Škola

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná škola bývalých postkomunistických zemí, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť. V celosvětovém hodnocení QS World University Rankings už třetím rokem obhajuje pozici mezi 50-100 nejprestižnějšími uměleckými školami světa.

Historie

Uměleckoprůmyslová škola v Praze (UPŠ) byla založena v duchu idejí Gottfrieda Sempera. Semper stavěl na dosavadní umělecké zkušenosti lidstva a hledal syntézu uměleckého a technického. Jako teoretik architektury se snažil nalézt společné vyústění umělecké a technicky konstrukční složky, sladit umělecký koncept jak s vědeckou a technickou prací, tak s prací řemeslníků. Architektura staveb pro něj představovala centrální druh umělecké tvorby, užitné umění pak další druhy. Za podstatu architektury považoval princip tektoniky a tradiční symboliku forem, která teprve otevírá cestu dalšímu vývoji.

 


Číst více...

Medailony osobností

Medailony osobností historie školy z let 1885-1939

Projekt vznikl v rámci jednosemestrálního semináře k dějinám designu, který absolvovali studenti prvního ročníku teoretického programu pod vedením Lady Hubatové-Vackové (Klára Brůhová, Tereza Jindrová, Jan Kratochvil, Tomáš Klička, Eliška Kubínová, Adéla Procházková, Jitka Šosová, Jana Vinšová, Pavla Zámečníková, Kristýna Zámečníková).

Jsou zde představeni všichni ředitelé a rektoři z let 1885-1939 a výběr významných pedagogů - umělců, ale také teoretiků umění. Jako časový horizont bylo určeno období od založení školy do počátku druhé světové války. Následující období je otevřeno pro obdobné zpracování; naší snahou je pokračovat v dalších časových etapách (1939-1968) a (1969-1989).

 


Číst více...

Orgány školy

Samosprávnými akademickými orgány Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze jsou Kolegium rektora, Rozšířené kolegium rektora, Umělecká rada, Správní rada a Akademický senát.

Vedení školy

Rektor
prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

Prorektorka pro věci studijní
Ing. Jarmila Kemrová

Prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci
doc. MgA. Radek Sidun

Prorektor pro vědu a výzkum
Mgr. Zdeněk Bezecný, PhD.

Kvestor
Mgr. Petr Pelcl

Předseda akademického senátu
doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D.