Přijímací řízení

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO AK. ROKU 2021/22

MATURITNÍ ZKOUŠKA

V souvislosti s nedávným rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o změně podmínek maturitní zkoušky informuje uchazeče o studium, že konkrétní způsob složení maturitní zkoušky nebude mít vliv pro přijetí ke studiu. Uchazeči nemusí dokládat, že absolvovali nepovinou profilovou zkoušku (ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka), ani zda jim díky pomoci ve zdravotnictví bude splnění didaktického testu úředně uznáno. K zápisu do studia postačí prokázání úspěšného složení maturitní zkoušky.

 

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

S ohledem na uzavření škol (mimořádné opatření proti šíření nemoci COVID-19) upozorňujeme, že přihlášky není možné podávat osobně na podatelně školy. Přihlášky prosím posílejte výhradně prostřednictvím doručovacích služeb (pošta apod.). Děkujeme za pochopení.

 

CIZÍ JAZYK

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace sdělujeme, že povinnou součást přihlášky - úředně ověřenou kopii osvědčení - certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince prokazující znalost českého jazyka na úrovni B1, je možné zaslat dodatečně, a to nejpozději do 26.2.2021. K přihlášce (nejpozději do konce listopadu) je však nutné zaslat potvrzení o předpokládaném termínu zkoušky nebo předpokládaném termínu získání tohoto certifikátu.
 

 

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Grafika a vizuální komunikace, do nově otevřeného Ateliéru designu a digitálních technologií pro akademický rok 2021/22

 

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Grafika a vizuální komunikace, do nově otevřeného Ateliéru designu a digitálních technologií, forma studia prezenční, pro akademický rok 2021/22.

Uchazeči se mohou přihlásit výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž. Elektronická přihláška bude z administrativních důvodů otevřena nejdříve na začátku července.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka) je 31. 07. 2021.

NUTNO ROZKLIKNOUT !!!

   


Číst více...

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu Grafika a vizuální komunikace, do nově otevřeného Ateliéru designu a digitálních technologií pro akademický rok 2021/22

Přijímací řízení do navazujícího magisterského programu Grafika a vizuální komunikace, do nově otevřeného Ateliéru designu a digitálních technologií, forma studia prezenční, pro akademický rok 2021/22.

Uchazeči se mohou přihlásit  výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.vsup.cz). Podrobné informace a pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka) je 31. 07. 2021.

 

NUTNO ROZKLIKNOUT !!!

   


Číst více...

Přijímací řízení do nově akreditovaného doktorského studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění na ak. rok 2021/22

 

 Uchazeči o teoretické doktorské studium (v kombinované nebo prezenční formě) se mohou přihlásit pouze do jediného programu:

  • Teorie a dějiny moderního a současného umění

Zájemci se přihlašují pouze prostřednictvím elektronické přihlášky, jejíž formulář je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 20. 07. 2021.

NUTNO ROZKLIKNOUT !!!

   

 

 


Číst více...

 

Přijímací řízení do akreditovaného doktorského studijního programu Výtvarná umění (P8206) 2021/22

Uchazeči v programu Výtvarná umění (v kombinované nebo prezenční formě) mohou podle svého zaměření zvolit jeden ze čtyř oborů:

  • Architektonická tvorba
  • Design
  • Výtvarná tvorba
  • Grafika a vizuální komunikace

Zájemci se přihlašují pouze prostřednictvím elektronické přihlášky, jejíž formulář je na webových stránkách UMPRUM v Praze (www.umprum.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění naleznou uchazeči tamtéž.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 30. 04. 2021.

 

NUTNO ROZKLIKNOUT !!!

   

 


Číst více...

Informace pro příjímací řízení 2021/2022 do navazujícího magisterského programu pod stávajícím názvem Teorie a dějiny výtvarných umění

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (dále jen UMPRUM) nevypisuje pro akademický rok 2021/22 přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu pod stávající názvem Teorie a dějiny výtvarných umění. Aktuálně tento studijní program prochází procesem akreditace, v této věci UMPRUM stále čeká na rozhodnutí Národního akreditačního úřadu. Přijímací řízení do nově akreditovaného studijního programu bude možné v příštím roce, tj. do akademického roku 2022/23.

 

Elektronická přihláška