Cena pro výstavu První republika 1918 - 1938
Vytvořeno: 23. 5. 2019 od Katedra teorie a dějin umění

Národní galerie v Praze získala ze výstavu První republika, 1918-1938, která se od října 2018 koná ve Veletržním paláci, Cenu Českého výboru ICOM – Gloria Musealis, výstava roku 2018. Do projektu se zapojili i pedagogové a studenti doktorského studia Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 

Na výstavním projektu autorsky i kurátorsky s Annou Pravdovou (NG) spolupracovala Lada Hubatová-Vacková, pedagožka Katedry teorie a dějin umění UMPRUM, odbornou oponentkou byla Hana Rousová a odbornou asistentkou Jitka Šosová, doktorandka UMPRUM. Architektem instalace byl Zbyněk Baladrán, grafickou designérkou Tereza Hejmová.

Na realizaci expozice se dílčím způsobem podílely také studentka KTDU Valentyna Nikolenko (architektura Podkarpatské Rusi), Jitka Škopová s Danou Elsterovou (faksimile Kybalových tištěných textilií) z Ateliéru textilní tvorby a doktorandka Ateliéru písma a typografie Petra Dočekalová (nápodoba rukopisu Karla Teigeho a ručně kreslené zvětšeniny konstrukčních návrhů Jiřího Krohy).

Sbírková expozice 1918–1938: První republika vznikla ke 100. výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou výtvarnou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918–1938. Součástí expozice jsou vedle obrazů a plastik předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských umělců (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen, August Brӧmse, Maxim Kopf, Wenzel Hablik ad.) také díla z proslulé francouzské sbírky (Paul Gauguin, Henri Rousseau, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, ad.), kterou československý stát nakoupil krátce po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

Výstavní projekt má povahu střednědobé sbírkové expozice ve 3. patře Veletržního paláce. Na základě sbírek Národní galerie Praha, doplněné o zápůjčky od jiných institucí či ze soukromých sbírek, představuje bohatou a kosmopolitní tvorbu a umělecký provoz dvacetiletého období nezávislého Československa, mezi lety 1918-1938. Neomezuje se na výtvarná umělecká díla, ale má i mezioborové přesahy formou prezentace dalších kulturních a výtvarných oblastí první republiky (knižní tvorba, design, užitý grafický design,...).

Expozice představuje umění první republiky očima tehdejšího uměnímilovného diváka prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků i dalších kulturních institucí a seznamuje návštěvníky s významnými kulturními centry. V prvé řadě jím je hlavní město, jakožto umělecké centrum s rušnou výstavní aktivitou představující nejen tvorbu domácích tvůrců, ale i těch zahraničních. Dále Brno, Zlín, Bratislava, Košice a Užhorod. Součástí expozice jsou částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v těchto centrech v době první republiky konaly – výstavy Tvrdošíjných, Výstava soudobé kultury v Brně, Poesie 1932 nebo První výstava Surrealistů v ČSR. Expozice se neomezuje výhradně na volnou výtvarnou tvorbu, ale má i mezioborové přesahy – počínaje knižní typografií po užitý design.

V daném časovém a prostorovém rámci projekt představuje významné události na poli výtvarné kultury v době tzv. první republiky, s důrazem na kosmopolitní a mnohonárodnostní charakter jejího území. Tento přístup si klade za cíl nejen představit s historickou věrností bohatství a rozmanitost kultury mladého státu, ale sloužit i jako poučení pro dnešní dobu, kdy neznalost minulosti má mnohdy za následek xenofobní postoje. Expozici provází také bohatý edukativní i odborný doprovodný program.

Kurátorka: Anna Pravdová ve spolupráci s Ladou Hubatovou-Vackovou

 

Zdroj: https://www.ngprague.cz/expozice-detail/1918-1938/