Konkurz na vyučujícího předmětu Umělecký provoz Katedry volného umění UMPRUM
Vytvořeno: 10. 11. 2020 od Úřední deska

 Konkurz na vyučujícího předmětu Umělecký provoz Katedry volného umění UMPRUM

 

 Anotace předmětu Umělecký provoz:
V rámci předmětu se budou studenti seznamovat s praktickými a strukturálními aspekty uměleckého provozu. Neexistuje ustálený mechanismus světové umělecké scény, psaná pravidla ani zaručené postupy, pro uměleckou praxi je však nutná znalost její struktury a toho, jak praktické, ale často i sociální vztahy v ní fungují. Téma institucionálního provozu je přirozenou součástí ateliérových diskuzí. Samostatný předmět ovšem navíc posluchačům systematicky představí jak jednotlivé praktické aspekty provozu, tak možnosti jejich profesního uplatnění i samotnou místní uměleckou scénu.

Významnou součástí předmětu budou přednášky, semináře a workshopy vybraných hostů (vedoucí výstavních institucí, galeristé, kurátoři, umělci aktivní i jako organizátoři atd.). Přímé setkávání umožní vzájemnou výměnu zkušeností i kontaktů.  Dále budou v rámci předmětu představeny různé typy institucí, které se zaměřují na výtvarné umění (muzea a galerie, regionální galerie, umělecké přehlídky a festivaly). Pozornost bude věnována také jejich fungování a pozicím, na nichž se mohou studenti v budoucnu uplatnit (kurátorství, produkce, lektorské a doprovodné programy). Součástí výuky budou témata, která se přímo vztahují k praxi volného umělce, např. prezentace vlastní práce, sestavení portfolia a tvorba webových stránek; účast v opencallech a soutěžích; možnosti uměleckých rezidencí ad.

 

Cíle studia:

 • seznámení s praktickými a strukturálními aspekty uměleckého provozu
 • setkání s osobnostmi z praxe a vzájemná výměna zkušeností a kontaktů
 •  seznámení s typy výstavních institucí a profesních pozic v uměleckém provozu
 • seznámení se způsoby a možnostmi prezentace vlastní tvorby vůči výstavním institucím

 

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

 •   orientace ve fungování uměleckého provozu a možnostech budoucího profesního uplatnění
 •   profesní orientace na místní umělecké scéně
 •    kvalitní prezentace vlastní tvorby

Předmět bude povinný pro studenty druhého ročníku bakalářského studia. Jedná se o dvousemestrální předmět vyučovaný jednou týdně.

 Rozsah předmětu: 75 hod / semestr, 150 hod / školní rok, sazba 300 Kč/ hod,  externí spolupráce bude uzavřena  formou dohody o provedení práce na výuku odborného předmětu pro Katedru volného umění na období 1. 3.  2021 – 30. 9. 2021

 Nástup: 1. 3. 2021

 

 Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání
 • odborná praxe
 • pedagogická praxe vítána
 • aktivní znalost anglického jazyka.

 

Písemnou přihlášku s následujícími přílohami:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 •   koncepce výuky (v případě distanční výuky je požadována ochota uzpůsobit výuku online formě)
 •   kontaktní údaje

 zašlete emailem nejpozději do 11. 12. 2020 vedoucí Katedry volného umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Slávě Sobotovičové na adresu: ssobot@vsup.cz

 Zasláním přihlášky do konkurzu uchazeč / uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

 Průběh konkurzu:
K online pohovoru budou vybráni uchazeči, kteří splní formální požadavky. V případě velkého počtu uchazečů je v 1. distančním kole posoudí a doporučí odborná komise. Vybraní uchazeči budou s dostatečným časovým předstihem pozváni k online pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci výuky předmětu. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.