Teorie a dějiny moderního a současného umění

Specifikace

Cílem studia v magisterském studijním programu je dosažení komplexních znalostí v oboru teorie a dějin umění (včetně designu, užitého umění a architektury) se zaměřením na období od počátku modernismu v druhé polovině 19. století do současnosti.

Studenti si osvojí základní metodologické nástroje, které mají sloužit k porozumění a výkladu vybraných témat, osobností, děl a problémů spjatých se sledovaným obdobím. Studijní program je výrazně interdisciplinární a akcentuje seminární způsob výuky; reaguje na aktuální výzvy oboru, zvláště pak s ohledem na potřebnou (sebe)kritiku jeho petrifikovaných kánonů, stejně jako na nové vizuální formy (včetně pohyblivého obrazu a kyberkultury), které si žádají nové přístupy. Studijní program má rozvíjet samostatné a kritické myšlení a posilovat chápání významu oboru na celospolečenské úrovni. Cílem studia je tedy rovněž příprava posluchačů na jejich budoucí profesi tak, aby ve své práci dokázali zohlednit socio-kulturní, ale také například environmentální a ekonomické aspekty produkce a provozu vybraných oborů spektra vizuálního umění a kultury.

Vedle výukových „pilířů“, jimiž jsou povinné a povinně volitelné předměty, studijní program umožňuje upevnění znalostí umění starších historických etap a profilaci v oblastech dějin a teorie řemesla, módy, grafického designu, typografie, ochrany a rekonstrukce památek aj. prostřednictvím volitelných předmětů jiných studijních programů UMPRUM. Jedinečnost studia na umělecké škole přináší obeznámení s praktickými aspekty „živého“ umění, architektury a designu, a tak rozšiřuje kompetence absolventů.

 

Absolvent oboru získá přehled o vývoji českého, evropského a světového umění, designu a architektury od konce 19. století do současnosti stejně jako o jeho teoretických, filozofických, metodologických a sociálních souvislostech.

Absolvent studijního programu je po úspěšném ukončení studia schopen:

·       komplexního uvažování o dějinách výtvarného umění a vizuální kultury, a to zvláště s přihlédnutím k moderní době a současnosti;

·       samostatné práce s prameny a odbornou literaturou;

·       konsistentního bádání ve vybraných oblastech a tématech spjatých s hlavním předmětem studia;

·       vnímat dějiny oboru na pozadí jeho institucionálního (galerijního, muzejního, výstavního a vzdělávacího) „provozu“ a jeho recepce (umělecké kritiky);

·       dobře se orientovat na poli moderní a současné teorie, filozofie a metodologie umění, designu a architektury;

·       aplikovat osvojené teoretické znalosti a metodologické nástroje na výklad dějin moderního a současného umění, designu a architektury (v závislosti na vlastní specializaci na některou z těchto oblastí) i na vybrané „obrazové“ artefakty

·       psát publicistické a kritické texty reflektující aktuální problémy výtvarného umění a vizuální kultury jako celku;

·       koncipovat kurátorské projekty pro kamenné instituce typu muzeí a galerií, případně pro nezávislé výstavní platformy;

·       týmové spolupráce (včetně spolupráce mezioborové a mezinárodní), která je předpokladem výzkumu i zhmotnění badatelských výstupů (publikací, katalogů, výstav, seminářů, konferencí);

·       iniciovat a aktivně participovat v odborných diskusích týkajících se hlavního předmětu studia;

·       srozumitelně a přesvědčivě prezentovat výsledky svého výzkumu a své odborné postoje a názory ústní i písemnou formou.

Obor

Výuka probíhá pod Katedrou teorie a dějin umění