výstav. Grafika Petr Babák.
……………………………………………
Prof. ak. arch. Imrich Vaško stojí od roku 2011 v čele Ateliéru architektury III UMPRUM. Věnuje se konceptuální a vizionářské architektuře, urbanismu, instalacím a zaobírá se tendencemi středoevropské architektury a paralelního modernismu. Pro sedmý ročník Benátského bienále spoluvytvořil českou a slovenskou expozici. Je spoluzakladatelem Bienále experimentální architektury v Praze. Jeho kniha esejů, které původně psal pro slovenský časopis ARCH, vyšla pod názvem Architektúra pohyblivého obrazu (UMPRUM 2014).

 

Petr Krátký (ed.)
Galerie 207 (2008–2018)
Katalog mapuje jednu dekádu Galerie 207, která vznikla v roce 2008 v Ateliéru intermediální konfrontace jako výstavní a pedagogická platforma na akademické půdě UMPRUM. Zprvu se jednalo o ateliérovou iniciativu, která se zanedlouho etablovala jako jedna ze stěžejních na umělecké scéně a posléze se osamostatnila i v rámci školy. V říjnu 2018 tomu bude deset let od zahájení provozu. Koncepce knihy a její grafické zpracování je odvozeno od konkrétní formy galerijní činnosti a její profesionalizace, reprezentované lineárním řazením výstavních projektů nepřetržitou řadou od nejstaršího po nejmladší. Grafika Anežka Hrubá Ciglerová.
……………………………………………
MgA. Petr Krátký vede nezávislou Galerii 207 při UMPRUM. S prací Pentaton se dostal do finále mezinárodní soutěže Szpilman Award, v roce 2014 pak bylo Krátkého portfolio zařazeno galerií Chimera project mezi deset nejzajímavějších profilů na internetové platformě works.io.   

  

Milena Bartlová
Retrospektiva. Vybrané studie k dějinám umění 12.–16. a 20. století
Dvacet pět vybraných studií Mileny Bartlové z let 1999–2017 představuje různé možnosti přístupu k interpretaci uměleckých děl českého středověku, renesance i nedávné doby. Autorka je zkoumá jako historické památky, komunikační média i jako čistě výtvarná umělecká díla, všímá si metod uměleckohistorické práce i způsobů zprostředkování umění. Polovina textů dosud vyšla pouze anglicky, jedenáct z nich v zahraničí, některé další v obtížně dostupných publikacích; jeden text je zde publikován poprvé. Grafika Adam Uchytil.
……………………………………………
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. přednáší dějiny umění a muzeologii na UMPRUM a je členkou Katedry teorie a dějin umění. V roce 2013 obdržela Cenu F. X. Šaldy za knihu Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Je autorkou výboru komentářů Obrazy a události 2010–2012 (UMPRUM 2012), knihy o umění doby husitské Pravda zvítězila: výtvarné umění a husitství 1380–1490 a spoluautorkou a editorkou katalogu Budování státu (UMPRUM 2015) a Co bylo Československo? (UMPRUM 2017). Publikuje v českých i zahraničních vědeckých časopisech a sbornících; píše kritiku a kulturně-politickou publicistiku pro Art+Antiques, A2, Artalk.cz.

  

Jan Kratochvil (ed.)
Adéla Matasová. Interface
Dlouholeté pedagogické působení Adély Matasové na UMPRUM a dalších uměleckých školách položilo základ novomediální a intermediální praxe v lokálním uměleckém kontextu. Matasová zahájila svoji pedagogickou praxi na UMPRUM hned v polistopadových změnách školy a setrvala až do roku 2003 jako vedoucí Ateliéru prostorové tvorby a alternativních technik. Její osobitá vize formovala řadu výrazných osobností českého umění napříč několika generacemi. Cyklus souborných výstav prací studentů je tak formou zhodnocení jejího působení a vlivů, které v průběhu své činnosti rozšířila, stejně tak je vizí směřování současného českého umění. Výstup ve formě tištěného katalogu nabízí další, krátkodobost výstavy přesahující komentář vyslovený samotnou Matasovou, předními teoretiky českého umění i jejími bývalými studenty. Nabízí historizaci dosud pramálo zmapovaného období nedávné historie vývoje současných uměleckých tendencí a jejich budoucího rozvoje. Grafika Tomáš Moravec.
……………………………………………
Mgr. Jan Kratochvil vystudoval estetiku na Filozofické fakultě MU v Brně, poté teorii umění na UMPRUM. Věnuje se kurátorství a umělecké kritice. Pravidelně spolupracuje s Artalk.cz a A2. V loňském roce se podílel na projektu Moving Image v Národní galerii v Praze, kde se zaměřil na současný film, video a další podoby „pohyblivého obrazu“ v současném světovém umění. 

 

Sylva Petrová
České sklo / Czech Glass
Publikace je 2. rozšířeným a revidovaným vydáním z roku 2001, jehož podstatná část byla zničena při povodních a mezi odbornou i laickou veřejnost se dostala pouze sporadicky. Prioritně se publikace věnuje vývoji výtvarných forem části české sklářské produkce, která bývá nazývána autorským sklem (skleněnou plastikou a tvorbou objektů) nebo také individuálním designem. Analyzuje specifickou sklářskou disciplínu, která svým časným zrodem, šíří a uměleckými výsledky předběhla vývoj ve světě o řadu let, a je proto stále vysoce aktuální. Kniha dokumentuje a analyzuje zrod fenoménu českého autorského skla po roce 1945 v kontextu dobových souvislostí, ale také sumarizuje důležité milníky českého skla před 2. světovou válkou, které pozdější vývojovou etapu předznamenaly. Jde o jedinou odbornou publikaci svého druhu, pojatou do značné míry encyklopedicky, vybavenou proto i rozsáhlým dokumentačním materiálem. Kromě vlastních textů obsahuje 360 barevných fotografií nejvýznamnějších dobových děl více než stosedmdesáti českých sklářů, jejich životopisy, portréty a bibliografické údaje. Grafika Rostislav Vaněk. Vychází v české a anglické jazykové mutaci.
……………………………………………
Prof. PhDr. Sylva Petrová, Ph.D. je mezinárodně uznávaná kurátorka, vědecká pracovnice, publicistka a vysokoškolská pedagožka, znalkyně soudobého uměleckého skla. Je emeritní profesorkou Univerzity v Sunderlandu ve Velké Británii, kde do roku 2012 zároveň zastávala funkci ředitelky Institutu pro mezinárodní výzkum skla (IIRG). Během své praxe v oboru napsala osm samostatných knih a publikovala více než sto článků v odborných periodikách.

  

Juraj Horváth, Michaela Kukovičová (eds.)
Vzorky aneb Kniha o knihách
Kniha mapuje historii vydávání tiskovin, které vznikly na půdě Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM, autorské knihy, komiksy, ziny, ilustrované texty, experimentální zlomky a noviny, individuální i kolektivní projekty. Jde o podstatné ukázky z nedávných dějin, kdy se kniha i samotné publikování změnily. Ukazuje, proč tomu tak je a jak tento vývoj probíhal. Archiv doplňují aktuální rozhovory s absolventy ateliéru a jejich biografie, nechybí ani ukázky z autorské tvorby. Grafika Jan Čumlivski, Juraj Horváth.
……………………………………………
Doc. MgA. Juraj Horváth je vedoucím Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM (od roku 2003). Věnuje se kresbě, grafice, grafickému designu, ilustraci a vydávání knih pro děti a mládež v svém nakladatelství Baobab. Stojí za pouličním projektem POPROSVET. Od roku 2000 je autorem vizuálního stylu MFDF Ji.hlava. Ilustroval a graficky upravil desítky knih. Mnohokrát získal ocenění Nejkrásnější česká kniha. Za knihu Příběhy z Parní lázně získal v roce 2001 na knižním veletrhu v Lipsku cenu Nejkrásnější kniha světa.
……………………………………………
MgA. Michaela Kukovičová je odbornou asistentkou Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM. Věnuje se knižní a časopisecké ilustraci, animaci i režii videoklipů a krátkých filmů. Vede dětské výtvarné dílny. Spolupracuje s grafickým studiem ReDesign. Její práce znovuoživují poetistický i pop-artový způsob zacházení s nalezeným materiálem, přitom jsou hravé a často překvapivé. Za knihu To je Praha obdržela Čestné uznání na prestižním festivalu Bologna Children’s Book Fair.  

 

Helena Jarošová
Jak rozumět odívání a módě. Kapitoly o dějinách a teoriích oděvu a módy
Tato knížka uvádí na pravou míru značně rozšířený názor, jenž ztotožňuje oděv s módou a módu s oděvem. V dosavadních knižních titulech dlouhodobě převažuje přístup zaměřený na popis vizuálních znaků oděvních mód a posloupnost jejich změn. Sledovaná problematika se zaměřuje jak na obecně evropskou – a z ní hlavně francouzskou – oblast, tak i na českou situaci. Cílem je především osvětlit jak sociálně, psychologicky a esteticky významnou problematiku oděvu a odívání, tak i módu jako na jedné straně relativně autonomní instituci a na druhé straně fenomén rázu sociálního, ekonomického a uměleckého. Historické přístupy v některých kapitolách nabývají na samostatnosti (Česká móda po roce 1918), především však v celku knihy i v jednotlivých kapitolách se historie prolíná s otázkami teoretickými. Objevují se sondy do středověké a aristokratické módy období před Francouzskou revolucí 1789, následujícího 19. století, v němž zrod modernity přidal módě na významu a vážnosti. Převažuje 20. století, nechybí ani výhledy do budoucnosti a kritika módy. Knížka je vhodnou příručkou pro obory odívání a módy, textilu, divadelního a filmového kostýmu, zaujme humanitně zaměřené studenty a vědce, žurnalisty a v neposlední řadě i širokou veřejnost uživatelů oděvu. Grafika Nikola Klímová.
……………………………………………
PhDr. Helena Jarošová, Ph.D. vyučuje na UMPRUM sociologické, psychologické a filozofické teorie fenoménu módy a dějiny evropského kostýmu a módy 17.–20. století. Je autorkou knížky Filozofie těla (UMPRUM 2013; 2. doplněné a revidované vydání 2017). Působí též na Katedře estetiky FF UK. 

 

Milena Bartlová
Průvodce studiem dějin umění středověku
Publikace je základní učebnicí pro studující dějin umění i dalších kulturně-historických oborů a je jediným učebním textem tohoto druhu v češtině. Obě vydání z let 2003 a 2010 jsou dlouhodobě rozebraná. Nakladatelství UMPRUM učebnici vydává v revidované a aktualizované podobě doplněné o obrazový doprovod, který v původním vydání chyběl, a to ve formátu e-knihy. Grafika Viktor Janoušek.
……………………………………………
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. přednáší dějiny umění a muzeologii na UMPRUM a je členkou Katedry teorie a dějin umění. V roce 2013 obdržela Cenu F. X. Šaldy za knihu Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Je autorkou výboru komentářů Obrazy a události 2010–2012 (UMPRUM 2012), knihy o umění doby husitské Pravda zvítězila: výtvarné umění a husitství 1380–1490 a spoluautorkou a editorkou katalogu Budování státu (UMPRUM 2015) a Co bylo Československo? (UMPRUM 2017). Publikuje v českých i zahraničních vědeckých časopisech a sbornících; píše kritiku a kulturně-politickou publicistiku pro Art+Antiques, A2, Artalk.cz

 

Jitka Škopová (ed.)
Aš po Užhorod
Tento projekt je propojením výzkumu osudů podnikatelských rodin, které stály u zrodu založení první republiky, se současnou uměleckou tvorbou v tak významném a dynamickém oboru, jakým je textilní design. Rodinné bohatství, které bylo plodem mnohaletého úsilí a které přinášelo kulturní obohacení a rozkvět v daných průmyslových oblastech, bylo v samotném závěru první republiky postupně znehodnocováno. Profesionálové, kteří do té doby republice umožňovali ekonomický růst a rozvoj, byli radikálně nahrazeni amatéry s minimálními zkušenostmi. Ti vývoj podniků díky nulovým zkušenostem zbrzdili či zcela pozastavili. Některé podniky tak zanedlouho po zestátnění dokonce zcela zanikly. Výstupem je unikátní textilní design, propojující vybrané obory v návaznosti na využití konkrétní produkce dané firmy: Preciosa – skleněná bižuterie a textil, Petrof – hudba a akustická textilní stěna, Ottova mýdlárna – mýdlo a koupelnový set, Semenářství Vaněk – textilní vlákna a biodegradabilní textilie, Lázně Luhačovice – nové pojetí hydrogelu. Vydání knihy doprovodí putovní výstavu, která připomene význam a otisk vybraných rodin v lokálním prostředí. To vše při příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa v roce 1918. Grafika Petr Krejzek.
……………………………………………
MgA. Jitka Škopová v roce 2001 absolvovala Ateliér textilní tvorby UMPRUM, kde od roku 2009 působí jako vedoucí. Tato umělkyně se zabývá navrhováním textilních dezénů, produktovým designem, spolupracuje s výrobci, architekty a módními návrháři. Její tvorba je zastoupena ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Moravské galerie v Brně. Roku 2006 obdržela ocenění Dobrý design. Se svými studenty pravidelně vystavuje na prestižních festivalech a veletrzích (The London Design Festival, Vienna Design Week, Salone Internazionale del Mobile Milano, Grand Prix Mobitex Brno, Heimtextil Frankfurt am Main či Mezinárodní trienále gobelínů v Lodži). Je editorkou katalogu Textil a experiment (UMPRUM 2016).

 

kol. Ateliéru architektury II
Edice A2 UMPRUM / 2. díl. Index
Knížka Ateliéru architektury II je shrnutím výsledků výukového programu a posouzení taktik výuky a socializačních triků se záměrem vytvořit motivační, komunikační a pracovní prostředí pro studenty a pro jejich co nejefektivnější profesní vývoj. Je pohledem zpět a kritickým zhodnocením smyslu práce určeným jak pro studenty, tak pedagogy. Obsahem je celé spektrum témat, prezentovaných specifickými ukázkami individuálních výkonů jednotlivých studentů. Součástí pak jsou též reakce a recenze osobností architektonického a pedagogického prostředí (Sami Rintala, Adam Gebrian, Vladimír Šlapeta, Fernando Comas, Emil Přikryl, Tomáš Novotný, Eduardo Samper). První materiály Edice A2 vyšly pod názvy UMPRUMUMPRUM, Praha/Štúdia mesta a Projekt zima 2015 v roce 2017. Grafika Matyáš Machat.
……………………………………………
Ateliér architektury II: kompletní architektura – celé spektrum architektonických dovedností s přesahy do souvisejících oborů. Architektura v co možná nejširších souvislostech. Současná či futuristická architektura s věcným vztahem k realitě. Svoboda, zodpovědnost…

 

Lukáš Kijonka (ed.)
Název knihy: / Autor názvu:
Petr Babák je již více než 25 let jednou z nejvýraznějších postav v oboru grafického designu ve střední Evropě. Jako profesor pražské UMPRUM ovlivňuje a přímo formuje tuto disciplínu. Založil studio Laboratoř, je autorem řady esejů a recenzí. Babák v knize svým osobitým jazykem popisuje procesy vzniků jednotlivých realizací. Od studentských projektů přes období spolupráce s Tomášem Machkem až po současnou tvorbu studia Laboratoř. V něm zkoumá hranice grafického designu se svými spolupracovníky, mnohdy vzešlými právě z řad bývalých studentů (především Lukáš Kijonka, Michal Krůl, Jan Matoušek, Václav Matoušek, Richard Rozhoň, Jaromír Skácel, Tereza Šerá). Kniha tak zároveň prezentuje vývoj Babákovy práce od projektů na pomezí volného umění a grafického designu až po návrhy konkrétních knih a knižních edic, designu výstav, komplexních vizuálních identit měst, institucí či orientačních systémů budov. Babák projekty seřadil od nejmilejších po nejméně oblíbené, vlastní různorodou tvorbu zaznamenává formou vyplňování totožných dotazníků. Kniha zpřítomňuje nejen realizace, ale i prostor studia Laboratoř fotografiemi Filipa Beránka. Součástí publikace je také pohled Babákových spolupracovníků, studentů, oborových teoretiků, zadavatelů i kritiků jeho tvorby. Grafický design Lukáš Kijonka.
……………………………………………
BcA. Lukáš Kijonka je grafický designér a pedagog na Fakultě výtvarných umění VUT, kde vede Ateliér grafického designu 1. Pracuje ve studiích Kolektiv a Laboratoř. Jeho práce jsou uznávány u nás i v zahraničí a pravidelně publikovány ve výběrech nejlepších světových grafických studií. Je držitelem řady ocenění, například European Design Awards (2017) či Nejkrásnější kniha roku (2014).