Teorie a dějiny moderního a současného umění

Teorie a dějiny moderního a současného umění

 • Název studijního programu: Teorie a dějiny moderního a současného umění
  Kód studijního programu: P0288D320002
  Specializace: bez specializací
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma studia: prezenční i kombinovaná
  Platnost akreditace do: 09.06.2031
  Průběh studia: podle individuálního studijního plánu sestaveného po dohodě se školitelem, obsahuje přednášky, semináře i konzultace
  Oblast vzdělávání: Vědy o umění a kultuře
  Profil: akademicky zaměřený
  Závěr studia: Státní doktorská zkouška, Obhajoba disertační práce
  Udělený akademický titul: doktor (ve zkratce Ph.D.)

Studijní obor má vychovávat erudované kritiky, teoretiky, historiky, kurátory nebo pedagogy, schopné uplatnit získané poznatky a přístupy jak v příslušné oblasti uměleckého provozu, tak v akademickém výzkumu. Posluchači jsou připravováni na práci v muzeích, galeriích, vědeckých institucích, ale také ve studiích i ateliérech zabývajících se designem a novými obrazovými médii. Zároveň se absolventi mohou uplatnit při formování odborného diskursu ve velmi zanedbaném oboru výtvarné kritiky a publicistiky. Příležitost pro absolventy nabízí také umělecké školství, které vykazují velký deficit odborníků hlavně na současné umění a design.

Cíl studia

Cílem studia v doktorském studijním programu je dosažení vědecké kvalifikace v oboru teorie a dějin umění, designu a architektury se zaměřením na moderní a současné období (od rozvoje industriálního kapitalismu do současnosti). Studenti se naučí porozumět aktuálním metodologickým směrům v oboru, samostatně je vědecky aplikovat na porozumění objektu svého studia a ve výsledku objevně a inovativně interpretovat uměleckou tvorbu a kulturní dědictví. Studijní program k tomu poskytuje speciální znalosti a seznamuje se speciálními metodami, stejně jako zprostředkuje detailní historické poznání sociálního, kulturního a ideového kontextu. Jedinečnost studia na umělecké škole přináší hlubší obeznámení s praktickou i kreativní stránkou produkce umění, architektury a designu, a tak rozšiřuje kompetence absolventa. Program těží nejen z potenciálu synergie uměleckého a vědeckého výzkumu, ale rovněž z plodné diferenciace na spíše historiograficky zaměřené práce a prácespíše teoretické.

 

Absolvent/ka studijního programu po úspěšném ukončení studia dokáže:

·         porozumět aktuálním metodologickým směrům v oboru a samostatně je aplikovat na porozumění objektu svého studia;

·         přicházet s vědecky originálními a inovativními interpretacemi umělecké tvorby a kulturního dědictví;

·         pochopit a analyzovat podmínky praktické i kreativní stránky produkce umění, architektury a designu;

·         kreativně uplatnit poznatky a přístupy získané při studiu nejen v příslušné oblasti uměleckého provozu, ale zejména jako nová zjištění a postupy ve vědeckém výzkumu;

·         písemně, verbálně i v ukazovacím modu výstavy a publikace prezentovat vědecké výsledky, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce produkčně-organizační;

·         podílet se na formování vědeckého a odborného diskursu v oboru výtvarné teorie a kritiky v tuzemsku i zahraničí; organizovat a vést týmové projekty, vypracovat grantové přihlášky.

 

 

Výuka ve studijním programu Teorie a dějiny moderního a současného umění probíhá pod katedrou:

Katedra teorií a dějin umění