Grafika a vizuální komunikace

  • Forma: prezenční
  • Vyučovací jazyk: čeština
  • Délka studia: 2 roky
  • Typ studia: Navazující magisterský
  • Titul: MgA.
  • Kód oboru: 8206T106

V navazujícím magisterském studiu je kladen důraz na rozvoj osobnosti tvůrce a tvůrčích autorských postupů, opírajících se o znalost základních principů oboru. Význam ateliérové výuky, ve které se slučuje umělecký koncept s prací výzkumnou i technickou, i výuky předmětů dějin a filosofie umění v magisterském stupni ještě vzroste. Studium je koncipováno jako rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností, které studenti získali během bakalářského studia grafických specializací na VŠUP i jiných vysokých školách.

Cílem navazujícího magisterského studia je vychovat všestranně vzdělané grafiky, kteří i po ukončení studia budou dál rozvíjet svou osobnost, v pracovním procesu budou zárukou dokonalého výsledku, ojedinělé invence, estetické kvality a vysoké sociální citlivosti. Absolventi umí nejen řídit tým spolupracovníků, ale dokáží realizovat samostatné projekty ve sféře podnikové nebo ateliérové produkce s přesahy do Art designu. Jedná se o výrazné aktivní, samostatné, iniciativní a kreativně uvažující umělecké osobnosti, které si osvojili principy tvůrčí práce. Absolventi všech specializací mají předpoklady pro to, aby úspěšně pokračovali v doktorském stupni studia, nebo se stali platnými členy výzkumných týmů, pracovali na vedoucích pozicích propagačních oddělení, vedli kreativní skupiny ve velkém grafickém studiu, případně si založili studio vlastní.