Bakalářské studium

Obecné informace

  • Kód programu: B8206
  • Délka studia: 4 roky
  • Forma studia: prezenční
  • Průběh studia: ateliérová výuka s řadou doprovodných disciplín a přednášek z dějin umění a estetiky
  • Závěr studia: státní závěrečná zkouška z dějin umění (SZZ z DU), obhajoba bakalářské práce
  • Udělený akademický titul: bakalář umění (ve zkratce BcA.)

 

Bakalářské studium je koncipováno jako čtyřleté a jednotlivé ateliéry se profilují v různých segmentech oborů designu, grafiky a vizuální komunikace a výtvarné tvorby.

Těžištěm vzdělávacího procesu je  ateliérová výuka, ve které se prolíná umělecký koncept s technickou a řemeslnou prací. Důraz je kladen na získání teoretických i praktických znalostí a dovedností oboru, studenti si osvojí si základních principy tvorby a jejich aplikaci v tvůrčím autorském postupu

Ateliérová výuka

·         semestrální: trvající 12 týdnů, kdy se při řešení semestrálních úloh různé délky a náročnosti setkávají studenti všech ročníků a obou stupňů jednoho ateliéru,

·         klauzurní projekt: třítýdenní práce, kterou řeší a obhajuje každý student zcela samostatně.

Principem výuky je kromě zvládnutí znalostního a dovednostního základu daného oboru, také osvojení si koncepčního myšlení, práce pomocí experimentu, schopnost analýzy zadání a jeho zpracování do volné či jiné požadované formy.