Výtvarná umění

Název studijního programu: Výtvarná umění
Kód studijního programu: P0213D310005
Specializace: bez specializací
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Platnost akreditace do: 12. 2. 2032
Průběh studia: podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a konzultanta z KTDU; program a formy teoretické části studia jsou stanoveny studentům individuálně s ohledem na zaměření projektu
Oblast vzdělávání: Umění
Profil: akademicky zaměřený
Závěr studia: Státní doktorská zkouška, Obhajoba disertační práce
Udělený akademický titul: doktor (ve zkratce Ph.D.)

 

Cílem doktorského studia je poskytnout nástroje a dovednosti k tomu, aby byl absolvent schopen nejen inovativně rozvíjet svoji uměleckou tvorbu na vysoké kvalitativní úrovni, ale zároveň ji spojovat s uměleckým nebo umělecko- technologickým výzkumem, s odstupem o ní přemýšlet a formulovat zařazení své umělecké tvorby do současných kontextů nejen uměleckých, ale i teoretických. Ačkoli pro vizuální umělce není verbalizace obvykle přirozený postup, je cílem, aby absolvent dokázal úvahy a sebereflexe komunikovat nejen v osobní prezentaci, ale také v písemném textu, který má odbornou (vědeckou) povahu, a uplatnit je v pedagogické činnosti.

Disertační práce sestává ze dvou plně rovnocenných částí: umělecké (umělecko-technologické) realizace a textu. V rámci svého oboru je tak student schopen posunout svoji tvorbu na kvalitativně vyšší úroveň a zároveň realizovat umělecký (umělecko-technologický) výzkum, přispívat k formování odborného diskurzu a pedagogicky působit. Doktorské studium napomáhá tomu, aby tvůrci byli aktivní, sociálně vnímaví a environmentálně citliví, aby byli schopni týmové spolupráce včetně interdisciplinární a mezinárodní.

Během studia získává student dovednosti při koncipování programu výuky i při její organizaci, čímž se mu otvírá možnost aktivně působit v nejvyšším stupni uměleckého školství. Jedinečnost absolventů doktorského studia na UMPRUM spočívá v interdisciplinaritě školy, která na základě dlouholeté tradice rozšiřuje získané kompetence, poznatky a dovednosti. Stejně jedinečnou součástí tohoto interdisciplinárního prostředí na nejvyšší odborné úrovni je i osvědčený systém těsné spolupráce doktorandů umění se školiteli z Katedry teorie a dějin umění (KTDU).

Cíl studia

Absolvent/ka studijního programu po úspěšném ukončení studia dokáže:

• inovativně rozvíjet svoji uměleckou tvorbu na vysoké a mezinárodně srovnatelné kvalitativní úrovni

• vést individuální nebo týmové projekty uměleckého (umělecko-technologického) výzkumu, včetně mezinárodních a interdisciplinárních

• porozumět aktuálním směrům v oboru a samostatně aplikovat metodologii na porozumění objektu svého uměleckého výzkumu; reflektovat a v odborném textu formulovat zařazení své umělecké tvorby do současných kontextů uměleckých i teoretických

• poskytovat expertní poznatky týkající se předmětu uměleckého (umělecko-technologického) výzkumu

• podílet se na utváření odborného diskurzu svého oboru včetně psaní odborných textů

• pedagogicky působit na vyšších stupních uměleckého školství

Výuka ve studijním programu Výtvarná umění probíhá na těchto katedrách:

Katedra architektury

Katedra designu

Katedra volného umění

Katedra užitého umění I a II

Katedra grafiky