GDPR

Zpracování osobních údajů - Studenti


1.    Jaké údaje zpracováváme?
Ve vašem případě zpracovává  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (dále též jen „UMPRUM“) následující osobní údaje obsažené v matrice studentů:
-    jméno a příjmení, popřípadě další jména a rodné příjmení,
-    rodné číslo,
-    stav,
-    adresa místa trvalého pobytu,
-    u cizinců též datum narození, pohlaví, adresa místa hlášeného pobytu v České republice a státní občanství,
-    údaje o studiu a jeho průběhu (zápis do studia, předchozí vzdělání, studijní program a forma studia, zápis do vyššího ročníku nebo dalšího bloku, složená státní zkouška a udělený akademický titul, přerušení studia, ukončení studia, číslo vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu, byl-li vydán),dále též kontaktní údaje (telefonní a e-mailové spojení), Vaše fotografie a údaje o Vašem hodnocení v průběhu studia a také údaje o Vašich autorských dílech vytvořených v rámci plnění studijních nebo pracovních povinností nebo v souvislosti s ním.

2.    Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
V případě údajů obsažených v matrice studentů je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění zákonné povinnosti, která pro UMPRUM vyplývá ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoVŠ“).
V případě Vašich kontaktních údajů, Vaší fotografie a údajů o Vašich autorských dílech je poskytnutí Vašich údajů nezbytné pro účely zajištění Vašeho studia na UMPRUM.
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu Vašeho studia na UMPRUM pro účely zajištění studia a pro účely splnění právní povinnosti dle ZoVŠ a v případě údajů obsažených v matrice studentů dále též po jeho ukončení na základě zákonné povinnosti dle ZoVŠ (tyto údaje jsou archiváliemi dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
UMPRUM v současnosti neprovádí zpracování Vašich osobních údajů formou rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

3.    Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?
Vaše osobní údaje předává UMPRUM pouze:
-    Ministerstvu, v rámci plnění zákonné povinnosti, která pro UMPRUM vyplývá ze ZoVŠ,
-    v případě údajů obsažených v matrice studentů každému, kdo osvědčí právní zájem (ke splnění povinnosti dle § 88 odst. 6 ZoVŠ ),
-    Dopravnímu podniku hl.m. Prahy, a.s. za účelem vyhotovení studentských časových jízdenek
a dále subjektům zajišťujícím pro UMPRUM podpůrné činnosti – vedení databáze studentů (vč. vydávání přístupových karet, vydávání ISIC průkazů). Těmito subjekty jsou Univerzita Karlova a GTS International s.r.o.
Žádným dalším osobám UMPRUM Vaše osobní údaje nezpřístupňuje.

4.    Vaše práva dle platné právní úpravy
Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:
-    právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,
-    právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, nepřesné, či neúplné,
-    právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
-    právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
-    máte též právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytli a které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
-    kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93 Staré Město, či e-mailem na adrese:   jan.michl@vsup.cz.

V Praze, 1.5. 2018
PhDr. Jan Michl – vedoucí oddělení spisové a archivní služby

Zpracování osobních údajů - Zaměstnanci

1.    Jaké údaje zpracováváme?
Ve vašem případě zpracovává Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (dále též jen „UMPRUM“) v informačním sytému na základě zákoníku práce a zákonů souvisejících, zejména zákona o daních z příjmu, zákona o nemocenském pojištění,  zákona o organizaci sociálního zabezpečení a zákona o zaměstnanosti následující osobní údaje:
-    příjmení a jméno (resp. všechna aktuální příjmení a jména, je-li jich více),
-    tituly před jménem, tituly za jménem,
-    rodné číslo,
-    datum narození (je automaticky odvozováno z rodného čísla), pohlaví (je automaticky odvozováno z rodného čísla),
-    státní příslušnost,
-    adresa trvalého pobytu a její změny po dobu pracovněprávního vztahu,
-    adresa pobytu v ČR (u osob nemajících trvalý pobyt v ČR) a její změny po dobu pracovněprávního vztahu,
-    adresa pro doručování písemností,
-    u cizích státních příslušníků číslo povolení k pobytu a údaje o jeho platnosti,
-    u cizích státních příslušníků číslo pracovního povolení a údaje o jeho platnosti.
-    číslo občanského průkazu nebo identifikačního dokladu občana EU/EHS nebo cestovního dokladu,
-    u cizích státních příslušníků číslo daňové identifikace a nositele daně v zahraničí, pokud nejsou daňovými rezidenty,
-    evidence rodinných příslušníků (za účelem úlev na daních z příjmů, zákonných srážek ze mzdy či za účelem evidence mateřské a rodičovské dovolené a s tím související osobní údaje, jako jméno a            příjmení, vztah k zaměstnanci a rodné číslo a v oprávněných případech další údaje vyplývající ze zákona o daních příjmů a souvisejících právních předpisů).
-    místo a stát narození,
-    číslo bankovního účtu,
-    v případě cizinců bez přiděleného rodného čísla rodný kód přidělený ČSSZ a číslo pojištěnce přidělené zdravotní pojišťovnou
-    zdravotní pojišťovna,
-    u cizích státních příslušníků název a adresa nositele a identifikátor cizozemského zdravotního pojištění, pokud je odváděno mimo ČR.
-    počet vyživovaných osob pro určení nezabavitelné částky
-    počet vychovaných dětí,
-    údaje o přiznání důchodu,
-    údaj „adresa pro evidenční listy důchodového pojištění“ (dále „ELDP“); u osob s trvalým pobytem mimo ČR se pro účel ELDP eviduje adresa místa pobytu na území v ČR,
-    příznak snížení důchodového věku,
-    u cizích státních příslušníků název a adresa nositele a identifikátor cizozemského sociálního pojištění, pokud je odváděno mimo ČR.
-    číslo osoby přidělené univerzitou – údaj je generován centrální personální aplikací a nelze jej změnit,
-    univerzitní login – údaj generuje Centrální autentizační služba univerzity,
-    e-mailová adresa přidělená univerzitou,
-    číslo průkazu zaměstnance UMPRUM (obsažené v čárovém kódu na průkazu), datum převzetí průkazu, aktuální stav průkazu a datum poslední změny tohoto stavu.
-    V informačním systému jsou o osobě zaměstnance na základě § 87 písm. j) zákona v souvislosti s vedením registru docentů a profesorů dále povinně evidovány údaje o dosaženém vzdělání, tj. obor a stupeň vzdělání, škola, datum absolvování a dosažený titul.
-    dále též kontaktní údaje (telefonní a soukromé e-mailové spojení), a údaje o Vašem pracovním a mzdovém zařazení.

2.    Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
V případě údajů obsažených v informačním systému je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění zákonné povinnosti, která pro UMPRUM vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
V případě Vašich kontaktních údajů, Vaší fotografie je poskytnutí Vašich údajů nezbytné pro účely zajištění pracovního provozu na UMPRUM.
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu Vašeho pracovního poměru na UMPRUM pro účely zajištění účely splnění právní povinnosti a v případě údajů obsažených v informačním systému dále též po jeho ukončení na základě zákonné povinnosti (tyto údaje jsou archiváliemi dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
UMPRUM v současnosti neprovádí zpracování Vašich osobních údajů formou rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

3.    Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?
Vaše osobní údaje předává UMPRUM pouze:
-    Ministerstvu práce a sociálních věcí, resp. Úřadu práce a ČSSZ, v rámci plnění zákonné povinnosti, která pro UMPRUM vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
-    zdravotní pojišťovně,
-    Finančnímu úřadu ČR ,
-    poskytovateli pracovně-lékařských služeb,
-    externí mzdové účetní
a dále subjektům zajišťujícím pro UMPRUM podpůrné činnosti – vedení databáze zaměstnanců (vč. vydávání přístupových karet, průkazy ITIC). Těmito subjekty jsou Univerzita Karlova a GTS International s.r.o.
Žádným dalším osobám UMPRUM Vaše osobní údaje nezpřístupňuje.

4.    Vaše práva dle platné právní úpravy
Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:
-    právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,
-    právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, nepřesné, či neúplné,
-    právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
-    právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
-    máte též právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytli a které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
-    kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93 Staré Město, či e-mailem na adrese:   jan.michl@vsup.cz.

V Praze, 25.5. 2018
PhDr. Jan Michl