Navazující magisterské studium

Výtvarná umění

Kód programu: N8206
Délka studia: 2 roky, 3 roky – pouze obor Architektonická tvorba
Forma studia: prezenční
Průběh studia: ateliérová výuka s řadou doprovodných disciplín a přednášek z dějin umění a estetiky
Závěr studia: Státní závěrečná zkouška z dějin umění (SZZ z DU), Obhajoba diplomové práce
Udělený akademický titul: magistr umění (ve zkratce MgA.)

Navazující magisterské studium oboru je koncipováno jako dvouleté a jednotlivé ateliéry se profilují v různých segmentech oborů architektonické tvorby, designu, grafiky a vizuální komunikace a výtvarné tvorby.

Těžištěm vzdělávacího procesu je ateliérová výuka, ve které se prolíná umělecký koncept s technickou a řemeslnou prací. Důraz je kladen na získání teoretických i praktických znalostí a dovedností oboru, studenti si osvojí základní principy tvorby a jejich aplikaci v tvůrčím autorském postupu.

Ateliérová výuka se dělí na dvě části:
– semestrální výuka: trvá 12 týdnů, při řešení semestrálních úloh různé délky a náročnosti se setkávají studenti všech ročníků a obou stupňů jednoho ateliéru,
– klauzurní projekt: třítýdenní práce, kterou řeší a obhajuje každý student zcela samostatně.

V navazujícím magisterském studiu je důraz kladen na rozvoj osobnosti tvůrce a tvůrčích autorských postupů opírajících se o znalost základních principů daného oboru. Důležitou součást vzdělávacího procesu tvoří individuální či autorské projekty, v průběhu jejichž zpracování prokazuje student dostatečnou zralost i schopnost plánovat svůj umělecký růst. Vedle toho je studentům nabízena také široká škála teoretických předmětů z dějin umění, estetiky a filozofie umění, stejně jako další volitelné předměty.

 

Informace pro:

Magisterské studium a navazující magisterské studium - studijní obor Architektonická tvorba - prezenční forma

Pro výše uvedené programy platí, že v tuto chvíli není akreditovaný nový program týkající se studia v architektuře, aktuálně nelze do tohoto studia přijímat nové uchazeče. Informace k přijímacímu řízení bude zveřejněna v nejbližším možném termínu.

Teorie a dějiny výtvarných umění

Kód programu: N8101
Délka studia: 2 roky
Forma studia: prezenční
Průběh studia: pravidelné přednášky z teoretických disciplín a semestrální stáž v některém z ateliérů VŠUP
Závěr studia: Státní závěrečná zkouška z teoretického bloku, Obhajoba diplomové práce
Udělený akademický titul: magistr (ve zkratce Mgr.)

Tento dvouletý studijní program nabízí studium pouze v jediném studijním oboru – Teorie a dějiny moderního a současného umění.

Navazující magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků o moderním a současném umění, architektuře a designu, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti v tomto oboru. Studium je koncipováno jako rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností, které studenti získali během bakalářského studia dějin umění a příbuzných oborů.

Studium zahrnuje:
– teoretické přednášky z oblasti teorie a filozofie umění a estetiky
– semináře zaměřené na rozvoj praktických dovedností studentů
– exkurze
– stáž v některém z uměleckých ateliérů
– odbornou praxi