Umělecká rada

Umělecká rada Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
(od 1.2.2019)

Počet členů UR
celkem: 19
z VŠUP: 12
externí: 7
čestný člen: 1

Předseda UR
prof. PhDr. et. PaedDr. Jindřich Vybíral, rektor

Katedra architektury
prof. ing. arch. Ivan Kroupa
prof. ak. arch. Imrich Vaško

Katedra designu
prof. ak. arch. Jiří Pelcl
prof. MgA. Jan Němeček

Katedra volného umění
prof. ak. mal. Jiří David

Katedra užitého umění
doc. ak. soch. Rony Plesl
prof. Liběna Rochová

Katedra grafiky
doc. ak. mal. Karel Haloun
prof. MgA. Petr Babák

Katedra dějin umění a estetiky
Mgr. Cyril Říha, Ph.D.
doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.

 

Čestný člen
prof. ak. arch Jindřich Smetana, emeritní rektor

Odborná veřejnost
PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM Praha
prof. ak. soch. Tomáš Ruller, FAVU VUT Brno
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., FF MU Brno
prof. ing. arch. Karol Weisslechner, emeritní rektor VŠVU v Bratislavě
prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. (FF UK)
prof. ak. mal. Rostislav Vaněk
doc. ak. mal. Tomáš Vaněk, rektor AVU

 

paragraf 11, zákon č. 111/1998 sb.
(1) Členy umělecké rady VŠUP jmenuje a odvolává rektor.
(2) Členy umělecké rady VŠUP jsou významní představitelé oborů, v nichž VŠUP uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce VŠUP.
(3) Předsedou vědecké rady VŠUP je rektor.

paragraf 12, zákon č. 111/1998 sb.
(1) Umělecká rada VŠUP
1. projednává dlouhodobý záměr VŠUP,
2. schvaluje studijní programy,
3. vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
(2) Umělecká rada VŠUP se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží rektor.