Úřední deska

 

Harmonogram státních závěrečných zkoušek z teoretického bloku a obhajob diplomových prací dne 14. 09. 2017 - Navazující magisterský program N8101 - Teorie a dějiny výtvarných umění

Dovolujeme si Vás pozvat  ke státní zkoušce z teoretického bloku a  k obhajobě diplomových prací studentů navazujícího magisterského programu N8101 – Teorie a dějiny výtvarných umění,  které se budou konat 14. 9. 2017  od  9:00 hodin v knihovně VŠUP v Praze. Harmonogram naleznete v příloze.

 

Vytvořeno: 16. 8. 2017
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na místo pedagoga šestisemestrálního předmětu - Modul základních výtvarných disciplín

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje výběrové řízení ve studijním programu M8206 Výtvarná umění, na místo pedagoga šestisemestrálního předmětu Modul základních výtvarných disciplín, který je určen studentům bakalářského studia (úvazek 1,0).

 

Kvalifikační předpoklady:

 •    VŠ vzdělání v oblasti malby, kresby, plastiky, anatomie a perspektivy
 •   oborová praxe,
 •   pedagogická praxe – nepovinná,
 •  schopnost základní komunikace v anglickém jazyce.

 

Informace k výuce:

 •       Pedagog vede skupiny studentů při plnění povinných předepsaných dvanácti čtyřhodinových lekcí.
 •       Anotace předmětu -  Modul vybaví během 4 semestrů studenty znalostmi i dovednostmi potřebnými ke kresebnému či malebnému zobrazení na vysoké úrovni dle nového konceptu  výuky výtvarných doprovodných disciplín na   UMPRUM, a to bez ohledu na předchozí typ vzdělání studenta.
 •      Jedná se o efektivní a intenzivní výuku základních výtvarných dovedností - kresby, malby, modelování, které jsou organicky propojeny s nezbytnými doprovodnými disciplínami – anatomií a perspektivou do jednoho výukového bloku. Přímo v procesu výuky výtvarného vyjádření student získává a aplikuje teoretické znalosti z perspektivy a anatomie. 
 •      Počet pedagogem vedených skupin týdně: 2 základní + 1 specializovaná (pedagogem garantovaný povinně-volitelný předmět pro studenty 3. ročníku, rozvíjející schopnosti studentů získané v prvních dvou ročnících),
 •      Počet studentů v jedné skupině: 8 – 10.
 •      Každý student povinně absolvuje 12 lekcí určených pro daný semestr. Případné absence budou řešeny absolvováním lekce společně s jinou skupinou studentů stejného ročníku (každá skupina bude mít z tohoto důvodu vlastní pořadí úkolů).
 •      Součástí práce pedagoga je i účast na evaluaci výuky, přípravě i modifikaci jednotlivých lekcí.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (netřeba u absolventů UMPRUM), případně dosažených vědeckých hodnostech,
 •  strukturovaný životopis,
 • portfolio dokládající vlastní tvorbu a schopnosti uchazeče v oblasti malby, kresby, plastiky, anatomie a perspektivy,
 •  nabídku výuky vlastní nadstavby k základnímu programu, specializovanou pro studenty 3 ročníku, která bude rozvíjet dovednosti získané v uplynulých 4 semestrech (plán výuky, rozepsaný do dvanácti lekcí, každá po 240 minutách), v případě přijetí bude tato specializovaná výuka pedagogem garantovaná,
 •  kontaktní údaje

zašlete / odevzdejte nejpozději do 1. září 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Bc. Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

 

Průběh výběrového řízení

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru. O termínu druhého kola budou uchazeči včas vyrozuměni.

Výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 20. září 2017.

Předpokládaný nástup 1. říjen 2017.

 

 

 

 

Vytvořeno: 2. 8. 2017
 

Zápisy do 1. ročníku 2017/2018

K zápisu do 1. ročníku do budovy UMPRUM (nám. Jana Palacha 80, Praha 1, do místnosti č. 115 v 1. poschodí) se prosím dostavte následovně:

04. 09. 2017 v 10:00 hod.      bakalářský program Výtvarná umění a magisterský program Výtvarná umění, obor Architektonická tvorba,

04. 09. 2017 ve 14:00 hod.    navazující magisterský program Výtvarná umění a navazující magisterský program Teorie a dějiny moderního a současného umění,

05. 09. 2017 v 10:00 hod.      doktorský program.

K zápisu do 1. ročníku si s sebou prosím přineste:

 • občanský průkaz, v němž je uvedeno Vaše aktuální trvalé bydliště (cizinci cestovní pas),
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (v případě, že jste úředně ověřenou kopii k přihlášce nedoložil/a), příp. potvrzení o řádném ukončení studia,
 • 1 fotografii průkazového formátu,
 • propisku,
 • pokud dokládáte vysokoškolské vzdělání, které bylo absolvováno mimo ČR, je nezbytné přiložit i jeho nostrifikaci (úředně ověřenou kopii), jinak jej nelze akceptovat.

Dnem zápisu do studia se stanete studentem UMPRUM.

Pokud se k zápisu osobně nedostavíte a písemně se do pěti dnů ode dne zápisu neomluvíte, zaniká Vám podle čl.3, odst.2 Studijního a zkušebního řádu UMPRUM právo na zápis do studia.

Vytvořeno: 1. 8. 2017
Předložení nabídek do 14.9.2017 

Výběrové řízení na provozovatele bufetu UMPRUM

Předmět výběrového řízení

Uchazeči soutěží o uzavření nájemní smlouvy k části nemovitosti a nájmu movitých věcí. Prostory bufetu škola nepronajímá za účelem nejvyššího zisku, ale za účelem zajištění kvalitní a dostupné služby pro studenty a zaměstnance školy v prestižním prostředí Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze na adrese nám. Jana Palacha 80. Pro uchazeče se tak nabízí příležitost propojit kreativní kuchyni s kreativitou školy a při rozumně nastavené cenové hladině mít zajištěn stálý přísun zákazníků z řad studentů a zaměstnanců školy (celkem 500 studentů, 100 učitelů, 60 zaměstnanců). Nájemce bufetu bude v rámci nájemní smlouvy povinen zajistit rovněž sběr špinavého nádobí ze studentského klubu a jeho základní úklid, kdy tyto prostory nejsou předmětem nájmu a provozu, protože že je možné očekávat, že zákazníci bufetu si budou odnášet jídlo ke konzumaci především do těchto prostor. Bufet bude provozován jako prodej „přes ulici“ z výdejního okna ústícího z kuchyně do školní chodby.

Prostory bufetu resp. kuchyně procházejí v červenci – srpnu 2017 kompletní rekonstrukcí včetně obnovy veškerého zařízení a vybavení (pracovní stoly, chladící zařízení a skladovací prostory, varné desky, odsávání, dřezy a myčky atp.). Účelem rekonstrukce kuchyně a výdejního místa bufetu a následně i tohoto výběrového řízení je podstatným způsobem zvýšit kvalitu nabízených služeb, které budou jak studentům, tak zaměstnancům nabízeny za dostupnou cenu. Účelem není vytvořit v prostorách UMPRUM špičkovou restauraci, ale zajistit místo a službu, kam je možné přivést i návštěvníka školy odjinud.

Výběrové řízení na nájemce (a tedy provozovatele bufetu) je organizováno tak, aby se zahájením akademického roku 2017/2018, tedy 1.  10. 2017 nebo v těsné návaznosti na toto datum zahájil provoz rovněž vybraný nájemce bufetu.

Vytvořeno: 4. 7. 2017
Výběrové řízení 

Harmonogram výběrového řízení na kmenového pedagoga Ateliéru hostujícího pedagoga

Harmonogram 2. kola výběrového řízení na kmenového pedagoga v Ateliéru hostujícího pedagoga na Katedře volného umění

 

28. 6. 2017, učebna číslo 115

 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Nám. Jana Palacha 80

Praha 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VŘ na kmenového pedagoga v Ateliéru hostujícího pedagoga

10:00 hodin

MgA. Milan Mikuláštík

 

10:15 hodin

MgA. Veronika Drahotová

 

10:30 hodin

MgA. Petr Krátký

 

10:45 hodin

MgA. Alexander Peroutka

 

11:00 hodin

MgA. Jan Pfeiffer

 

11:15 hodin

MgA. Sláva Sobotovičová

 

11:30 hodin

Mgr. MgA. Pavel Jestřáb

 

Všichni uchazeči absolvují 15ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

 

 

Žádný z uchazečů se neúčastní prezentace svých konkurentů!

 

 

Složení odborné komise:

Mgr. Hana Smělá

doc. ak. soch. Anna Daučíková

doc. Mgr. ak. mal. Jiří Černický

doc. MgA. Milan Salák

MgA. Marek Meduna

Vytvořeno: 26. 6. 2017
Promoce 

PROMOCE 2017

Událost: 3. 7. 2017
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na vedoucího Ateliéru ilustrace a grafiky

 

 

Výběrové řízení na Ateliér ilustrace a grafiky

se z rozhodnutí vedení ruší

Vytvořeno: 13. 6. 2017
 

Harmonogram obhajob bakalářských a diplomových prací dne 20. - 22. 6. 2017

Vytvořeno: 12. 6. 2017
Přijímací řízení 

Výsledky přijímacího řízení 2017/18 - Doktorské studium

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 30. - 31. 5. 2017 byli do doktorského studia, studijních programů P8206 Výtvarná umění a P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, přijati pro akademický rok 2017/18 tito uchazeči - viz příloha (bez záruky).

Vytvořeno: 8. 6. 2017
Umělecká rada 

Umělecká rada - 14.6.2017

Srdečně Vás zveme na zasedání Umělecké rady 14. 6. 2017,

učebna č. 115,

kde se uskuteční

 

10.15. MgA. Gabriel Vach

habilitační řízení v oboru Architektura a design

 

11.30 Mgr. Daniel Grúně, Ph.D.

habilitační řízení v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění

 

Vytvořeno: 5. 6. 2017