Metodik/čka na Katedře užitého umění I a Katedře užitého umění II
Vytvořeno: 26. 6. 2018 od Úřední deska

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

Metodik/čka na Katedře užitého umění I a Katedře užitého umění II

Kvalifikační předpoklady:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění,

·         pedagogická nebo odborná praxe,

·         aktivní znalost anglického jazyka.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         přehled publikační činnosti,

·         motivační dopis,

·         doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi,

·         kontaktní údaje.

 zašlete / odevzdejte nejpozději do 26. 7.  2018 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1.10.2018 na zkrácený úvazek 0,75

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 27. 7. 2018. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru, ve kterém představí komisi stručně svoji koncepci působení na KUU. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuse s odbornou komisí.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
15.8. 2018.