Akademický senát

AKADEMICKÝ SENÁT UMPRUM

Činnost AS VŠUP upravuje jednak zákon č. 111/1998 Sb. (tzv. Vysokoškolský zákon) v § 8 a 9 především však Volební a jednací řád akademického senátu, který je vnitřním předpisem VŠUP v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.

Příslušné vyňaté paragrafy zákona jsou uvedeny níže. Citace je pro potřeby tohoto webu upravena tak, že obecný termín "veřejná vysoká škola" je na všech místech nahrazen výrazem "VŠUP". Vnitřní předpis Volební a jednací řád je k dispozici zde.

Zákon č. 111/1998 Sb.

§ 8
(1) Akademický senát VŠUP je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má nejméně jedenáct členů, z totho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti. Členy akademického senátu VŠUP volí ze svých řad členové akademické obce VŠUP. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Vnitřní předpis VŠUP stanoví zejména počet členů akademického senátu a jejich ustavování a důvody zániku členství v akademickém senátu a případnou neslučitelnost členství v akademickém senátu s výkonem jiných funkcí.
(2) Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora a prorektorů.
(3) Funkční období jednotlivých členů akademického senátu VŠUP je nejvýše tříleté. Je-li student zvolený do akademického senátu VŠUP v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu, může vniřní předpis VŠUP stanovit podmínky, za kterých jeho členství v akademickém senátu nezaniká. Funkční období všech členů akademického senátu VŠUP skončí, jestliže akademický senát po dobu šesti měsíců nekoná podle paragrafu 9. Rektor nepozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.
(4) Zasedání akademického senátu VŠUP jsou veřejně přístupná. Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost rektora je předseda akademického senátu povinen bezodkladně svolat mimořádné jednání akademického senátu VŠUP.

§ 9
(1) Akademický senát VŠUP
a) rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí VŠUP, na základě souhlasného vyjádření nebo orgánů nebo osob stanovených statutem jako vedoucí zaměstnanci VŠUP rozhoduje také o zřízení nebo zrušení společných pracovišť součástí VŠUP
b) na návrh rektora schvaluje vnitřní předpisy VŠUP a jejích součástí
c) schvaluje rozpočet VŠUP předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků VŠUP
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření VŠUP předloží rektor
e) schvaluje hodnocení činnosti VŠUP předložené rektorem
f) schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů umělecké rady VŠUP
g) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se neuskutečňují na fakultách
h) usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce
i) schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti VŠUP a jeho každoroční aktualizaci po projednání v umělecké radě
j) na návrh rektora ruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu soušásti VŠUP anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento vniřní předpis, rozhodnutí nebo úkon v rozporu se zvláštními předpisy nebo vnitřními předpisy VŠUP
(2) Akademický senát VŠUP se vyjadřuje zejména
a) k návrhům těch studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách
b) k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory
c) k právním úkonům, které vyžadují souhlas správní rady VŠUP podle paragrafu 15 odst. 1 písm. a) až d)
d) k podnětům a stanoviskům správní rady VŠUP podle paragrafu 15 odst. 3
(3) O návrzích zejména podle odst. 1 písm. h) se akademický senát VŠUP usnáší tajným hlasováním. Návrh na jmenování rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů akademického senátu VŠUP; návrh na jeho odvolání je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu.