Specifikace

  • Forma: prezenční
  • Vyučovací jazyk: čeština
  • Délka studia: 6 let
  • Typ studia: Magisterský
  • Titul: MgA.
  • Kód oboru: 8206T001

Magisterské studium je koncipováno jako šestileté a jednotlivé ateliéry se profilují v různých oblastech architektonické tvorby. Cílem neděleného magisterského studia na VŠUP je vychovat všestranně vzdělané absolventy, kteří i po studiu rozvíjejí svou osobnost, v pracovním procesu jsou zárukou dokonalého výsledku, ojedinělé invence, estetické kvality a vysoké sociální citlivosti. Ateliérová výuka, ve které se pojí umělecký koncept s prací vědeckou i technickou, je doplněna výukou povinných předmětů obecného a stavitelského základu, dějin umění i architektury a filosofie umění. Část předmětů si studenti volí z nabídky povinně volitelných a volitelných disciplín, které reflektují oborovou šíři VŠUP od umění volného po designérské specializace. 

Absolventi mají předpoklady pro samostatnou architektonickou praxi a následné získání autorizace České komory architektů v plném rozsahu. Jsou schopni řídit tvůrčí tým, vést projekty a navrhovat nové a netradiční postupy řešení komplexních i dílčích zadání. Jsou vybaveni nejen velmi dobrou znalostí odborných oborových disciplín a schopností jejich tvůrčí aplikace, ale také se dobře orientují v humanitních předmětech, estetice, dějinách i současnosti výtvarného umění. Mají všechny předpoklady pro to, aby pokračovali v doktorském stupni studia, nebo se stal platným členem výzkumného týmu.