Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008554

 

MODERNIZACE VYBAVENÍ UMPRUM

 

je spolufinancován Evropskou unií

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 

Projekt řeší modernizaci technologického vybavení ateliérů/dílen UMPRUM, ve kterých probíhá výuka a dalších prostor školy využívaných napříč studijními programy, včetně vybavení HW a SW. Součástí projektu je i pořízení elektronické informační databáze, která zpřístupní informace o nových materiálech a technologiích v tvůrčích odvětvích.

 

Cílem projektu je celková modernizace vybavení studijního prostředí na UMPRUM, včetně zajištění přístupu k informacím o nových materiálech a technologiích v tvůrčích odvětvích co nejširšímu okruhu studentů. Výsledkem by měla být profesionalizace a modernizace celého výukového procesu, větší možnost navázání spolupráce s aplikační sférou a lepší uplatnitelnost studentů v praxi díky zapojení moderních technologií do výuky.

UMPRUM plní pomocí aktivit řešeného projektu svou vizi být moderní institucí opírající se o inovativní, efektivní a bezpečné technologické zázemí a upevní si pozici mezi klíčovými institucemi generujícími nové praktické i teoretické přístupy v oblastech architektury, designu, užitého a volného umění na národní i mezinárodní úrovni.

 

 

Výše finanční podpory 7 170 350 Kč. 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační prograVýzkumvývoj a vzdělávání


 

 

 

Projekt

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002429

 

ROZVOJ EFEKTIVNÍCH PRINCIPŮ ŘÍZENÍ NA UMPRUM

 

je spolufinancován Evropskou unií

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 

 

 

Projekt strategického řízení v prostředí umělecké veřejné vysoké školy povede  ke srozumitelně definované strategii systémového řízení sdílené napříč institucí. Tato strategie se bude opírat o jasně stanovené dlouhodobé cíle i směry rozvoje, které vyplynou z analýzy silných a slabých stránek v jednotlivých oblastech činnosti instituce a bude definovat účinné motivační nástroje pro zvýšení aktivity širší akademické obce při formulaci strategických cílů v oblasti řízení i jejich naplnění.

 

Cílem projektu je vytvoření ucelené strategie řízení UMPRUM tak, aby odpovídala současným nárokům na řízení veřejné instituce a zároveň respektovala specifické procesy umělecké vysoké školy, které se v mnoha ohledech liší nejen od universit a vysokých škol, ale i od uměleckých fakulta omezené kapacity v oblasti administrativní a servisní. Tato strategie se bude opírat o nově vytvořený a provázaný systém vnitřních předpisů a norem, které vzniknou pomocí jednotné metodiky pro tvorbu interních dokumentů, a to od předpisů definovaných zákonem až po normy charakteristické pouze pro umělecké vzdělávání, případně předpisy výjimečné, které se stanou důležitou součástí přípravy UMPRUM na akreditaci podle nových standardů. Nově vzniklé interní předpisy a normy musí odpovídat platným standardům a měly by v maximální možné míře zefektivnit řízení i provoz UMPRUM tak, aby minimalizovaly dopady stále narůstajícího administrativního zatížení veřejných vysokých škol a snížily současný podíl operativního řízení ve prospěch řízení strategického. Základem pro vznik jednotné metodiky pro tvorbu interních předpisů bude důkladná revize stávajících a poněkud atomizovaných předpisů i norem a popsaných i nepopsaných procesů v jednotlivých oblastech činnosti školy. Nově vznikající předpisy a normy budou v průběhu tvorby konzultovány se zástupci akademické obce s cílem podpořit jejich aktivní účast nejen při formulaci nových a aktualizaci stávajících předpisů, ale i během jejich zavádění a ověřování v praxi, a následně tak zvýšit zájem o strategické řízení UMPRUM.

 

Výsledkem projektu by mělo být snížení míry operativního řízení instituce a zavedení základních principů strategického řízení ve všech oblastech její činnosti, což by mělo vést ke zvýšení efektivity řídících procesů, eliminaci nežádoucích duplicit v procesech řízení, optimalizaci podpůrných a administrativních činností, prohloubení interní komunikace a většímu zapojení členů akademické obce do procesů řízení i jejich pocitu spoluodpovědnosti za budoucí rozvoj UMPRUM. Nepochybně vítanou změnou bude snadno dostupný, jednotný a provázaný systém interních předpisů a norem, který by měl zřetelně formulovat pravidla, odpovědnosti, postupy i případné sankce a srozumitelně popsat procesy uvnitř instituce. Také jednotné metodiky pro stanovení silných a slabých stránek školy, míry rizik a hrozeb jak vnitřních tak vnějších, spolu s metodikou pro pravidelné sebehodnocení instituce navržené s ohledem na specifika uměleckého vzdělávání i metodikou formulující jednotné zásady pro vznik interních předpisů zvýší jistě úroveň práce nejen řídící.

 

Dotace může být poskytnuta až do výše 13 047 158, 27 Kč.

 

 

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání