Projekt nové technologické budovy UMPRUM v Mikulandské ulici
Vytvořeno: 19. 1. 2017 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Výstava projektu uměleckých dílen UMPRUM, který naplňuje po 25 letech čekání vizi náhrady ztraceného technologického zázemí Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Projekt přísně generovaný z potřeb školy a z potřeb města, projekt ve veřejném zájmu. Motivací expozice před realizací projektu je jeho představení veřejnosti, především odborné veřejnosti, a ukončení šíření dezinformací.

 

termín výstavy: 20. 1. — 13. 4. 2017
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1,
seminární místnost č. 104, 1. patro, naproti schodišti
otevřeno po—pá, 10—18 hodin, vstup zdarma

 

Projekt uměleckých dílen naplňuje vizi UMPRUM jako integrované součásti centra města (fyzickými i nefyzickými aspekty), vizi kompaktní „nerozdělené“ školy dvou budov (intelektuálního centra — ateliérů / technologického zázemí — uměleckých dílen). Vizi o nápravě situace (ztráta jednotlivých dílen, které UMPRUM historicky využívala, v průběhu 90. let) a transformaci původního historického systému (hlavní budova — jednotlivé dílny) do podoby současné umělecké školy s respektem v mezinárodním kontextu. Podmínkou je zachování tradice, umístění v centru města, docházková vzdálenost.

Pro UMPRUM je vyřešení situace existenční nutností. Smysl má projekt pouze v případě zabezpečení kompletního technologického zázemí pro všechny obory. Značná část procesu projektování byla o minimalizaci prostorových nároků (racionální prostorové řešení, využití nejmodernějších technologií a vybavení) tak, aby byl objem instalovaný do lokální zástavbové struktury umístitelný (redukce původních 15.000 m2 na 8.000 m2). Výsledkem je rekonstrukce — dostavba , která si nenárokuje změnu na panoramatu města, která je při reorganizaci hmot funkční, ale zároveň integrovanou součástí lokální zástavby. Projekt drží původní výškovou hladinu zástavby, posunutým výrazem — tvaroslovím je přechodem mezi dvěma výškovými hladinami zástavby, přechodem mezi expresivní architekturou Paláce Národní a zástavbou historickou.

Potvrzení společenské funkce UMPRUM, funkce studentské a umělecké komunity v centru Prahy generuje potřebu vnější komunikace a otevřenosti. Současný stav objektu (jeho morální stáří) takovou komunikaci neumožňuje, neodpovídá potřebám vztahu UMPRUM-město. Neodpovídá současným požadavkům pro moderní komunikaci. Projekt to řeší podporou, zvýrazněním a otevřením hlavního vstupu. Vynecháním vstupního segmentu eklektické fasády přes celou její výšku dostane stará fasáda nový život. Architektonický zásah je součástí transformace fasády základní školy na fasádu školy vysoké. Průřez do hloubky objektu ve vazbě na racionální organizaci vnitřních komunikací předznamenává vnitřní funkci a život, otvírá je pro město. Stará fasáda dostane nový náboj, úpravou je zvýrazněna profilace fasády. 5% ztráta je kompenzována novou formou prezentace v souvislosti s plánovanými dočasnými uměleckými instalacemi v průřezu.

Vnitřní komunikační a prostorové uspořádání respektuje historický systém modulace a traktování, zapojuje do něj vnější vztahy dle potřeb současné školy a současného města. Chráněné dílenské prostory (přístupné pouze pro studenty a pedagogy příslušných uměleckých oborů) jsou v rovnováze s prostory otevřenými pro veřejnost v přízemí a v úrovni střešní roviny — otevřené, komunikační, ateliérové (bez strojního zařízení), výstavní, pobytové (…) prostory provázané s ulicí Mikulandskou, se zahradou, s pasáží Paláce Národní a s historickým jádrem města jako celkem.

Princip zastřešené dvorany umožňuje realizaci velkých projektů a celoroční provoz školy na požadované úrovni. Technologické provozy jsou soustředěny do bočních křídel a lehké provozy situovány do středu dispozice. Jejich organizace umožňuje vstup přirozeného světla, vizuální propojení centrálních polotransparentních provozů.

Spolupráce původních historických konstrukcí s konstrukcemi novými je založená na původní geometrii, nezdůrazňuje přechody, tvoří kompaktní organismus (kde je užíváno obou kvalit současně). Nová architektura více intervenuje do stávajících nekvalitních a přestavovaných částí původního školního areálu (přízemí západního křídla, severní a jižní křídlo). Kvalitnější východní a západní křídla si podrží uliční, zahradní, i dvorní fasády. Nesentimentální prostupy nových konstrukcí skrz historické přinesou motivační pracovní a společenskou atmosféru moderní vysoké umělecké školy.

Projektový tým UMPRUM zvolil pro práci strategii, kdy je projekt generován z nezbytných, objektivně potřebných parametrů. Všechny projektové kroky jsou takto zdůvodněny, projekt byl vytvořen městem — o co si řeklo a školou — o co si řekla, bez zbytečných ambicí autorů řešení. Architektonickými nástroji byly nefyzické a fyzické vazby s městem, ochrana města jako živého organismu, matematika a geometrie.

 

Projektový tým UMPRUM / 2017

Rozmístění uměleckých dílen UMPRUM v centru Prahy před rokem 1990