Navazující magisterské studium

Nově akreditovaný program Architektonická tvorba

 

Název studijního programu: Architektonická tvorba (studijní program bez specializací)
Kód studijního programu: N0213A310007
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční
Platnost akreditace do: 31. 1. 2030
Průběh studia: Ateliérová výuka doplněná řadou odborných a teoreticko-uměnovědných předmětů. Profil: akademicky zaměřený. Oblast vzdělávání: Umění (80%), Architektura a urbanismus (20%)
Závěr studia: Státní závěrečná zkouška z dějin umění, Obhajoba diplomové práce
Udělený akademický titul: magistr umění (ve zkratce MgA.)

 

Stávající akreditovaný program Výtvarná umění

Kód programu: N8206
Délka studia: 2 roky, 3 roky – pouze obor Architektonická tvorba
Forma studia: prezenční
Průběh studia: ateliérová výuka s řadou doprovodných disciplín a přednášek z dějin umění a estetiky
Závěr studia: Státní závěrečná zkouška z dějin umění, Obhajoba diplomové práce
Udělený akademický titul: magistr umění (ve zkratce MgA.)

Poznámka:

Magisterské studium M8206 a navazující magisterské studium N8206 - studijní obor Architektonická tvorba - prezenční forma

Pro výše uvedené programy platí, že jsou určeny pouze pro studenty na dostudování, tj. studenti se do těchto studijních programů již nepřijímají.

 

 

Navazující magisterské studium oboru je koncipováno jako dvouleté, nebo tří leté a jednotlivé ateliéry se profilují v různých segmentech oborů architektonické tvorby, designu, grafiky a vizuální komunikace a výtvarné tvorby.

 

Těžištěm vzdělávacího procesu je ateliérová výuka, ve které se prolíná umělecký koncept s technickou a řemeslnou prací. Důraz je kladen na získání teoretických i praktických znalostí a dovedností oboru, studenti si osvojí základní principy tvorby a jejich aplikaci v tvůrčím autorském postupu.

 

Ateliérová výuka se dělí na dvě části:
– semestrální výuka: trvá 12 týdnů, při řešení semestrálních úloh různé délky a náročnosti se setkávají studenti všech ročníků a obou stupňů jednoho ateliéru,
– klauzurní projekt: třítýdenní práce, kterou řeší a obhajuje každý student zcela samostatně.

 

V navazujícím magisterském studiu je důraz kladen na rozvoj osobnosti tvůrce a tvůrčích autorských postupů opírajících se o znalost základních principů daného oboru. Důležitou součást vzdělávacího procesu tvoří individuální či autorské projekty, v průběhu jejichž zpracování prokazuje student dostatečnou zralost i schopnost plánovat svůj umělecký růst. Vedle toho je studentům nabízena také široká škála teoreticko-uměnovědných předmětů předmětů z dějin umění, estetiky a filozofie umění, stejně jako další volitelné předměty.

 

Stávající akreditovaný program Teorie a dějiny výtvarných umění

Kód programu: N8101
Délka studia: 2 roky
Forma studia: prezenční
Průběh studia: pravidelné přednášky z teoretických disciplín a semestrální stáž v některém z ateliérů VŠUP
Závěr studia: Státní závěrečná zkouška z teoretického bloku, Obhajoba diplomové práce
Udělený akademický titul: magistr (ve zkratce Mgr.)

Tento dvouletý studijní program nabízí studium pouze v jediném studijním oboru – Teorie a dějiny moderního a současného umění.

Navazující magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků o moderním a současném umění, architektuře a designu, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti v tomto oboru. Studium je koncipováno jako rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností, které studenti získali během bakalářského studia dějin umění a příbuzných oborů.

Studium zahrnuje:
– teoretické přednášky z oblasti teorie a filozofie umění a estetiky
– semináře zaměřené na rozvoj praktických dovedností studentů
– exkurze
– stáž v některém z uměleckých ateliérů
– odbornou praxi