Úřední deska

Výběrové řízení 

Harmonogram přednášek výběrového řízení na vedení Ateliéru intermediální konfrontace

Harmonogram 2. kola výběrového řízení na Vedoucí/vedoucího Ateliéru intermediální konfrontace a jeho asistenta/asistentku

 

23. 5. 2019, učebna číslo 215

 

VŘ Ateliér intermediální konfrontace

9.30 hodin

prof. ak. mal. Jiří David a doc. MgA. Milan Salák

 

10.15 hodin

MgA. Jiří Skála, Ph.D. a Mgr. Vjera Borozan, Ph.D.

11.00 hodin

MgA. Julie Béna a Mgr. MgA. Markéta Magidová

11.45 hodin

M.A. Veronika Šrek Bromová a BcA. Petra Skořepová

 

Všichni uchazeči absolvují 20ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

Po prezentaci bude vyhrazen prostor pro veřejnou diskusi s vedením školy, odbornou komisí a přítomné veřejnosti s uchazeči.

 

Žádný z uchazečů se neúčastní prezentace svých konkurentů!

 

 

Složení odborné komise:

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.

doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.

doc. MgA. Milena Dopitová

Mgr. Slávka Sobotovičová, Ph.D.

Vytvořeno: 20. 5. 2019
Výběrové řízení 

Výsledky výběrového řízení na odborného asistenta/asistentku Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na moderní a současné umění, architekturu nebo design

Výběrové řízení bylo ukončeno vybráním uchazeče.

Vytvořeno: 17. 5. 2019
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na asistenta/asistentku vedoucího Ateliéru grafického designu a nových médií

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění na místo akademického pracovníka:

Asistent/asistentka  vedoucího Ateliéru grafického designu a nových médií

Kvalifikační předpoklady:

 

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 •  oborová praxe;
 • znalost anglického jazyka;
 •  pedagogická praxe.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis,
 • portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě,
 • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie),      
 • doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi,
 •  kontaktní údaje.

 zašlete / odevzdejte nejpozději do 16. 7. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 10. 2019 na plný úvazek (1,0)

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

 

Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí platné přihlášky a budou vybráni uchazeči, kteří budou s dostatečným časovým předstihem pozváni k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci spolupráce asistenta s vedoucím Ateliéru. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 20. 9. 2019.

Vytvořeno: 17. 5. 2019
Výběrové řízení 

Výsledky výběrového řízení na odborného asistenta/asistentku Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na didaktiku a teorii výtvarné výchovy

Výběrové řízení bylo ukončeno vybráním uchazeče.

Vytvořeno: 17. 5. 2019
 

Informace k přijímacímu řízení 2019/20 do doktorského studia

P8206 - Výtvarná umění

V příloze naleznete harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia - program P8206 Výtvarná umění.

 

P8101 - Teorie a dějiny výtvarných umění

Přijímací řízení pro program Teorie a dějiny výtvarných umění je zahájeno 29. května 2019 v 8:30 v učebně č. 215, kdy uchazeči absolvují test z anglického / německého / francouzského jazyka.

30. května 2019 od 13:00 v místnosti č. 115 proběhnou osobní pohovory s uchazeči, kteří postoupili do 2. kola. Délka pohovoru je 30 minut, harmonogram pohovorů bude oznámen 29. května 2019 v odpoledních hodinách.

Vytvořeno: 15. 5. 2019
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na metodika/metodičku Katedry volného umění

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

Metodik/metodička na Katedře volného umění

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění, případně uměleckého oboru z oblasti výtvarného umění;
 • pedagogická nebo odborná praxe,
 • aktivní znalost anglického jazyka.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
 • strukturovaný životopis,
 • přehled publikační nebo tvůrčí činnosti,
 •  motivační dopis,
 • doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi,
 •  kontaktní údaje.

zašlete / odevzdejte nejpozději do 10. 6.  2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 9. 2019 na zkrácený úvazek 0,5

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

 

Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí platné přihlášky a budou vybráni uchazeči, kteří budou s dostatečným časovým předstihem pozváni k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci práce metodika katedry. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí. 

 

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
15. 7. 2019.

 

Vytvořeno: 6. 5. 2019
Přijímací řízení 2019/20 

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020 - N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 29. - 30. 4. 2019 byli do navazujícího magisterského prezenčního studia, studijní program: N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění, přijati pro akademický rok 2019/2020 tito uchazeči - viz příloha.

Vytvořeno: 2. 5. 2019
Přijímací řízení 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro ak. rok 2019/20 do st. programu N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění

Na základě 1. kola přijímacího řízení do navazujícího magisterského programu N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, oboru 8101T007 Teorie a dějiny moderního a současného umění  konaného dne 29. 4. 2019 postupují do 2. kola níže uvedení uchazeči – viz. příloha.

2. kolo proběhne dne 30. 4. 2019 v místnosti č. 312 formou pohovorů, harmonogram naleznou uchazeči v příloze. Prosíme uchazeče, aby se k pohovoru dostavili vždy 30 minut předem.

Vytvořeno: 1. 5. 2019
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 6/2019 - Mimořádná stipendia

Vytvořeno: 29. 4. 2019
 

Pozvánka na doktorské kolokvium 14. - 15. 5. 2019

Dovolujeme si Vás pozvat ke kolokviu studentů doktorského studijního programu Výtvarná umění a Teorie a dějiny výtvarných umění.

Zkouška proběhne 14. a 15. května 2019 v posluchárně č. 115. Harmonogramy naleznete v příloze.

Vytvořeno: 24. 4. 2019