Přijímací řízení do doktorského programu
Vytvořeno: 23. 6. 2021 od Katedra teorie a dějin umění

Přijímací řízení do nově akreditovaného doktorského studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění na ak. rok 2021/22 bylo vypsáno. Více informací naleznete zde.

Poslední termín pro podání přihlášky (otisk poštovního razítka nebo osobně na podatelně UMPRUM v úředních hodinách) je 20. 07. 2021. 

Termín konání přijímacích zkoušek je 23. – 24. 08. 2021.

 

Studijní program se zaměřuje na dějiny umění moderní a současné doby (od rozvoje industriálního kapitalismu po současnost), na teorii umění a na výtvarnou kritiku. Pod pojmem umění se na UMPRUM rozumí celá šíře oborů od volné tvorby přes grafický a průmyslový design, užité umění až po architekturu. Tomu odpovídá složení Katedry teorie a dějin umění, na níž působí nejen přední osobnosti teorie a dějin umění, ale i mladší generace a na níž převažují pedagožky. Program proto umožňuje zcela jedinečnou možnost studovat na vysoké odborné úrovni nejen klasická uměleckohistorická zadání, ale i méně frekventovaná, v dnešní době velmi aktuální teoretická témata v oblasti digitální kultury. Stejně unikátní je zapojení studujících do aktivní spolupráce s umělci všech typů a médií v širokém rejstříku od klauzurních komisí a konzultace bakalářských prací přes společné semináře s doktorandy umění až po individuální synergické projekty a spolupráci při výstavách. Výuka v doktorském programu se opírá o individuální konzultace, jež doplňují blokově vyučované semináře (kolegia). Omezený počet studujících, duch spolupráce a bohatý komunitní život školy jsou podmínkami vstřícné a tvůrčí atmosféry studia.

Vypisovaná témata jsou formulována poměrně široce a vítáme individuální návrhy zájemců a zájemkyň. Samozřejmostí je spolupráce s vyučujícími na grantových projektech. Vedle zahraničních pobytů a exkurzí podporuje škola také Studentskou grantovou soutěž, která bez nadbytečné administrativy přispívá na potřeby postgraduálního výzkumu včetně zahraničních studijních cest. Pro vydávání úspěšně obhájených disertací má Nakladatelství UMPRUM samostatnou ediční řadu.

 

Další informace může podat tajemnice KTDU Dr. Johana Lomová johana.lomova@vsup.cz a vedoucí Centra doktorských studií Prof. Dr. Milena Bartlová milena.bartlova@vsup.cz