Teorie a dějiny moderního a současného umění

Teorie a dějiny moderního a současného umění

  • Forma: prezenční x kombinovaná
  • Vyučovací jazyk: čeština
  • Délka studia: 4 roky
  • Typ studia: doktorský
  • Titul: Ph.D.
  • Kód oboru: 8101V007

Doktorské studium připravuje posluchače k vědeckému bádání a samostatné teoretické či kritické aktivitě v oblasti moderního a současného umění, architektury a designu. Obor poskytuje speciální znalosti a seznamuje se speciálními metodami, jež jsou nutné pro analýzu a  interpretaci moderního a současného umění. Studijní program má posluchačům zprostředkovat detailní kulturně a ideově historické znalosti, stejně jako intimní blízkost k umělci i k uměleckému procesu a v neposlední řadě schopnost „uvědomělého vidění“ díla. Přednášky i konzultace budou směřovat k tomu, aby se doktorandi seznámili s aktuální uměleckohistorickou metodologií a zároveň byli schopni do ní integrovat svou účast na kulturních hodnotách a normách současnosti.

Studijní obor má vychovávat erudované kritiky, teoretiky, historiky, kurátory nebo pedagogy, schopné uplatnit získané poznatky a přístupy jak v příslušné oblasti uměleckého provozu, tak v akademickém výzkumu. Posluchači jsou připravováni na práci v muzeích, galeriích, vědeckých institucích, ale také ve studiích i ateliérech zabývajících se designem a novými obrazovými médii. Zároveň se absolventi mohou uplatnit při formování odborného diskursu ve velmi zanedbaném oboru výtvarné kritiky a publicistiky. Příležitost pro absolventy nabízí také umělecké školství, které vykazují velký deficit odborníků hlavně na současné umění a design.

Cíl studia

-          Absolvent se může stát kurátorem sbírek galerií a muzeí zaměřených na moderní a současné umění, architekturu a design, nebo takové oddělení vybudovat. Bude schopen formulovat specifický sběrný, prezentační a komunikační  program těchto sbírek, nejenom v institucích, ale např. i výrobních podniků,  které design produkují. Jako kurátor bude schopen  připravit  a organizovat výstavy a být  editorem jejich katalogů.

-          Jako kritik a teoretik bude formulovat vstup této oblasti do obecného povědomí prostřednictvím teoretických statí, odborného tisku a periodik, která se kritikou a teorií umělecké tvorby zabývají. Bude schopen formulovat jejich problémy z hlediska širších myšlenkových souvislostí i z hlediska proměn životního stylu, sociálních kontextů a technologií. S tímto vzděláním může pracovat též jako redaktor nakladatelství zaměřených na tyto obory.

-          Jako pedagog, odborně vzdělaný kritik, teoretik a historik přispěje k tomu, že se z oblasti moderního a současného umění, jakož i architektury a designu stane plně etablovaný akademický obor.

Studium prohlubuje historické vědění absolventů magisterských programů, jejich smysl pro precizní stylovou kritiku, vědomí problémů duchovních dějin, jakož i posiluje jejich kompetence v oboru znalectví. Nadto se má absolvent oboru etablovat jako kritická autorita, která zaujímá nový, produktivní vztah k současné umělecké praxi a jejím producentům, aby se tak aktuální umění změnilo z pouhého předmětu rituální chvály umělce v aktivní součást vědeckého projektu.