Specifikace

  • Forma: prezenční
  • Vyučovací jazyk: čeština
  • Délka studia: 3 roky
  • Typ studia: Navazující magisterský
  • Titul: MgA.
  • Kód oboru: 8206T001

Navazující magisterské studium je koncipováno jako tříleté a jednotlivé ateliéry se profilují v různých oblastech architektonické tvorby. Důraz se klade na rozvoj osobnosti tvůrce a zdokonalení tvůrčích autorských postupů opírajících se o znalosti architektonických technik. Základním principem výuky ve všech ateliérech je kromě koncepčního myšlení, experimentu, důsledné analýzy architektonického zadání i schopnosti jeho zpracování, také širší chápání architektonické tvorby jako důležitého činitele formování prostoru a krajiny. Studium je koncipováno jako rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností, které studenti získali během bakalářského studia architektury na jiných vysokých školách.

Cílem magisterského studia na VŠUP je vychovat všestranně vzdělané absolventy, kteří i po studiu rozvíjejí svou osobnost, v pracovním procesu jsou zárukou dokonalého výsledku, ojedinělé invence, estetické kvality a vysoké sociální citlivosti. Jsou vybaveni nejen velmi dobrou znalostí odborných oborových disciplín a schopností jejich tvůrčí aplikace, ale také se orientují dobře v humanitních předmětech, estetice, dějinách i současnosti výtvarného umění. Absolventi mají předpoklady pro samostatnou architektonickou praxi a následné získání autorizace České komory architektů v plném rozsahu. Jsou schopni řídit tvůrčí tým, vést projekty a navrhovat nové a netradiční postupy řešení komplexních i dílčích zadání. Mají všechny předpoklady pro to, aby pokračovali v doktorském stupni studia, nebo se stal platným členem výzkumného týmu.