Úřední deska

Výběrové řízení 

Výběrové řízení na akademickou pozici koordinátor/ koordinátorka Výtvarného modulu

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů výběrové řízení na místo níže uvedeného akademického pracovníka:

Koordinátor/ koordinátorka Výtvarného modulu.

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v oblasti malby, kresby, plastiky, anatomie a perspektivy;
 • oborová praxe;
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce;
 • pedagogická praxe vítána.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • portfolio – výběr nejlepších děl, prací (elektronicky);
 • skeny získaných ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně;
 • koncepce výuky (2 semestry);
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;
 • kontaktní údaje.

 

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 23. 8. 2021 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, personální oddělení, paní Andree Kartous (andrea.kartous@vsup.cz).

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021.

Úvazek: plný.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh přijímacího řízení:

Kvalifikační předpoklady uchazečů/ uchazeček posuzuje na základě zaslaných podkladů a osobního pohovoru, který je součástí řízení, odborná komise jmenovaná rektorem.

 

O termínech konání osobních pohovorů s komisí budou uchazeči/uchazečky informováni v dostatečném předstihu. 

 

Informace pro externí uchazeče/uchazečky

Výtvarný modul (VM) vybaví studující znalostmi i dovednostmi potřebnými ke kvalitnímu kresebnému či malebnému zobrazení bez ohledu na předchozí typ vzdělání. Jedná se o efektivní a intenzivní výuku základních výtvarných dovedností - kresby, malby a modelování, které jsou organicky propojeny s nezbytnými doprovodnými disciplínami – anatomií a perspektivou do jednoho výukového bloku. Přímo v procesu výuky výtvarného vyjádření studující získávají a aplikují teoretické znalosti z perspektivy a anatomie.

Cíle výuky

 • upozornit na zásady portrétního zobrazení a kompozice;
 • vysvětlit podstatné hmotové partie kostry a jejich funkci a proporční rozdíly, ke kterým dochází během jejího vývoje;
 • představit hlavní svalové partie a jejich funkci;
 • představit zásady budování obrazového prostoru.

Po úspěšném absolvování předmětu mají být studující schopni srozumitelně zpracovat tradiční výtvarný námět bez fatálního profesního pochybení, zobrazit figuru v daných pozicích v perspektivní zkratce a vytvořit sádrový odlitek plastiky.

Formát výuky

 • výuka malé skupiny studujících, která umožňuje intenzivní interakci vyučujících se studujícími i studujících mezi sebou;
 • 12 lekcí za semestr, 1 lekce za týden, délka lekce - 4 vyučovací hodiny.

 

Základní povinnosti koordinátora/ koordinátorky

 • vyučuje 2 skupiny studujících ve výtvarných programech v 1. ročníku bakalářského studia;
 • zajišťuje potřebný materiál a pomůcky pro výuku, navrhuje dílčí rozpočet VM a sleduje jeho čerpání;
 • podílí se ve spolupráci se studijním oddělením na organizaci výuky VM a přípravě rozvrhu pro daný akademický rok;
 • intenzivně komunikuje s vyučujícími VM i výtvarnými katedrami a reflektuje požadavky na užší propojení výuky  VM s výukou v ateliérech;
 • aktualizuje ve spolupráci s ostatními vyučujícími výuku;
 • provádí evaluaci výuky.

 

 

 

 

 

 

Vytvořeno: 23. 7. 2021
 

Informace k průběhu přijímacího řízení do doktorského studia - studijní program Teorie a dějiny moderního a současného umění pro ak. rok 2021/22

S sebou si, prosím, přineste:

1. Pozvánku zaslanou poštou

2. Průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas

3. Negativní RT-PCR test, nebo negativní antigenní test na SARS-CoV-2 ne starší než 48 hodin, nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 za posledních 90 dní, nebo potvrzení o provedení očkování, kdy od druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní. 

 

Upozorňujeme, že veškeré informace týkající se uchazečů budou na webových stránkách zveřejňovány pod Vaším číslem přihlášky – především uchazeči poustupující do 2. kola a výsledky přijímacího řízení. 

Vytvořeno: 22. 7. 2021
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 18/2021 - O výsledku výběrového řízení na pozici asistenta/asistentky vedoucího Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace na Katedře grafiky

Vytvořeno: 14. 7. 2021
 

Fotografie z promocí UMPRUM 2019/20 a 2020/21

Odkazy ke stažení fotografií z jednotlivých obřadů promocí pro akademické roky 2019/20  a 2020/21:

 

28. 6. 2021 - 10:00

 

28. 6. 2021 - 14:00

 

29. 6. 2021 - 13:00

 

29. 6. 2021 - 16:00

 

Fotografie: Jůlie Petrůjová, Alina Lis a Mária Jančová 

Vytvořeno: 13. 7. 2021
 

Letní režim studijního oddělení 2020/2021

Milí studenti,

sdělujeme Vám, že od 28. 6. 2021 do 5. 9. 2021 bude možný přístup na studijní oddělení jen na základě předchozí dohody (e-mailem, telefonicky) a to k řešení administrativních úkonů a předčasných zápisů do vyšších ročníků.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prázdniny.

Vytvořeno: 23. 6. 2021
 

PROMOCE 2019/20 & 2020/21

Událost: 28. 6. 2021 - 29. 6. 2021
 

Výsledky přijímacího řízení 2021/22 - doktorské studium

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 13. 5. 2021 (1. kolo) a 26. 5. 2021 (2. kolo) byli do doktorského studia studijního programu P8206 Výtvarná umění přijati pro akademický rok 2021/2022 tito uchazeči - viz. příloha (bez záruky).

Vytvořeno: 26. 5. 2021
Výběrové řízení 

Výběrové řízení v oboru Grafický design a vizuální komunikace na Katedře grafiky

VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA PROBĚHNE DNE 27. 5. 2021 od 10,00 hod.

Dotazy na kandidáty, které budou zodpovězeny na konci prezentace zasílejte na email andrea.kartous@vsup.cz.

Vytvořeno: 21. 5. 2021