Výtvarná umění

  • Forma: prezenční x kombinovaná
  • Vyučovací jazyk: čeština
  • Délka studia: 3 roky
  • Typ studia: doktorský
  • Titul: Ph.D.

V tomto studijním programu může uchazeč volit mezi čtyřmi studijními obory

  • Architektonická tvorba - 8206V001
  • Design  - 8206V100
  • Výtvarná tvorba - 8206V108
  • Grafika a vizuální komunikace - 8206V106

 

Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a konzultanta. Program a formy teoretické části studia v doktorském studijním programu stanoví Katedra teorie a dějin umění, a to každému studentu individuálně, vzhledem k zaměření projektu.

Průběh teoretické části studia v doktorském studijním programu je v prvních dvou ročnících kontrolován zápočty nebo zkouškami. Zkoušky se klasifikují známkami: prospěl - neprospěl. Součástí prezenční formy studia v doktorském studijním programu je i podíl na pedagogické činnosti.

Na konci akademického roku je průběh studia hodnocen formou doktorského kolokvia, které má formu veřejné rozpravy a zúčastňují se ho školitelé, konzultanti z Katedry teorie a dějin umění, případně akademická obec a veřejnost.

Cíl studia

Absolventi studijního programu Výtvarné umění by měli být teoreticky fundovaní profesionálové v široké škále oborů výtvarné tvorby. Podle zvoleného oboru se absolvent doktorského studia stane odborníkem s předpoklady výzkumné a inovativní práce v oblasti architektury a designu, volného a užitého umění, nebo grafického designu.

Propojení umělecké tvorby a teoretické reflexe umožňuje absolventům uplatnit se především v oblasti kulturního managementu a aplikovaného výzkumu. Další výraznou oblastí možného uplatnění je pedagogická činnost na uměleckých školách a organizační nebo kurátorské aktivity. Úroveň výtvarné kultury a design životního stylu mohou určovat i jako samostatně činné tvůrčí osobnosti.