Magisterské studium

Obecné informace

Kód programu: M8206
Délka studia: 6 let
Forma studia: prezenční
Průběh studia: ateliérová výuka s řadou doprovodných disciplín a přednášek z dějin umění a estetiky
Závěr studia: Státní závěrečná zkouška z dějin umění (SZZ z DU), Státní závěrečná zkouška ze stavitelství, Obhajoba diplomové práce
Udělený akademický titul: magistr umění (ve zkratce MgA.)
Poznámka: pouze v oboru architektonická tvorba

Magisterské studium je koncipováno jako šestileté nedělené a jednotlivé ateliéry se profilují v různých oblastech architektonické tvorby.

Těžištěm vzdělávacího procesu je ateliérová výuka, ve které se prolíná umělecký koncept s technickou a řemeslnou prací. Důraz je kladen na získání teoretických i praktických znalostí a dovedností oboru, studenti si osvojí základní principy tvorby a jejich aplikaci v tvůrčím autorském postupu.

 

Ateliérová výuka se dělí na dvě části

– semestrální výuka: trvá 12 týdnů, při řešení semestrálních úloh různé délky a náročnosti se setkávají studenti všech ročníků a obou stupňů jednoho ateliéru,
– klauzurní projekt: třítýdenní práce, kterou řeší a obhajuje každý student zcela samostatně.

V magisterském studiu je důraz kladen na rozvoj osobnosti tvůrce a tvůrčích autorských postupů, opírajících se o znalost základních principů daného oboru. Důležitou součást vzdělávacího procesu tvoří individuální či autorské projekty, v průběhu jejichž zpracování má student prokázat dostatečnou zralost i schopnost plánovat svůj umělecký růst. Vedle toho je studentům nabízena také široká škála teoretických předmětů z dějin umění, estetiky a filozofie umění, stejně jako další volitelné předměty. Součástí studia je i mezioborová stáž, která představuje jedinečnou možnost řešit semestrální úlohy a obhájit klauzurní projekt v ateliéru jiného oboru, případně zahraniční stáž, která může mít formu studijní nebo pracovní.

Obory a specifikace