Odpověď rektora na stanovisko Katedry volného umění UMPRUM k výběrovému řízení na vedení ateliéru Intermediálních konfrontací
Vytvořeno: 5. 8. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Odpověď rektora na stanovisko Katedry volného umění UMPRUM k výběrovému řízení na vedení ateliéru Intermediálních konfrontací

 

V závěru letního semestru jsem obdržel z Katedry volného umění stanovisko k průběhu a výsledkům výběrového řízení na vedení ateliéru Intermediální konfrontace. Reagoval jsem na ně bezprostředně na kolegiu rektora 25. 6. 2019 a kolegům a kolegyním z KVU jsem poděkoval za jejich iniciativu. Na žádost katedry nyní svou odpověď předkládám na vědomí akademické obci UMPRUM.

 

1)    Považujeme za žádoucí vypisovat nadále konkurzy pravidelně. Případné výjimky (nevyhlášení, zrušení, odchylky) by se měly diskutovat a odůvodnit.

Výběrová řízení na místa vedoucích ateliérů považuji za standardní proceduru, která má uchránit pedagogické přístupy před ustrnutím a garantovat dynamiku vnitřního života školy.

 

2)    Co bude po tzv. čestném roku pro Jiřího Davida a Milana Saláka následovat? Proč nový konkurz? Byl konkurz ze 17. 5. takzvaně zrušen? (To totiž zatím explicitně nezaznělo).

Výběrové řízení na vedení ateliéru Intermediální konfrontace v žádném případě nebylo zrušeno. Pouze jsem v rámci svých pravomocí vybral jiného kandidáta, než mi doporučila komise, a to pouze na jediný rok. Jak jsem již opakovaně zveřejnil, vnímám návrh komise jako výzvu ke změně, tu však chci provést důstojně a uvážlivě. Bude vypsáno nové výběrové řízení, jak nás k tomu zavazují platné právní normy. Přál bych si také, aby se ho zúčastnil větší počet relevantních uchazečů.

 

3)    Pokud bude nový konkurz, prosíme o jeho zorganizování už v listopadu 2019 a nikoli až před letními prázdninami 2020.

 Výběrové řízení bude v souladu s vaším přáním vyhlášeno na podzim 2019, aby mohlo proběhnout na počátku letního semestru příštího akademického roku.

  

4)    Považujeme za problematické nechat proběhnout konkurz a pak obhajovat rozhodnutí nerespektovat doporučení komise tím, že byla potřeba umožnit stávajícím pedagogům důstojný odchod, t.j. prodloužit jim smlouvu (viz veřejná odpověď rektora na otevřený dopis). Tohle by totiž popíralo otevřenost konkurzu a rovnost šancí uchazečů.

 
Vnímám a respektuji názor katedry, ale jsem jiného mínění. Uskutečněné výběrové řízení považuji za velmi důležité a chápu je jako první krok k výběru nového vedení ateliéru. Jsem přesvědčen, že nespokojenost a kritiku té či oné části veřejnosti by vzbudilo jakékoliv rozhodnutí – nepochybně i ukončení smlouvy Jiřímu Davidovi s Milanem Salákem. Proto si plně stojím za svými kroky.

 

5)    Považujeme za problematické uvádět ex post důvody pro nejmenování některých kandidátů (např. znalost češtiny, profesorský titul atd). Požadavky na uchazeče mají být dány předem.

 Představa, že požadavky na uchazeče budou v plné šíři vymezeny při vypsání výběrového řízení, je bohužel zcela nerealistická. Řada požadavků vyplývá z platných právních ustanovení (např. akreditovaná výuka v českém jazyce) a jejich taxativní výčet je pro mne stěží představitelný. Nechápu, proč by výběrové řízení mělo probíhat takto rigidně a byrokraticky. Je úlohou rektora, aby v rámci platné legislativy našel dostatečně konsensuální řešení. Příliš detailní kritéria navíc obvykle budí podezření, že je konkurs předem připraven pro konkrétního kandidáta nebo že má jiného uchazeče cíleně eliminovat.

 

6)    Navrhujeme důkladněji prodiskutovat roli jazyků ve výuce. Škola se na jednu stranu snaží o internacionalizaci, na druhou stranu je neznalost češtiny i u samotných studentů často přítěží v začlenění do každodenního fungování na škole.

 Internacionalizace je mou jasnou prioritou a diskusím na toto téma jsem otevřen. Nadšeně uvítám, rozšíříme-li počet studijních programů akreditovaných v angličtině. Byl bych potěšen, kdyby Katedra volného umění v připravované akreditaci šla příkladem zbytku školy. Neznalost češtiny je však nutno brát v potaz u přijímacího řízení a katedry by takové uchazeče neměly navrhovat k přijetí.

 

7)    Považujeme za nevhodné nabízet uchazečkám Julie Béna a Markétě Magidové jako "jinou formu pedagogického působení" působení v Ateliéru s hostujícím umělcem. Takovéto řešení by ničemu nepomohlo z vícero důvodů, např. a) na toto období je domluvený jiný umělec, b) není důstojné obsazovat toto místo politicky "náhradou" za nevyhovění v jiné věci, c) prestiž a koncepce Ateliéru s hostujícím umělcem je založena na nezávislosti ve výběru. Rádi bychom za KVU jako doposud navrhovali kandidáty svobodně. 

 Respektuji názor katedry, ale přijímám jej s lítostí. Nabídku působení v Ateliéru s hostujícím umělcem jsem nechápal jako pragmatický krok k uklidnění emocí, ale jako řešení prospěšné pro školu i doporučené uchazečky. Jsem přesvědčen, že Julie a Markéta mají studentům UMPRUM co nabídnout, a chtěl jsem, aby touto formou předvedly své kvality. Cyklus workshopů, na němž jsem se s katedrou domluvil, ale tato očekávání může také naplnit.    

    

8)    Pokud bude nový konkurz, KVU prosí rektora o schůzku v této věci s dostatečným předstihem. Rádi bychom se s vedením koordinovali a pomohli stanovit systémová pravidla konkurzů, např. mechanismy sestavování komise, případného oslovování kandidátů atd. a případnou roli KVU v těchto mechanismech.

 Určitě počítám s navrženou schůzkou. Systémová pravidla jsou dána Řádem výběrových řízení, který schválil Akademický senát v listopadu loňského roku. Aby však výběrová řízení splnila svou funkci, je potřebná těsná součinnost vedení školy s příslušnými katedrami.

 

 

Jindřich Vybíral, 10. 7. 2019