Výběrové řízení na asistenta/asistentku vedoucí Ateliéru K.O.V. Koncept - Objekt - Význam
Vytvořeno: 1. 8. 2019 od Úřední deska

 

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění (obor Design) na místo akademického pracovníka:

 Asistent/asistentka  vedoucí Ateliéru K.O.V. Koncept - Objekt - Význam

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 •  znalost anglického jazyka;
 •  pedagogická praxe vítána.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis,
 • portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě,
 • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie),      
 • kontaktní údaje,
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi.

zašlete / odevzdejte nejpozději do 2. 9. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 10. 2019 na plný úvazek (1,0)

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

K osobnímu pohovoru budou vybráni uchazeči, kteří splní formální požadavky (v případě velkého počtu zájemců posoudí platné přihlášky odborná komise jmenovaná rektorem). S dostatečným časovým předstihem budou uchazeči pozváni k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci spolupráce asistenta s vedoucím Ateliéru. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 27. 9. 2019.